Utvecklingsarbete äldreomsorgen

Händer som håller om varandra

Äldreomsorgen i Lomma kommun befinner sig i en utvecklingsresa. Här kan du följa utvecklingen och få svar på vanliga frågor.

Anpassade arbetstider kvällstid för hemtjänsten

Under våren införs anpassade arbetstider kvällstid för att möta medarbetares behov av pendlingsmöjligheter och samtidigt ge fortsatt trygghet för brukarna under nattskiftet.

Läs mer på: Anpassade arbetstider kvällstid för hemtjänsten

Vad gör en teamledare inom hemtjänsten?

Ta del av en kort film och läs mer på: Teamledare ska göra skillnad

Socialchef rekryterad

Tjänsten som socialchef är nu tillsatt. Den 1 maj tillträder Annikki Tinmark tjänsten som ny socialchef i Lomma kommun. Läs hela nyheten på: Ny socialchef rekryterad

Hemtjänstens dag

Lördagen den 27 januari var det hemtjänstens dag. Läs gärna om några av våra vardagshjältar som gör skillnad varje dag: Hemtjänstens dag

Omorganisation av nattpersonal inom hemtjänsten

Nattpersonalen inom hemtjänsten kommer från och med den 23 januari att ingå i varsin arbetsgrupp inom respektive hemtjänstområde tillsammans med ordinarie dag- och kvällsmedarbetare.

Läs hela artikeln: Omorganisation av nattpersonal inom hemtjänsten

Sammanslagning och teamledarskap inom hemtjänsten

Från och med den 1 januari 2024 kommer hemtjänstområde Solberga att ingå i område City och område Hamnen. Förändringen innebär ingen förändring för brukarna, utan medarbetarna kommer att arbeta kvar i sina geografiska arbetsområden.

I samband med organisationsförändringen kommer hemtjänsten att börja arbeta med teamledarskap. Varje enhetschef kommer att få en erfaren undersköterska som teamledare.

Teamledarna har som uppgift att coacha och leda medarbetarna och vara som en brygga mellan enhetschef och medarbetare, menar Liselotte Nilsson Klang, avdelningschef för hemtjänsten.

Varje hemtjänstgrupp kommer också att genomgå en utbildning för att ge alla en gemensam grund att arbeta utifrån. Utbildningen ska ge nya kunskaper i bemötande, förväntningar och kunskap kring olika frågor som kan dyka upp i det dagliga arbetet.

Läs mer under: Organisationsförändring inom hemtjänstområde Solberga Länk till annan webbplats.

Följ SÄBO på Instagram!

Nu finns våra särskilda boenden på Instagram! Följ gärna för att får en inblick i verksamheternas dagliga arbete. Du hittar våra särskilda boenden här:

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen 2023?

Socialstyrelsen låter varje år undersöka brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen. I årets resultat för Lomma kommun syns en tydlig ökad nöjdhet kring särskilda boende, men nöjdheten med hemtjänsten är fortsatt låg.

Läs hela nyheten på: Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen 2023?

Uppdaterade riktlinjer för hemtjänsten

Riktlinjerna för insatser i ordinärt boende har uppdaterats. En övre gräns för hur många insatstimmar som kan beviljas har införts för att kunna garantera trygghet, säkerhet och behov av tillsyn.

Läs mer under: Nya riktlinjer för hemtjänsten

Frågor och svar om beviljade insatstimmar inom hemtjänsten - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Äldreomsorgsreformen

Äldreomsorgsreformen är unik satsning på kompetensutveckling för medarbetarna inom äldreomsorgen. Syftet är att öka kvaliteten och kontinuiteten i omsorgen och att erbjuda medarbetarna ett mer hållbart och attraktivt arbete.

Kompetensutvecklingen omfattar insatser inom två större områden. Dels hålls utbildning för personal inom bland annat demenssjukdom, läkemedelshantering, bemötande och vård i livets slutskede. Dels ges extra tid i schemat för att arbeta tillsammans i team och på verksamhetsträffar. Sammanlagt 16 olika utbildningar är planerade under våren 2023 och ytterligare utbildningar tillkommer under hösten.

Andra åtgärder som genomförs för att höja kvaliteten hittar ni i högerspalten. >>

Frågor och svar

Kvalitetsarbete

Vi har ett pågående arbete med att säkerställa att rutiner, riktlinjer och basala hygienrutiner följs.
Lomma kommun satsar även på ett närvarande ledarskap och genomför en stor utbildningssatsning, den så kallade äldrereformen. Den innebär i korthet att samtliga medarbetare ska ges den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag väl och ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Varje enhetschef inom hemtjänst kommer från och med våren 2023 att bjuda in till dialogmöte varje månad samt skicka ut nyhetsbrev.
En fast omsorgskontakt (kontaktman) är en viktig väg för dig som anhörig att ha dialog om och med verksamheten.
I februari 2023 börjar Lomma kommun att arbeta med konceptet multiprofessionella team. Det innebär att medarbetare med olika yrkeskompetenser samarbetar nära kring gemensamma brukares behov.

Dialogen med anhöriga är en viktig del om brukaren önskar detta. En fast omsorgskontakt (kontaktman) är till för att du som anhörig ska kunna ha nära kontakt med verksamheten. Via fast omsorgskontakt kan man planera in uppföljningar av genomförandeplaner eller helt nya planer. Genomförandeplanen visar hur den enskilde önskar att den beviljade hjälpen utförs.

Om du upplever diskriminering inom äldreomsorgen, så ska du kontakta enhetschef eller lämna dina synpunkter här:

Lämna synpunkter eller klagomål på socialförvaltningens verksamheter i Lomma kommun

I februari 2023 började Lomma kommun att arbeta med konceptet multiprofessionella team. Det innebär att medarbetare med olika yrkeskompetenser samlas regelbundet och samverkar kring gemensamma brukares behov. Ett syfte är att förbättra dialogen. Vi kommer också använda nationella kvalitetsregister för att sätta in olika åtgärder som förebygger ohälsa.

Aktiviteter, kost och miljö

Vi kommer att satsa mer på utevistelse och uteaktiviteter. Det finns numera aktivitetsombud på varje avdelning och Lomma kommun har anställt två äldrepedagoger som stödjer aktivitetsombud att planera och genomföra aktiviteter.

Vi ser över så att samtliga boenden arbetar på samma sätt med information till anhöriga. Det kommer att finnas information om såväl veckans aktiviteter som veckans meny uppsatta på alla boenden och även i utskick till anhöriga. Månadsinformation kommer att skickas till anhöriga varje månad med information om vad som har hänt och vad som är på gång.

Äldreomsorgen arbetar nära kostenheten för att utveckla måltidsupplevelsen. Det har skapats en samarbetsgrupp med enhetschef omsorg, samordnare, undersköterska och biträdande kostchef som regelbundet stämmer av och förbättrar måltiderna och måltidsmiljön. Vårdpersonal inom särskilt boende har utbildats i måltiders betydelse för äldres livskvalitet och hälsa. Det finns kostombud på varje avdelning som i samråd med köket lyfter synpunkter. Maten följer bland annat årets högtider och lagas till stor del från grunden på svenska råvaror. Förändringar av matsedeln görs regelbundet.

Från och med 2020 erbjuder Lomma kommun färdiga rätter som levereras hem till de som har ett beviljat bistånd för hjälp med mat och måltid. Maten levereras av Fazer Food Services i Kävlinge. Vi hade gärna lagat den maten själva också, men i nuläget finns inget kök som har den kapaciteten.

Läs mer om Stöd och hjälp kring måltider

Prata med fast omsorgskontakt eller vänd dig till enhetschefen med dina önskemål.

Det är alltid brukaren som avgör vilken hjälp denne vill ha, inte den anhörige.

Om du inte är nöjd med ett beslut du har fått, har du möjlighet att överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor. Skriv ner varför du tycker beslutet är fel, vilket datum beslutet är fattat samt dina personuppgifter på ett papper. Lämna din överklagan till den handläggare, som fattade beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån ditt överklagande. Om handläggaren gör bedömningen, att beslutet inte ska ändras, skickas din överklagan till förvaltningsrätten för rättslig prövning. Efter en tid kommer en dom från förvaltningsrätten.

Läs mer under Ansöka om stöd

Överklaga beslut

Enligt lag har man inte rätt att begära manlig eller kvinnlig utförare, men vi utgår alltid ifrån individens bästa och önskan i utförande av insatser. Dessvärre är det inte alltid genomförbart på grund av oplanerad frånvaro. Kvalificerade arbetsuppgifter och nödvändiga kompetenser som krävs i hela verksamheten är alltid avgörande hur planeringen av dagen kommer att genomföras.

Prata med fast omsorgskontakt eller enhetschef för hemtjänsten. Vi strävar efter att möta brukarens önskemål, så långt det är praktiskt möjligt.

Ja, det genomförs löpande på alla boenden. Vaktmästare har även anställts för att kunna göra snabba åtgärder. En översyn av lokalerna på särskilda boende har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

En vaktmästare har anställts som ska ta hand om utemiljön på vårdboenden. Det kommer att underlätta snabba åtgärder.

När det gäller klippning av buskar på särskilda boenden är det samhällsförvaltningen som ansvarar för att utemiljön är i ordning runt våra särskilda boende, med PEAB som entreprenör som utför själva arbetet.

Om du har synpunkter, lämna dem i tipslådan på boendet eller till enhetschefen.

Rutiner i hemmet

När du ser brister som behöver åtgärdas, till exempel om medarbetare kommer utan namnskylt, ber vi dig kontakta enhetschefen eller lämna din synpunkt på Lomma kommuns synpunktssida:

Lämna synpunkter eller klagomål på socialförvaltningens verksamheter i Lomma kommun

Den enskilde har rätt att hantera medicinen själv. Om brukaren önskar hjälp med sin läkemedelshantering ska läkaren på vårdcentralen meddela kommunen detta. Lagar och rutiner styr i sin tur hur läkemedelshanteringen ska skötas. Ibland hanteras detta genom hjälp av digitala medicinskåp. Skåpen behövs för att säkerställa att medicinering utförs på korrekt sätt.

Medarbetare och bemanning

  • Genom Lomma kommuns satsning äldrereformen får medarbetare omfattande möjligheter att vidareutbilda sig. Utbildningen sker på betald arbetstid.
  • Lönemässigt ligger medarbetare i Lomma kommun på en jämförbar nivå med grannkommuner.
  • Vi ser över chefsuppdragen så att de är rimliga och utökar med fler chefer där det behövs.
  • Närvarande ledare ska stödja, hjälpa och coacha sina medarbetare, vilket bidrar till bättre arbetsmiljö och trivsel.
  • Vi har sett över rekryteringsprocessen och förbättrat introduktionen. Vi rekryterar även via andra kanaler än tidigare, t.ex. via jobbmässor och sociala medier.
  • Vi arbetar aktivt med kultur, struktur och arbetsmiljön.

Introduktion är obligatorisk för såväl nyanställda som vikarier. Vi har även infört krav på att gå bredvid en mer erfaren medarbetare den första tiden. Längden på introduktionen anpassas individuellt utifrån behov och erfarenhet.

Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är tyvärr en stor utmaning för de flesta kommuner och regioner. Vi strävar alltid efter att rekrytera medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet, men ibland är det inte möjligt. Det är en av anledningarna till att Lomma kommuns satsning på äldrereformen är så välkommen, eftersom vi då har ett eget utbildningspaket som kan fylla ut och/eller komplettera de kunskaper som nya medarbetare har med sig när det börjar sin anställning.

Medarbetare i Lomma kommun har jämförbara lönenivåer med medarbetare i grannkommuner.

Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner, rutiner, riktlinjer och struktur. Arbetsscheman ska alltid anpassas efter brukarens behov.

Det finns ett omfattande regelverk som kommunen följer. Det kan han handla om korrigerande samtal och i förlängningen kan upprepad misskötsamhet leda till arbetsrättsliga åtgärder. Samtidigt som vi är angelägna om att så snabbt som möjligt komma till rätta med sådana problem så har kommunen som arbetsgivare också omfattande lagstadgade skyldigheter mot sina medarbetare när det gäller anställningstrygghet och att ge alla medarbetare chans att korrigera sitt sätt att utföra arbetet.

Ibland kan kommunen som arbetsgivare behöva förflytta medarbetare till andra arbetsplatser för att skapa en likvärdig bemanning och kompetens på de olika arbetsplatserna. Givetvis vill vi helst att det ska ske på frivillig basis, men det är inte alltid möjligt.

Ibland kan kommunen även göra bedömningen att förflyttning av medarbetare är nödvändigt som en följd av exempelvis en arbetsrättslig process eller som en sista utväg för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem. I sådana situationer är det förståeligt att alla medarbetare inte alltid har samma upplevelse av situationen.

Medarbetare är anställda av Lomma kommun och inte knutna till exempelvis en specifik avdelning. Det kan hända att behov styr så att en kontaktperson kan behöva vara på annan avdelning, men utgångspunkten är alltid att kontaktpersonen ska utföra huvuddelen av sitt arbete på ordinarie placering.

Det är alltid behovet som styr planering av bemanning. Grundschemat är gemensamt för alla avdelningarna, men om en avdelning har en hög vårdtyngd så anpassas bemanningen efter det.

Vi rekryterar de medarbetare som vi bedömer är mest kompetenta. Vid intervju gör rekryterande chef en bedömning om kunskaperna i svenska är tillräckliga för att klara arbetet. Innan anställning genomförs även alltid ett läsförståelsetest.

Att behärska svenska språket är viktigt och vi erbjuder vid behov utbildning i vårdsvenska genom satsningen äldrereformen. 

Kommunikation

Alla brukare ska ha en fast omsorgskontakt (kontaktman) och genomförandeplan. Kontakta enhetschefen om du inte fått någon fast omsorgskontakt utsedd.

Vänd dig till din enhetschef eller direkt till fast omsorgskontakt så att du kan få tillgång till schemat och kännedom om när denne är i tjänst.

Uppföljning av beslut om insats sker enligt socialtjänstlagen. Beslut som löper till ett visst datum följs upp innan de går ut. Beslut som löper på utan angivet slutdatum följs upp en gång om året, eller vid förändrade behov som signaleras från brukaren eller den utförande verksamheten.

Om du har synpunkter på hur dina insatser utförs ska du kontakta verksamheten som utför insatserna. Om dina behov är förändrade kan du kontakta biståndshandläggare via Lomma kommuns Kontaktcenter. Om biståndshandläggaren inte är tillgänglig när du ringer, så ber Kontaktcenter biståndshandläggaren att ringa upp. I Lomma kommun har vi en tillgänglighetspolicy om att någon form av svar ges senast efter tre arbetsdagar.

Kontaktuppgifterna hittar ni under dessa sidor:
Hemtjänst - Lomma kommun
Särskilt boende - Lomma kommun, se respektive boende.

Kontaktcenter tar emot alla samtal som rings till kommunens växel på dagtid. Vi ser över hur tillgängligheten kan förbättras.

Vi ser över hur tillgängligheten kan förbättras. Kontakta ansvarig enhetschef för verksamheten för en dialog om detta.

Om du har frågor som rör praktiska frågor, kontakta enhetschefen på respektive boende eller hemtjänstområde:

Kontaktuppgifter särskilda boende (se kontaktuppgifterna under respektive boende)

Kontaktuppgifter hemtjänst

För övriga frågor, använd gärna vår synpunktshantering (lomma.se/synpunktomsorg):

Lämna synpunkter eller klagomål på socialförvaltningens verksamheter i Lomma kommun

Bakgrund

Kommunens särskilda boende har varit i kommunens regi sedan den 1 mars 2021. Hemtjänsten tog kommunen över driften av 2019.

En rad åtgärder har gjorts sedan dess och fler planeras. Målet är att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och god patientsäkerhet där både vårdtagare, närstående och medarbetare känner sig trygga och trivs med verksamheten.

Satsningar äldreomsorgen

Grön=klar / Gul=pågår / Vit=planerad

Kvalitetsarbete

Genomförandeplan och kontaktmannaskap

Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska utföras utifrån individens önskemål och behov.

Kontaktmannen är kontakten och länken till anhöriga och ansvarar för attt vårdtagares individuella genomförandeplan följs och är uppdaterad.

Utbildning i verktyget BPSD-registret

Genom att registrera vilka symptom som finns och i vilka sammanhang de märks av, kan man förbättra behandling och åtgärder för personer med demenssjukdomar. (BPSD = beteendemässiga och psykiska symptom vid demens)

Lifecare

Mobilappen Lifecare visar vilka insatser som ska göras inom hemtjänsten. I appen visas vilka insatser som ska göras vid besöket, man kan registrera utförd tid, läsa dokumentation och genomförandeplaner samt dokumentera. 

Taggning

Nytt system inom hemtjänsten underlättar schemaläggning utifrån behov och förändringar.

Nytt larmsystem

Ett nytt modernt larmsystem på särskilda boende och på korttidsavdelningen med trygghetslarmsknapp, rörelselarm och dörrlarm och möjlighet att anpassa tekniken.

Digitala medicinskåp

Digitala medicinskåp har införts för en säkrare hantering av läkemedel.

Hjälpmedel

För att frigöra fler hjälpmedel för fler invånare, har en abonnemangsavgift införts för lån av hjälpmedel.

Aktiviteter, kost och miljö

Förebyggande verksamhet:
Mötesplats Havsblick
och Jonasgården, Träffpunkterna, Anhörigstödet

Inom den förebyggande verksamheten anordnas många hälsofrämjande aktiviteter för våra seniora invånare. Att må bra till kropp och själ är viktigt hela livet. Genom att anordna aktiviteter, öppna för alla, kan vi förebygga inte bara fysisk och psykisk ohälsa utan även social i form av ofrivillig ensamhet.

På Mötesplats Havsblick och Jonasgården samt på Träffpunkterna erbjuds ett stort utbud av aktiviteter och upplevelser med en bred repertoar; konserter, föredrag, högläsning, gymping, bio, café, sällskapsspel och frågesporter.

Inom den förebyggande verksamheten finns även Anhörigstödet. Anhörigstödet vänder sig till personer som hjälper och stödjer någon i sin närhet som kan vara äldre eller långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk. Målet är att underlätta situationen för båda parterna, även om fokus här ligger på att ge stöd till den anhörige. Anhörigstödet erbjuder en mängd olika aktiviteter som stöd, både i grupp och enskilt. Det kan handla om avlösning i hemmet, introduktionsträffar, anhörigcafé eller samtalsgrupper.

Läs mer om verksamheterna på Aktiviteter för seniorer och andra - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Senior alert

Strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.

Kost och aktiviteter

Kostombud och aktivitetsombud finns på alla särskilda boenden och inspirationsföreläsningar är planerade samt ett mer varierat aktivitetsutbud.

Miljö

Upprustad ute- och innemiljö. En vaktmästare är anställd.

Medarbetare och bemanning

Multiprofessionella team införs

Ökat samarbete kring äldre för en tryggare vård. Teamet kan bestå av sjuksköterska, kontaktman, arbetsterapeut, biståndshandläggare och anhörig. Gruppens sammansättning utgår från behov av kompetens och erfarenhet för att driva arbetet framåt för de äldres bästa.

Heltid som norm

Samtliga medarbetare erbjuds heltid. Detta innebär ökad kontinuitet, bättre ekonomiska fördelar för medarbetarna och färre vikarier.

Utökat ledningsstöd och rekrytering

Ansvaret för hemtjänst respektive särskilda boende delas upp på två olika avdelningar.

Rekryteringsprocesserna har förbättrats.

Introduktion

Alla nyanställda och sommarvikarier går en introduktionsutbildning och börjar med att gå bredvid en ordinarie medarbetare.

Specialistundersköterska

En specialistundersköterska anställs på varje avdelning vid de särskilda boendena. Även hemtjänsten kommer att ha en specialistundersköterska i varje team.

MAR

Sedan den 14 juli finns det förutom en medicinskt ansvarig sjuksköterska, även en person som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAR arbetar med patientsäkerhet genom att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra främst rehabilitering, men även habilitering.

Läs mer om MAR och MAS

Äldrepedagoger

Äldrepedagoger införs på särskilda boenden. De ska sprida kunskap om till exempel näringslära, aktiviteter och bemötande.

Inga delade turer

Lomma kommun har inga delade turer för medarbetare inom äldreomsorgen. Delade turer betyder att man delar upp ett arbetspass i två delar, med en lång paus mellan.

Kommunikation

Information och dialog

Information till brukare och dialogmöte med anhöriga ska ske regelbundet.

IBIC = Individens behov i centrum

Ett gemensamt tankesätt och språk för att beskriva och dokumentera personens behov, resurser, mål och resultat.

Sidansvarig: Kommunikation Lomma kommun

Senast uppdaterad: