Kurator

Staplade stenar på strand

Kuratorerna är en del av Centrala barn- och elevhälsan och är utbildade socionomer. Vi är placerade på skolorna i Lomma kommun och är en del av elevhälsoteamen. Vi arbetar i första hand med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Som kurator har vi ett nära samarbete med personal på skolorna och med externa aktörer såsom BUP och socialtjänsten. Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån skolornas likabehandlingsplaner. Kuratorn har tystnadsplikt men har en anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Dokumentationen sker via minnesanteckningar.

Som kurator kan vi erbjuda olika former av stöd till skolans elever, vårdnadshavare och personal.

​​​​​​​​​Insatser på individnivå

 • Vi erbjuder samtalsstöd för elever vid behov såsom motiverande samtal, stödsamtal och krissamtal.
 • Vi är delaktiga i skolans utredningar kring problematisk skolfrånvaro och inför placering i anpassad grundskola.
 • Handledning till pedagoger i enskilda elevärenden.
 • Rådgivning till vårdnadshavare.

Gruppinsatser för elever​​​​

 • HOPP-lektioner i årskurs 1, 3 och 5 “Hälsa Omtanke och Promotion för Psykiskt hälsa". HOPP är ett långsiktigt program som främjar välbefinnandet.
 • ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel). Här medverkar kuratorn i planeringen och genomförandet av det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel, som även innefattar föräldramöte med varje klass i åk 7 och 8.
 • Handledning till pedagoger i elevärenden på gruppnivå.
 • DISA (Din inre styrka aktiveras). Disa-metoden är en skolbaserad metod utifrån kognitiv beteendeterapi som förebygger stress och nedstämdhet och är riktat till högstadieelever.

Föräldrastöd​​​​​​​

 • ABC 3-12 år (alla barn i centrum). En generell föräldraskapsutbildning för att stärka relationen mellan barn och förälder. Utbildningen riktar sig till alla föräldrar.
 • Komet 3-11 år (kommunikationsmetod). En föräldrautbildning för att minska konflikter i hemmet.
 • iKomet 3-11 år (internetbaserad version av Komet).

Text

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: