Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare har man enligt miljöbalken ett ansvar att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för den som bor i huset. Fastigheten ska därför kontinuerligt kontrolleras och riskbedömas.

Färgglada bostadshus i Lomma

Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur fastigheten behöver skötas så att det inte uppstår problem och störningar för dem som bor i huset. Det innebär även att du som fastighetsägare själv måste kontrollera att du följer de regler som gäller. Det gäller oavsett om du är privat eller kommunal fastighetsägare, eller en bostadsrättsförening.

Förebyggande arbete och rutiner är viktigt

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Med en egenkontroll som omfattar tydliga rutiner för felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan fel upptäckas och åtgärdas innan det ger upphov till problem som påverkar de boendes hälsa negativt. Detta kan även bidra till att kostnader för åtgärderna minskas genom att eventuella problem, exempelvis en fuktskada, upptäcks i ett tidigt skede.

Miljöenhetens tillsyn

Miljöenheten utför tillsyn på fastighetsägare för att kontrollera att det finns en fungerande egenkontroll med tillräckliga rutiner för underhåll och skötsel. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara ska anpassas till verksamheten. Vid en inspektion kontrolleras även inomhusmiljön så att inga brister såsom fukt, mögel, dålig luft, buller, låg eller hög inomhustemperatur förekommer.

Besvär i din bostad?

Har du som privatperson problem i din bostad som orsakar besvär ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: