Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för fritidsverksamhet och kulturverksamhet.

 • Ordförande: Oscar Magnusson (M)
 • 1:e vice ordförande: Ann Haluzova (M)
 • 2:e vice ordförande: Henri Gosse (S)

Kultur- och fritidsnämnden har som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och fritidsverksamhet i kommunen.

Nämnden har bland annat till uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige ej föreskriver annat, att

 • vara huvudman för kommunens bibliotek
 • bereda kommunens invånare tillgång till litteratur och andra medier och möjlighet till informationssökning i såväl interna som externa databaser
 • vara huvudman för kommunens kulturskola och arbeta för att barns och ungdomars musikutövande och musikskapande samt utövande av övriga konstformer stimuleras
 • stödja frivilligt bildningsarbete riktat till prioriterade grupper samt stödja olika estetiska uttrycksformer och främja invånarnas kontakt med dessa
 • stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
 • verka för bevarandet av kulturmiljöer och kulturminnen,
 • verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
 • kultur- och fritidsnämnden skall ansvara för, samordna och utveckla de frågor som berör pensionärsorganisationerna inom kommunen,
 • genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer, stimulera och stödja det arbete som dessa bedriver inom nämndens verksamhetsområde.
 • medverka till att behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet tillgodoses
 • samordna och utveckla ungdomsfrågorna inom kommunen, för att öka ungdomars inflytande och delaktighet.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm
Senast uppdaterad: