Bjärreds Saltsjöbad

Lummig träddunge

I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger naturreservatet Bjärreds Saltsjöbad. Området utgör en del av en äldre stor park som anlades runt Bjärreds gamla saltsjöbad vid sekelskiftet 1900.

På 1800-talets andra hälft blev havsbad populärt och som ett resultat växte sig Bjärred allt större. Då bestod området främst av öppna torrängar, hedmarker och strandängar. Den 26 juli 1901 invigdes Bjärred Saltsjöbad som kom att bli ett välbesökt rekreationsområde med badhotell, två restauranger, dansbana och en lång brygga med kallbadhus. Man inrättade banor för tennis, boccia och krocket. På samma dag som invigningen av Bjärreds Saltsjöbad invigdes även en järnväg mellan Lund och Bjärred. Vid denna tid planterades även ett stort antal bokar och det är de som utgör den uppvuxna bokskog som idag finns i området.

Skogsområdet är av stor betydelse för friluftslivet. Den uppvuxna pelarboksalen, de flerstammiga kraftiga bokträden och gläntorna med spännande brynmiljöer gör området populärt. Skåneledens etapp 11 går igenom områdets västra kortsida, närmast stranden.

Bjärreds Saltsjöbad utgör en av få skogsmiljöer i Lomma kommun. Särskilt viktiga biologiska strukturer för bevarande är den strandnära ädellövskogen, grova och ofta två- eller flerstammiga bokar i det övre bokskogsområdet samt brynmiljöer och ekar i det nedre avenbokskogsområdet.Brynmiljöerna och de smala stigarna utgör värdefulla miljöer för fladdermöss. Fyra arter har noterats vid inventering av området, nordfladdermus, dvärgpipistrell, trollpipistrell och brunlångöra. Områdets stora träd har ofta håligheter som lämpar sig som viloplats och för vissa arter även som plats för yngelkolonier.

Råkan är den vanligaste häckningsfågeln. Även fåglar som koltrast, ringduva och svarthätta häckar här. I anslutning till lekplatsen har kommunen och naturskyddsförening i Lomma-Bjärred fågelmatning på vintern för att hjälpa småfåglarna och ge barnen möjlighet till naturpedagogisk verksamhet.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 • ta bort vedlevande svampar
 • i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen
 • störa, samla in eller döda djur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner
 • framföra cykel annat än på angiven väg
 • framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta
 • fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk
 • bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: