Bjärreds Saltsjöbad

Lummig träddunge

I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger naturreservat Bjärreds Saltsjöbad. Området utgör en del av en äldre stor park som anlades runt Bjärreds gamla saltsjöbad vid sekelskiftet 1900.

På 1800-talets andra hälft blev havsbad mer och mer populärt och som ett resultat växte sig Bjärred allt större mot slutet av 1800-talet. Då utgjordes området främst av öppna torrängar, hedmarker och strandängar. Den 26 juli 1901 invigdes Bjärred Saltsjöbad som kom att bli ett välbesökt rekreationsområde med badhotell, två restauranger, dansbana och en lång brygga med kallbadhus. Man inrättade banor för tennis, boccia och krocket. På samma dag som för invigningen av Bjärreds Saltsjöbad invigdes även en järnväg mellan Lund och Bjärred som hade påbörjats år 1899. Ungefär samtida med invigningen av Bjärred Saltsjöbad och järnvägen planterades även ett stort antal bokar och det är de som utgör grunden till den uppvuxna bokskog som idag finns i området.

Även om de flesta besökare passerar området på väg till stranden, som kantas av naturreservatets uppvuxna skog, så är också skogsområdet av stor betydelse för friluftslivet. Den uppvuxna pelarboksalen, det flerstammiga kraftiga bokträden och gläntorna med spännande brynmiljöer gör området populärt för möten, promenader, naturpedagogik och lek. Skåneledens etapp 11 går igenom områdets västra kortsida (närmast stranden).

Bjärreds Saltsjöbad utgör en av få skogsmiljöer i Lomma kommun. Särskilt viktiga biologiska strukturer för bevarande är den strandnära ädellövskogen, grova och ofta två- eller flerstammiga bokar i det övre bokskogsområdet samt brynmiljöerna och vissa ekuppslag i det nedre avenbokskogsområdet.

Vad gäller i naturreservat?

Tänk på att det inom området bland annat (se kompletta föreskrifter i filen med beslut och föreskrifter nedan) är förbjudet att:

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • utan tillstånd av naturvårdsansvarig på Lomma kommun plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter med undantag för arterna brännässla (Urtica dioica) och kirskål (Aegopodium podagraria),
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt,
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost annat än vid angiven bilväg och bilparkering, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,
 • framföra luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad plats om sådan finns,
 • tippa avfall som exempelvis trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,
 • ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,
 • cykla utanför anvisade cykelvägar,
 • rida häst eller motsvarande,
 • tälta.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: