Arkiv, kommunens historia

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Arkivet innehåller minnen av det förflutna men fungerar samtidigt som en modern informationscentral. I kommunens arkiv dokumenteras både människor och företeelser. Brev, protokoll, examenskataloger, kartor, kassaböcker, ritningar, fotografier och en mängd andra typer av dokument berättar om hur livet har gestaltat sig i den egna kommunen sedan 1800-talet andra hälft.

I kommunens arkiv återfinns till exempel klasslistor och betyg från traktens alla skolor. Här kan vi få en inblick i vilka ämnen som lästes i skolan förr i tiden och kanske leta upp egna och släktingars betyg. En del letar också upp sina klasskamrater och klassföreståndare för att ordna en klassträff.

Även som pedagogisk resurs i skolundervisningen kan arkivmaterial komma till användning på olika vis, till exempel i hembygdsundervisningen i mellanstadiet, när källkritik diskuteras och i samband med uppsatser och specialarbeten högre upp i årskurserna. Släktforskare och hembygdsforskare är andra som kan ha stor glädje av det kommunala arkivet.

Bakgrund/Fakta

I Lomma kommuns arkiv finns material samlat från Lomma samhälle med kringliggande byar. Arkivets äldre bestånd upptas av protokollsböcker och andra handlingar från småkommunerna Fjelie, Flädie, Borgeby och Lomma. Dessa fyra kommuner fanns mellan åren 1863 och 1951. År 1952 gick Flädie, Borgeby och Fjelie ihop och bildade Flädie storkommun.

Dagens Lomma kommun har kommit till genom en serie reformer och sammanslagningar. Under perioden 1900-1950 fanns Lomma municipalsamhälle jämsides med Lomma kommun. År 1951 övergick Lomma köping och Lomma kommun till att bli Lomma köping. År 1963 förenades Flädie storkommun med köpingen och år 1971 blev Lomma återigen kommun.

Den övervägande delen av det förvarade arkivmaterialet är från tiden efter 1971 men i arkivet finns också betydligt äldre handlingar. Här förvaras en del sockenhandlingar som från byarna Lomma, Karstorp och Vinstorp. Dessa "förkommunala" handlingar, som härstammar från 1700- och 1800-talen, tillhör arkivets äldsta samlingar. Totalt förvaras omkring 1500 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Ågren
Senast uppdaterad: