Om du vill bygga ett hus
eller ändra ett hus
måste du ha tillstånd från kommunen.
Det tillståndet kallas bygglov.

Kommunen tittar på lagar och regler
för att se om du kan få bygglov.

Det kostar pengar att söka bygglov.
Även om man inte får bygga
eller ångrar att man sökt bygglov
måste man betala.

Kontakta kommunen
så får du hjälp och
information.

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du planerar att bygga, riva eller göra andra åtgärder på en fastighet kan det vara lov- eller anmälanspliktigt. Ansökningar om bygglov, rivningslov, mark och förhandsbesked prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Ansökningar om bygglov, rivningslov, mark och förhandsbesked prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om lov och anmälan kan göras genom att fylla i respektive ansöknings- eller anmälningsblankett. Blanketten kan sedan skickas med post eller lämnas direkt till Lomma kommuns byggenhet via kommunens kontaktcenter.

Ansökan om lov och anmälan kan även göras via e-tjänsten som du hittar under Självservice längst upp på sidan eller länken här nedan.

Sök bygglov digitalt

Ansök om ditt bygglov eller gör din bygganmälan direkt i vår e-tjänst, enkelt och smidigt!

I vårt digitala ritningsarkiv finns ritningar för beviljade bygglov från början av 1900-talet och framåt.

Ansökningar och anmälningar ska vara kompletta för att kunna granskas. I boxen nedan finns länkar till program, policyer, bestämmelser med mera som kan vara bra att titta på innan du skickar in ansökan eller anmälan.

Från att en komplett ansökan om lov har inkommit har miljö- och byggnadsnämnden tio veckor på sig att meddela ett besked i ärendet. För anmälan är tiden fyra veckor. Tiden kan under vissa förutsättningar förlängas till 20 respektive åtta veckor. All handläggning sker så skyndsamt som möjligt.

Eventuella kostnader beräknas enligt Lomma kommuns taxa, framtagen av kommunfullmäktige. Fakturan skickas ut efter beslut.

Beslut i miljö- och byggnadsnämnden

I vissa fall måste beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Vilka beslut som tas upp i miljö- och byggnadsnämnden regleras i delegationsordningen. Ifall beslut måste tas av miljö- och byggnadsnämnden kommer handläggaren att informera dig om detta samt om anledningen till varför det sker. Observera att din ansökan kan avslås.

Vad har du som byggherre för ansvar?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings eller markarbeten.

Som byggherre är det ditt ansvar att se till att byggnaden uppfyller de krav som samhället ställer på den. De krav som gäller finns angivna i lagar och regelverk och omfattar allt från bärande konstruktioner till brandsäkerhet och energihushållning.

Du som byggherre har allt ansvar för byggprojektet och det är därför viktigt att du är väl införstådd i vad som gäller.

Förutom att du har som byggherre har det huvudsakliga ansvaret att lagar uppfylls bör du även närvara vid eventuella tekniska samråd, miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamråd.

Regler om verkställandetid

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (om inte Miljö- och byggnadsnämnden bestämt annat). Observera att en lovpliktig åtgärd inte får påbörjas innan startbesked givits oavsett om fyra veckor förflutit eller inte.

Kartverktyg

För att underlätta för dig att ta reda på vad som gäller på din fastighet kan du använda denna karttjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta byggenheten.

Boka möte med byggenheten

Har du frågor eller funderingar inför byggprojekt, strandskydd eller annat som rör byggenheten? Vi erbjuder bokade möten, både digitala och fysiska. Välkommen att boka möte med oss!

Byggenhetens telefontid:

  • Måndag kl. 13.00-15.00.
  • Tisdag kl. 10.00-12.00 och 13.00 -15.00
  • Onsdag kl. 10.00-12.00
  • Torsdag kl. 10.00-12.00

Telefon: 040-641 12 00

Boka tid med en bygglovshandläggare. Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: