Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om du vill bygga ett hus
eller ändra ett hus
måste du ha tillstånd från kommunen.
Det tillståndet kallas bygglov.

Kommunen tittar på lagar och regler
för att se om du kan få bygglov.

Det kostar pengar att söka bygglov.
Även om man inte får bygga
eller ångrar att man sökt bygglov
måste man betala.

Kontakta kommunen
så får du hjälp och
information.

Mittbygge

Sök bygglov digitalt!

Lomma kommun är anslutna till Mittbygge – en e-tjänst för bygglov med mera. Här kan du bekvämt och säkert ansöka om eller återuppta en påbörjad ansökan. Mittbygge hittar du här:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygga nytt, ändra eller riva

Tänk på att om du planerar att bygga, riva eller göra andra åtgärder på en fastighet kan det vara lov- eller anmälanspliktigt till kommunen. 

Ansökningar om bygglov, rivningslov, mark och förhandsbesked prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om lov och anmälan kan göras genom att fylla i respektive ansöknings- eller anmälningsblankett. Blanketten kan sedan skickas med post eller lämnas direkt till Lomma kommunens byggenhet via kommunens kontaktcenter. Ansökan om lov och anmälan kan även göras via e-tjänsten Mittbygge som hittas under Självservice längst upp på sidan.

Ansökningar och anmälningar ska vara kompletta för att kunna granskas. Från att en komplett ansökan om lov har inkommit har miljö- och byggnadsnämnden 10 veckor på sig att meddela ett besked i ärendet. För anmälan är tiden 4 veckor. Tiden kan under vissa förutsättningar förlängas till 20 respektive 8 veckor. All handläggning sker så skyndsamt som möjligt. 

Eventuella kostnader beräknas enligt Lomma kommuns taxa, framtagen av kommunfullmäktige. Fakturan skickas ut efter beslut.

Beslut i miljö- och byggnadsnämnden

I vissa fall måste beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Vilka beslut som tas upp i miljö- och byggnadsnämnden regleras i delegationsordningen. Ifall beslut måste tas av miljö- och byggnadsnämnden kommer handläggaren att informera dig om detta samt om anledningen till varför det sker. Observera att din ansökan kan avslås.

Vad har du som byggherre för ansvar?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings eller markarbeten.

Som byggherre är det ditt ansvar att se till att byggnaden uppfyller de krav som samhället ställer på den. De krav som gäller finns angivna i lagar och regelverk och omfattar allt från bärande konstruktioner till brandsäkerhet och energihushållning.

Du som byggherre har allt ansvar för byggprojektet och det är därför viktigt att du är väl införstådd i vad som gäller.

Förutom att du har allt ansvar ska du även närvara vid eventuella tekniska samråd, miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Om det finns skäl för miljö-och byggnadsnämnden att göra tillsyn av någon anledning bör du även närvara vid detta tillfälle.

Regler om verkställandetid

Den 1 juli 2018 infördes förändringar i plan- och bygglagen avseende verkställandetid. Lagändringen innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (om inte Miljö- och byggnadsnämnden bestämt annat). Observera att en lovpliktig åtgärd inte får påbörjas innan startbesked givits oavsett om fyra veckor förflutit eller inte.

Frågor

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta byggenheten.

Öppet Hus

Varje tisdag håller Miljö- och byggavdelningen öppet hus klockan 16-18. Har ni frågor eller funderingar inför byggprojekt, strandskydd eller annat som rör avdelningen är ni varmt välkomna dessa tider.

Klockan 16-17 är det drop in-tid och klockan 17-18 kan ni boka träff med en handläggare eller inspektör. Bokning görs via Kontaktcenter, info@lomma.se eller 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-08-19