Betyg och bedömning

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Betyg och bedömning

Från årskurs ett till och med årskurs fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att han eller hon ska kunna göra ännu bättre ifrån dig i skolan. Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Under utvecklingssamtalet diskuteras hur eleven går vidare med sitt skolarbete och vad som behöver förbättras.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet.

Betyg från höstterminen årskurs 6

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt terminsbetyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner och mäter hur hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.

Betygssättning

När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Betygen som går att få är A - E som står för godkända resultat. Betyget F står icke godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

När ett betyg har blivit fel

Betygsättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Däremot kan ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag, rättas av rektorn. Det finns även bestämmelser som säger att skolan kan ändra betyget, när det är uppenbara fel, på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det kan till exempel handla om att ett tidigare bedömningsunderlag inte beaktats vid betygssättningen. I det fallet kan betyget ändras, men betyget får då inte sänkas.

Ändringen måste kunna ske snabbt och enkelt, vilket innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ett ärende. Det är den eller de personer som ursprungligen satte betyget som ändrar det. I vissa fall kan rektorn behöva fatta beslutet, till exempel om den som har satt betyget har slutat.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Susanne Haglind
Senast uppdaterad: