Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Bjärred

9 870

9 8529 7309 7479 770
Lomma

13 538

13 64813 50813 57913 524

Flädie

274

240238258241

Landsbyggden

1 1531 1361 1631 1381 093

Totalt

24 834

24 87624 63824 72124 627

Förändring

+71

+42-238+83-94


Under året föddes 159 barn i kommunen. Detta är cirka 20 barn färre än genomsnittet under de fem senaste åren (180). Antalet avlidna under året uppgick till 199 personer, vilket är i paritet med det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (196). Födelseunderskottet under 2022 blev därmed 40 personer.

Under året flyttade cirka 1 280 personer till och cirka 1 340 från kommunen, vilket innebär ett flyttnetto på ca -60 personer. Kommunen har tidigare haft ett stort inflyttningsöverskott i många år, 2023 års befolkningsminskning härrör från utglesning i befintligt bostadsbestånd.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-19 år och 40-59 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern är 42,7 år, vilket är något högre än för i riket som helhet (41,9) och något högre än i Skåne (41,5). Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är betydligt färre 2023 än 2022, 1 459 jämfört med 1 493. Andelsmässigt är denna åldersgrupp lägre i kommunen (5,9 %) än i länet (6,6 %) och i riket (6,4 %).

Antalet skolbarn har minskat något under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 4 061 (4 138 vid årsskiftet 2021/2022). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0 - 18 år, 27,2 %, medan den gruppens andel av befolkningen för länet ligger på 22,3 % och för riket ligger på 21,8 %.

Ålderspensionärernas (65+) andel av befolkningen är större i Lomma kommun (21,4 %) än i länet (19,9 %) och riket (20,6 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men bromsas genom inflyttning av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar långsiktigt på fortsatt tillväxt, vilket i första hand beror på inflyttning till följd av bostadsbyggande. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, utom 6-15 åringarna, samt 65-79 åringarna i vilka befolkningen förväntas minska under kommande år.

Vid årsskiftet 2024/2025 förväntas folkmängden uppgå till totalt 24 683 personer, samt år 2033 till ungefär 27 000 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2023/2024 var 3,7 % (1,5 % 2022) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-65 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 9,0 % och i riket 6,7 %.

Av ungdomarna i åldern 18–24 år var 6,6 % (1,8 % 2022) av ungdomarna i kommunen öppet arbetslösa den siste december 2023. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 10,7 % och i riket 8,3 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Drygt fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag ca 10 300 bostäder. Av dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 29 % lägenheter med bostadsrätt och 11 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan lång tid tillbaka i takt med utbyggnaden av främst Lomma Hamn.

Under året färdigställdes 105 bostäder för inflyttning. Denna siffra är något lägre än genomsnittet de senaste 10 åren med ungefär 114 nyproducerade bostäder per år.


Hustyper 2022Antal lägenheter iKommundel

småhus

flerbostadshus

Övriga bostäder

Totalt

Lomma

2 985

2 821

484

6 290

Bjärred

3 329

527

114

3 370

Totalt

6 314

3 348

598

10 260


Kommunfakta

I foldern Kommunfakta 2024 finns statistik som kommunen producerat. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt. Faktabladet innehåller, bland annat, uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, bostadsbyggande, samt vissa sociala kostnader för kommunen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: