Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)

Befolkning i Lomma kommun


2016

2017

2018

2019

2020

Bjärred

9 874

9 908

9 863

9 870

9 852

Lomma

12 635

12 956

13 506

13 538

13 648

Flädie

254

251

267

274

240

Landsbyggden

1 124

1 149

1 163

1 153

1 136

Totalt

23 887

24 264

24 763

24 834

24 876

Förändring

+563

+377

+377

+71

+42


Under året 2020 föddes 192 barn i kommunen. Detta innebär att det födes cirka 10 barn färre än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 181 personer, vilket är något mer än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (178). Födelseöverskott under 2020 blev därmed endast 11 personer.

Under året 2020 flyttade cirka 1 450 personer till och cirka1 420 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 30 personer. Kommunen har tidigare haft ett stort inflyttningsöverskott i många år, årets låga inflyttning är en direkt konsekvens av det lägre bostadsbyggandet under året, samt att de som flyttat till kommunen har varit äldre än tidigare och därmed haft en mindre hushållsstorlek.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-19 år och 40-54 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern i kommunen är 41,6 år, vilket är ungefär detsamma som i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är betydlig mindre 2020 än 2019, 1 659 barn jämfört med 1 813. Andelsmässigt är denna åldersgrupp något lägre i kommunen (6,8 %) än i länet (7,1 %) och riket (6,9 %).

Antalet skolbarn har inte förändrats mycket under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 4 165 (4 154 vid årsskiftet 2019/2020). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0–18 år, 27,9 %, medan den gruppens andel av befolkningen för länet och riket ligger omkring 22,5%.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något större i Lomma kommun (20,9 %) än i länet (19,6 %) och riket (20,1 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men har nu avstannat till följd av den stora inflyttningen av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som leder till en stor inflyttning. Mottagandet av flyktingar i olika åldrar förväntas också spela viss roll för inflyttningens storlek under åtminstone 2020. De flesta åldersgrupper förväntas öka i antal, utom i åldersgruppen som omfattar de allra yngsta, noll till och med fem år, i vilken befolkningen förväntas minska något under kommande år.

Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 142 personer, samt år 2030 till ungefär 28 020 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2020/2021 var 2,4 % (2,4 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 5,6 % och i riket 4,6 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 4,2 % öppet arbetslösa den sista december 2020 (3,0 % vid föregående årsskifte). Motsvarande andel i Skåne som helhet var 5,3 % och i riket 4,8 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Drygt fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag lite mer än 10 000 bostäder. Av dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 29 % lägenheter med bostadsrätt och 11 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Antalet färdigställda permanenta bostäder för inflyttning under hela år 2020 i kommunen uppgår preliminärt till 105 st, vilket är betydligt mer än under 2019 (38 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 130 nyproducerade bostäder per år.

Hustyper (2020)

Kommundel


småhus

Antal lägenheter i

flerbostadshus


Övriga bostäder


Totalt

Lomma

2 954

2 725

483

6 162

Bjärred

3 345

489

114

3 948

Totalt

6 299

3 214

597

10 110


Kommunfakta

I foldern Kommunfakta 2021 finns statistik som kommunen producerat. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt. Faktabladet innehåller, bland annat, uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, bostadsbyggande, samt vissa sociala kostnader för kommunen. Särskild statistik finns inom området barn och familj.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: