Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)


2018

2019

2020

2021

2022

Bjärred

9 863

9 870

9 852

9 730

9 747

Lomma

13 506

13 538

13 648

13 508

13 578

Flädie

267

274

240

238

258

Landsbygden

1 163

1 153

1 136

1 163

1 138

Totalt

24 763

24 834

24 876

24 638

24 721

Förändring

+377

+71

+42

-238

+83


Under året föddes 182 barn i kommunen. Detta är cirka 8 barn färre än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 214 personer, vilket är ca 20 personer fler än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (193). Födelseunderskottet under 2022 blev därmed 32 personer.

Under året flyttade cirka 1 420 personer till och cirka 1 310 från kommunen, vilket innebär ett tillskott på 110 personer. Kommunen har tidigare haft ett stort inflyttningsöverskott i många år, årets inflyttning har en stark koppling till bostadsbyggandet under året.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-19 år och 40-59 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern är 42,3 år, vilket är något högre än för i riket som helhet (41,7) och något högre än i Skåne (41,3). Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är betydligt färre 2022 än 2021, 1 493 jämfört med 1 594. Andelsmässigt är denna åldersgrupp lägre i kommunen (6,0 %) än i länet (6,8 %) och i riket (6,8 %).

Antalet skolbarn har minskat något under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 4 138 (4 154 vid årsskiftet 2021/2022). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma kommun har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0-18 år, 27,5 %, medan den gruppens andel av befolkningen för länet ligger på 22,5 % och för riket ligger på 22,0 %.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är större i Lomma kommun (21,2 %) än i länet (19,8 %) och riket (20,4 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men bromsas genom inflyttning av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar långsiktigt på fortsatt tillväxt, vilket i första hand beror på inflyttning till följd av bostadsbyggande. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, utom 6-12 åringarna, i vilken befolkningen förväntas minska under kommande år.

Vid årsskiftet 2023/2024 förväntas folkmängden uppgå till totalt 24 961 personer, samt år 2032 till ungefär 28 900 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1,5 % (1,7 % 2021) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,2 % och i riket 3,1 %.

Av ungdomarna i åldern 18–24 år var 1,8 % (1,6 % 2021) av ungdomarna i kommunen öppet arbetslösa den siste december 2022. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 4,6 % och i riket 3,8 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Drygt fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag ca 10 200 bostäder. Av dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 29 % lägenheter med bostadsrätt och 11 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan lång tid tillbaka i takt med utbyggnaden av främst Lomma Hamn.

Under året färdigställdes 87 bostäder för inflyttning. Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste 10 åren med ungefär 115 nyproducerade bostäder per år.


Hustyper (2022)Antal lägenheter iKommundel

småhus

flerbostadshus

Övriga bostäder

Totalt

Lomma

2 967

2 772

484

6 223

Bjärred

3 335

489

114

3 938

Totalt

6 302

3 261

598

10 161


Kommunfakta

I foldern Kommunfakta 2023 finns statistik som kommunen producerat. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt. Faktabladet innehåller, bland annat, uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, bostadsbyggande, samt vissa sociala kostnader för kommunen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: