Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)


 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Bjärred

  9 696

  9 760

  9 806

  9 815

  9 874

Lomma

11 241

11 375

11 780

12 157

12 635

Flädie

     241

     238

     224

     225

     254

Landsbygden

  1 120

  1 123

  1 136

  1 127

  1 124

Totalt

22 298

22 496

22 946

23 324

23 877

Förändring


  + 198

  + 450

  + 378

  + 563

 

Under 2016 föddes 228 barn i kommunen. Detta är cirka 20 färre än genomsnittet under de senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 166 personer, vilket är något färre än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (180). Födelseöverskott under 2016 blir därmed 62 personer.

Under året flyttade drygt 1 650 personer till och strax över 1 150 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 500 personer. Kommunen har ett stort inflyttningsöverskott sedan många år, vilket är en direkt konsekvens av det omfattande bostadsbyggandet. Inflyttningen under 2016 har förstärkts av mottagandet av nyanlända som har uppgått till närmare 100 personer.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-14 år och 40-49 år. Åldersgrupperna 25-34 år är särskilt små.

Befolkningsfördelning 2016

Medelåldern är 40,8 år, vilket är ungefär detsamma som i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är något fler 2016 än 2015, 2 002 jämfört med 1 953. Andelsmässigt är denna åldersgrupp betydligt större i kommunen (8,3 %) än i länet (7,4 %) och riket (7,2 %).

Antalet skolbarn har ökat betydligt under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 3 728 (3 571 vid årsskiftet 2015/2016). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med i länet och i landet som helhet. Lomma är den kommun i Skåne som har den största andelen barn och unga i åldersgruppen 0-17 år, 26,4 %.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som leder till en stor inflyttning. Mottagandet av flyktingar i olika åldrar förväntas också spela stor roll för inflyttningens storlek under åtminstone 2017. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal under de närmaste åren, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i högstadiet och gymnasiet.

Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 455 personer, samt år 2030 till ungefär 26 341 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har tillsammans med Vellinge länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2016/2017 var 1,7 % (1,6 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i lä­net var 4,0 % och i riket 3,2 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 20 ungdomar öppet arbetslösa den siste december (26 vid föregående årsskifte). Detta motsvarar 1,3 % (1,7 %) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 2,9 % och i riket 3,0 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Fler än tre av fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag lite mer än 9 500 bostäder. Av dessa utgör 62 % småhus med äganderätt, 30 % lägenheter med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Antalet färdigställda permanenta bostäder för inflyttning under hela år 2016 i kommunen uppgår preliminärt till 124 st, vilket är något högre än under 2015 (108 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 160 bostäder per år. Till detta bör också läggas att det iordningställts cirka 50 bostäder för nyanlända under 2016. Dessa är i många fall tillfälliga, exempelvis i form av paviljonger med tidsbegränsat bygglov.

Hustyper (2016)


 

småhus

Antal lägenheter i

   flerbostadshus

 

Totalt

Bjärred

    3 311

           708

   4 019

Lomma

    2 934

        2 597

   5 531

Totalt

    6 245

        3 305

   9 550

 

Kommunfakta från SCB

I dokumenten nedan finns statistik producerad av Statistiska Centralbyrån (SCB) som gäller Lomma kommun. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt, och de olika faktabladen innehåller uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, samt vissa sociala kostnader för kommunen. Särskild statistik finns inom området barn och familj.

I foldern Kommunfakta finns statistik som kommunen producerat och, vid en jämförelse, kan det verka som att uppgifterna från Lomma kommun och SCB om bostadsbyggande i kommunen inte stämmer överens. Detta beror på att vi själva kontrollerar de nybyggnationer som görs och för in dem i vår statistik, även om de inte rapporterats direkt till SCB av ansvarig byggherre.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: 2017-09-26