Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)


2017

2018

2019

2020

2021

Bjärred

9 908

9 863

9 870

9 852

9 730

Lomma

12 956

13 506

13 538

13 648

13 508

Flädie

251

267

274

240

238

Landsbygden

1 149

1 163

1 153

1 136

1 163

Totalt

24 264

24 763

24 834

24 876

24 638

Förändring

+377

+377

+71

+42

-238


Under året 2021 föddes 168 barn i kommunen. Detta är cirka 25 barn färre än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 206 personer, vilket är ca 20 personer fler än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (186). Födelseunderskottet under 2021 blev därmed 38 personer.

Under året flyttade cirka 1 320 personer till och cirka 1 520 från kommunen, vilket innebär ett underskott på knappt 200 personer. Kommunen har tidigare haft ett stort inflyttningsöverskott i många år, årets låga inflyttning är en direkt konsekvens av det lägre bostadsbyggandet under året, stigande bostadspriser samt förändrade preferenser beträffande hur många som bor per bostad.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-18 år och 40-54 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern är 42,0 år, vilket är något högre än för i riket som helhet (41,6) och något högre än i Skåne (41,1). Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är betydligt mindre 2021 än 2020, 1 594 jämfört med 1 695. Andelsmässigt är denna åldersgrupp lägre i kommunen (6,4 %) än i länet (7,0 %) och i riket (6,8 %).

Antalet skolbarn har inte förändrats särskilt mycket under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 4 154 (4 165 vid årsskiftet 2020/2021). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0–18 år, 27,8 %, medan den gruppens andel av befolkningen för länet och riket ligger omkring 22,5%.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är större i Lomma kommun (21,0 %) än i länet (19,7 %) och riket (20,3 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men bromsas genom inflyttning av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar långsiktigt på fortsatt tillväxt, vilket i första hand beror på inflyttning till följd av bostadsbyggande. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, utom de allra yngsta. Noll till och med fem år, i vilken befolkningen förväntas minska under kommande år.

Vid årsskiftet 2022/2023 förväntas folkmängden uppgå till totalt 24 802 personer, samt år 2031 till ungefär 27 313 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1,7 % (2,4 % 2020) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,7 % och i riket 3,5 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 1,6 % öppet arbetslösa den sista december 2020 (4,2 % vid föregående årsskifte). Motsvarande andel i Skåne som helhet var 4,0 % och i riket 3,5 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Drygt fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag lite mer än 10 000 bostäder. Av dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 29 % lägenheter med bostadsrätt och 11 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Antalet färdigställda permanenta bostäder för inflyttning under hela år 2021 i kommunen uppgår preliminärt till 7 st, vilket är betydligt mindre än under 2020 (105 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 115 nyproducerade bostäder per år.

Hustyper (2021)Antal lägenheter iKommundel

småhus

flerbostadshus

Övriga bostäder

Totalt

Lomma

2 962

2 725

483

6 170

Bjärred

3 333

489

114

3 936

Totalt

6 295

3 214

597

10 106


Kommunfakta

I foldern Kommunfakta 2022 finns statistik som kommunen producerat. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt. Faktabladet innehåller, bland annat, uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, bostadsbyggande, samt vissa sociala kostnader för kommunen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: