Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)


2013

2014

2015

2016

2017

Bjärred

9 760

9 806

9 815

9 874

9 908

Lomma

11 375

11 780

12 157

12 635

12 956

Flädie

238

224

225

254

251

Landsbyggden

1 123

1 136

1 127

1 124

1 149

Totalt

22 496

22 946

23 324

23 877

24 264

Förändring


+ 450

+ 378

+ 563

+ 387

Under året 2017 föddes 192 barn i kommunen. Detta är betydligt lägre, cirka 40 färre, än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 178 personer, vilket är något färre än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (181). Födelseöverskott under 2017 blev därmed endast 14 personer.

Under året flyttade ungefär 1 600 personer till och nästan 1 240 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 360 personer. Kommunen har ett stort inflyttningsöverskott sedan många år, vilket är en direkt konsekvens av det omfattande bostadsbyggandet. Inflyttningen under 2017 har förstärkts av mottagandet av nyanlända som har uppgått till strax under 100 personer.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-14 år och 40-54 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern i kommunen är 41,0 år, vilket är ungefär detsamma som i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är något färre 2017 än 2016, 1 942 jämfört med 2 002. Andelsmässigt är denna åldersgrupp något större i kommunen (8,0 %) än i länet (7,4 %) och riket (7,2 %).

Antalet skolbarn har ökat betydligt under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 3 901 (3 728 vid årsskiftet 2016/2017). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma är den kommun i Skåne som har den största andelen barn och unga i åldersgruppen 0-17 år, 26,6 %.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något större i Lomma kommun (20,7 %) än i länet (19,5 %) och riket (19,8 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men har nu avstannat till följd av den stora inflyttningen av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som leder till en stor inflyttning. Mottagandet av flyktingar i olika åldrar förväntas också spela viss roll för inflyttningens storlek under åtminstone 2018. De flesta åldersgrupper förväntas att öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt de åldersgrupper som går i högstadiet och i gymnasiet.

Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 158 personer, samt år 2030 till ungefär 28 693 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2017/2018 var 1,8 % (1,7 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i lä­net var 4,1 % och i riket 3,2 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 20 ungdomar öppet arbetslösa den siste december i år (20 vid föregående årsskifte). Detta motsvarar 1,3 % (1,3 %) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 2,8 % och i riket 2,8 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Fler än tre av fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag lite mer än 9 500 bostäder. Av dessa utgör 62 % småhus med äganderätt, 30 % lägenheter med bostadsrätt och 8 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Antalet färdigställda permanenta bostäder för inflyttning under hela år 2016 i kommunen uppgår preliminärt till 124 st, vilket är något högre än under 2015 (108 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 160 bostäder per år. Till detta bör också läggas att det iordningställts cirka 50 bostäder för nyanlända under 2016. Dessa är i många fall tillfälliga, exempelvis i form av paviljonger med tidsbegränsat bygglov.

Hustyper (2017)


Antal lägenheter i

småhus

Antal lägenheter i

flerbostadshus

 

Totalt

Bjärred

3 319

708

4 027

Lomma

2 942

2 708

5 650

Totalt

6 261

3 416

9 677

 

Kommunfakta från SCB

I dokumenten nedan finns statistik producerad av Statistiska Centralbyrån (SCB) som gäller Lomma kommun. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt, och de olika faktabladen innehåller uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, samt vissa sociala kostnader för kommunen. Särskild statistik finns inom området barn och familj.

I foldern Kommunfakta finns statistik som kommunen producerat och, vid en jämförelse, kan det verka som att uppgifterna från Lomma kommun och SCB om bostadsbyggande i kommunen inte stämmer överens. Detta beror på att vi själva kontrollerar de nybyggnationer som görs och för in dem i vår statistik, även om de inte rapporterats direkt till SCB av ansvarig byggherre.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: 2018-11-06