Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du aktuell statistik om Lomma kommun.

Befolkning i Lomma kommun (31 december)

Befolkning i Lomma kommun


2015

2016

2017

2018

2019

Bjärred

9 815

9 874

9 908

9 863

9 870

Lomma

12 157

12 635

12 956

13 506

13 538

Flädie

225

254

251

267

274

Landsbyggden

1 127

1 124

1 149

1 163

1 153

Totalt

23 324

23 887

24 264

24 763

24 834

Förändring

+378

+563

+377

+377

+71


Under året 2019 föddes 201 barn i kommunen. Detta innebär att det födes cirka 10 färre, än genomsnittet under de fem senaste åren. Antalet avlidna under året uppgick till 181 personer, vilket är något mer än det genomsnittliga antalet under de senaste fem åren (179). Födelseöverskott under 2019 blev därmed endast 20 personer.

Under året 2019 flyttade strax över 1 400 personer till och knappt 1 400 från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 50 personer. Kommunen har tidigare haft ett stort inflyttningsöverskott i många år, årets låga inflyttning är en direkt konsekvens av det lägre bostadsbyggandet under året. Inflyttningen under 2019 har påverkats av mottagandet av nyanlända som har uppgått till cirka 60 personer.

De största åldersgrupperna i kommunen är 5-15 år och 40-54 år. Åldersgruppen 25-29 år är särskilt liten.

Befolkningsfördelning

Medelåldern i kommunen är 41,2 år, vilket är ungefär detsamma som i Skåne län och riket som helhet. Vid en jämförelse i olika åldersgrupper finns det stora skillnader mellan kommunen respektive länet och riket.

Antalet barn i förskoleåldern, 0-5 år, är lika stor 2019 som 2018, 1 813 barn respektive år. Andelsmässigt är denna åldersgrupp något större i kommunen (7,3 %) än i länet (7,2 %) och riket (7,0 %).

Antalet skolbarn har ökat under året. Vid årets slut uppgick antalet barn i åldern 6-15 år till 4 154 (4 065 vid årsskiftet 2018/2019). Andelen skolbarn är betydligt större i kommunen jämfört med länet och riket som helhet. Lomma har en jämförelsevis stor andel barn och unga i åldersgruppen 0–18 år, 28,0 %, medan den gruppens andel av befolkningen för länet och riket ligger omkring 22,5%.

Ålderspensionärernas andel av befolkningen är något större i Lomma kommun (20,5 %) än i länet (19,6 %) och riket (20,0 %). Gruppens andel av totalbefolkningen har ökat under en lång period, men har nu avstannat till följd av den stora inflyttningen av yngre personer.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt tillväxt under framför allt de allra närmaste åren. Skälet till detta är det omfattande bostadsbyggandet, som leder till en stor inflyttning. Mottagandet av flyktingar i olika åldrar förväntas också spela viss roll för inflyttningens storlek under åtminstone 2020. De flesta åldersgrupper förväntas öka i antal, utom i åldersgruppen som omfattar de allra yngsta, noll till och med fem år, i vilken befolkningen förväntas minska något under kommande år.

Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 142 personer, samt år 2030 till ungefär 28 020 personer.

Sysselsättning

Lomma kommun har länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2019/2020 var 2,2 % (2,0 % vid föregående årsskifte) öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i förhållande till hela arbetskraften. Motsvarande andel i lä¬net var 4,9 % och i riket 3,7 %.

Av ungdomarna i åldern 18-24 år var 20 ungdomar öppet arbetslösa den siste december 2019 (20 vid föregående årsskifte). Detta motsvarar 3,4 % (2,4 % år 2018) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 5,3 % och i riket 4,2 %.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Nästan fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Bostadsbyggande

I kommunen finns idag lite mer än 9 900 bostäder. Av dessa utgör 60 % småhus med äganderätt, 31 % lägenheter med bostadsrätt och 9 % lägenheter med hyresrätt. Andelen lägenheter med bostadsrätt ökar sedan en tid tillbaka i takt med utbyggnaden av Lomma Hamn.

Antalet färdigställda permanenta bostäder för inflyttning under hela år 2019 i kommunen uppgår preliminärt till 38 st, vilket är betydligt färre än under 2018 (189 st). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 140 nyproducerade bostäder per år.

Hustyper (2019)

Kommundel

Antal lägenheter i

småhus

Antal lägenheter i

flerbostadshus


Totalt

Bjärred

3 326

720

5 858

Lomma

2 984

2 874

4 046

Totalt

6 310

3 594

9 904


Kommunfakta

I foldern Kommunfakta 2020 finns statistik som kommunen producerat. Meningen är att ge en översiktsbild av Lomma generellt. Faktabladet innehåller, bland annat, uppgifter om folkmängd, antalet förvärvsarbetande och arbetssökande, arbetstillfällen, bostadsbyggande, samt vissa sociala kostnader för kommunen. Särskild statistik finns inom området barn och familj.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: