Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pråmlyckan

Pråmlyckan

Kommunfullmäktige har beslutat att området Pråmlyckan ska bli naturreservat. Naturområdet skyddas bland annat för att bevara och utveckla områdets höga värden för rekreation och biologisk mångfald.

I det forna tegelbruksområdet har naturen återerövrat industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp med egna kvaliteter där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation. Naturmarken som sträcker sig utmed Höje å består huvudsakligen av skogsdungar och gräsmarker med inslag av blötare partier i form av bland annat vattenfyllda lertäkter.

Området är viktigt både för växter och djur. Det finns bland annat väldigt mycket fladdermöss som gynnas av den varierande naturen.

Kungörelse om bildande av naturreservat

Kungörelse av beslut enligt 7 kap. 4§ miljöbalken om bildande av kommunalt naturreservat, Pråmlyckan, Lomma kommun

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 8 november 2018 beslutat, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda det kommunala naturreservatet ”Pråmlyckan” samt att meddela föreskrifter för naturreservatet. En skötselplan har i enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. upprättats i samband med naturreservatets bildande. Naturreservatet är 7,4 ha stort och omfattar del av fastigheterna Lomma 22:11 (0,54 ha), 22:12 (0,83 ha), 22:13 (0,93 ha), 22:14 (0,37 ha), 22:15 (0,46 ha) och Lomma 26:3 (4,26 ha).

Beslut, föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt på Lomma kommuns hemsida (www.lomma.se) samt hos kommunens aktförvarare. Samrådsredogörelser gällande internt och externt samråd finns tillgängligt hos kommunens aktförvarare.

Om du vill överklaga

Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 15 december 2018 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2018-11-22