Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. tekniska nämnden) består av elva ledamöter och elva ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för trafikfrågor, teknisk verksamhet som både är avgiftsfinansierad och skattefinansierad samt delar av den fysiska planeringen och detaljplanehanteringen.

  • Ordförande: Charlott Enocson (M)
  • 1:e vice ordförande: Marie Nilsson (M)
  • 2:e vice ordförande: Rune Netterlid (S)

Samhällsbyggnadsnämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg-, anläggnings- och exploateringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, vägar, kart- och mättjänster, parkområden, allmänna platser samt hamnanläggningar.

Nämnden ansvarar, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering.

Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter, som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Sandra Stjärna
Senast uppdaterad: