Kommunen planerar
nya bostäder i nordöstra Borgeby.
Omkring 200 bostäder ska byggas.
Bostäderna har nära till nya tågstationen i Flädie
som ska vara klar 2026.

Borgeby ängar

Fält vid nordöstra Borgeby

I nordöstra Borgeby skapar vi Borgeby ängar – den familjära bydelen där vi möts i naturen. Här finns vänner runt knuten, kulturen nästgårds och havet en cykeltur bort.

Totalt handlar det om cirka 200 bostäder. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på attraktivt läge med närhet till skola, förskola och idrottsplats, samt cykelavstånd till den kommande tågstationen i Flädie.

Varför gör vi detta?

Kommunen vill växa och behöver fler bostäder. Området i Borgeby har i översiktsplanen pekats ut som utbyggnadsområde i norra kommundelen. Vår ambition är att Borgeby kommer att växa med klimatsmarta, attraktiva bostäder och sociala mötesplatser i gröna miljöer.

Hur kommer det bli?

Hur området ska se ut kommer att utredas i detaljplanearbetet som påbörjades under hösten 2022. Bland annat utreds byggnadernas, gatornas och grönytornas placering och utformning.

Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till kringliggande befintlig bebyggelse och lokala kultur- och naturvärden, samtidigt som den ska komplettera Borgeby med ett varierat bostadsbestånd.

Närheten till nya tågstationen i Flädie, som öppnar för persontrafik 2026, ger bra förutsättningar för att resa kollektivt till och från området, som redan idag trafikeras av busstrafik. Bebyggelsen ska knyta an till det gröna gång- och cykelstråk som löper genom Borgeby för att skapa goda cykelförbindelser med skolor och förskolor, Borgeby idrottsplats, de centrala funktionerna i den norra kommundelen samt cykelvägen mot stationen i Flädie.

Tidplan

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Tidplanen kommer att bli mer specifik och kan komma att ändras.

  • Vintern 2023/2024 – samråd
  • Vintern 2024/2025 – detaljplanen vinner laga kraft

Informationsmöte hölls 30 maj 2023

Den 30 maj höll kommunen ett informationsmöte om projektet tillsammans med projektutvecklare JM i Bjärehovskolans matsal i Bjärred.

Syftet med mötet var att informera om det arbete som är påbörjat och vart vi befinner oss i detaljplaneprocessen. Vi ville också samla kunskap från närboende om hur området används för ta det vidare som en del av underlaget i vårt fortsatta arbete.

Du hittar presentationen från informationsmötet under självservice och relaterat längre ner på sidan.

Vanliga frågor och svar

För att kommunen och kommundelen har ett behov av nya bostäder och ökat underlag för service och kollektivtrafik. Vi bygger också för att göra Bjärred mer robust och hållbart och för att kunna utveckla orten. 

Kommunen är väl medveten om befintliga kvaliteter i Bjärred och Borgeby i form av grönska, bymiljö, lummighet, småskalighet, utblickar och landsbygd. Vi har inte för avsikt att ändra den övergripande karaktären av orterna. Framför allt vill vi skapa fler kvaliteter för invånarna och erbjuda de bostäder som saknas för bostadsförsörjningen.

Hur många personer det blir beror på vilken typ av bostäder som byggs. Generellt skapar radhus möjlighet för fler boende per bostad än exempelvis lägenheter. I snitt bor det idag 2,7 personer per bostad i kommunen. Om vi skulle bygga ut området med samma snitt skulle 200 bostäder ge ett invånarantal på ca 540 invånare. Siffran kommer att bli högre om man bygger större andel radhus. Kommunen följer upp detta årligen i befolkningsprognosen allt eftersom vi har mer kunskap om projektet och fördelningen av bostadstyper.

En kommun kan reglera upplåtelseformen på nyproducerade bostäder om kommunen äger marken. I Borgeby ängar äger Lomma kommun knappt 25 % av marken och bostadsutvecklaren JM ca 75 %. En liten del av området ägs till 50 % av kommunen och privatperson. När det är en privat aktör som äger marken, innebär det att kommunen inte fullt ut har rådighet i frågan. Markägaren och kommunen kommer att ha nära dialog i frågorna då båda parter strävar efter både blandad bebyggelse och bostadsform, då det är att föredra ur flera olika avseenden.

Kommunen har antagit riktlinjer för mark- och bostadsförsörjningen där kommunens ambitioner vad avser upplåtelseformer och bostadstyper kommer till uttryck. Bland annat anges att minst 10 % av ny bebyggelse i större projekt ska utgöras av hyresrätter.

Vi kommer att utreda om något behov finns och om det är lämpligt att förlägga det i området.

Borgeby ängar är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av vår kommun, där vi står inför utmaningar med en förändrad demografi. Den demografiska trenden visar att människor blir allt äldre vilket bidrar till att andelen äldre ökar i relation till resten av befolkningen. Utvecklingsprojekt likt detta skapar möjlighet för nya invånare att flytta till kommunen, både genom inflyttning och omflyttning. Detta ger oss bättre förutsättningar inom den kommunala servicen att få ihop ekonomi i förskola och skola då vi idag ser ett vikande elevunderlag. Samhället blir också mer ekonomiskt robust om vi får en lägre försörjningskvot, det vill säga en bra balans mellan den arbetande delen av befolkningen och den som inte är i arbete. Vi är måna om att utveckla kommunen till det bättre och göra det i en bra och stabil takt.  

En bullerutredning kommer att tas fram i detaljplanearbetet för att säkerställa att bullernivåerna hålls inom gällande riktvärden.

Höjder regleras i detaljplanen och frågan utreds under detaljplaneprocessen.

Naturvärdesinventering, fladdermusinventering, trädinventering och konsekvensanalys- och landskapsanalys är framtagna i arbetet med detaljplanen och utgör en del av underlaget för hur området utformas.

Kommunen gör årligen en framåtblickande befolkningsprognos. I denna räknas planerade bostadsområden in. De barn som flyttar in finns det utrymme för inom befintligt bestånd.

Utifrån den strukturen som vi jobbar med tillåts flertalet enbostadshus men också möjlighet till några flerbostadshus i norra delen, för att komplettera det befintliga beståndet. Borgeby ängar föreslås bli ett blandat område som attraherar både barnfamiljer och de som flyttar vidare från villan.

VA syd är med i detaljplaneprocessen och håller på med en översyn av vatten-, avlopp- och dagvattensystem för att klara dessa behov för utbyggnaden.

Preliminärt börjar området byggas 2026, och byggs sedan ut etappvis med cirka 40 bostäder om året. Första inflytt beräknas idag att ske i början av 2027. Enligt befolkningsprognosen är en lämplig utbyggnadstakt ca 40 bostäder per år. Detta är naturligtvis beroende av marknad, konjunktur och vad för boendeformer som byggs. Exempelvis lägenheter och enfamiljshus kan komplettera varandra väl och kan möjliggöra en ökad utbyggnadstakt. Om det byggs ca 40 bostäder per år så är hela området inflyttat ca 2032.

I översiktsplanen pekas området tillsammans med tre mindre områden ut, för möjlighet till ca 250 bostäder. Detta detaljstuderas mer i detaljplaneprocessen.

På projektsidan Borgeby ängar på lomma.se hittar du alltid den senaste informationen om projektet. Kommunen kommer att bjuda in till samrådsmöte och informationsträff under projektets gång där du som invånare är välkommen.

Utöver detta kan du alltid kontakta detaljplanhandläggare Grace Wetterlund på grace.wetterlund@lomma.se eller projektledare Eva Dahlgren som du når via eva.dahlgren@lomma.se eller via kommunens växel 040- 641 10 00.  

Planområde
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: