Kommunen planerar
nya bostäder i nordöstra Borgeby.
Omkring 200 bostäder ska byggas.
Bostäderna har nära till nya tågstationen i Flädie
som ska vara klar 2027.

Borgeby ängar

Fält vid nordöstra Borgeby

I nordöstra Borgeby skapar vi Borgeby ängar – den familjära bydelen där vi möts i naturen. Här finns vänner runt knuten, kulturen nästgårds och havet en cykeltur bort.

Totalt handlar det om cirka 200 bostäder. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på attraktivt läge med närhet till skola, förskola och idrottsplats, samt cykelavstånd till den kommande tågstationen i Flädie.

Varför gör vi detta?

Kommunen vill växa och behöver fler bostäder. Området i Borgeby har i översiktsplanen pekats ut som utbyggnadsområde i norra kommundelen. Vår ambition är att Borgeby kommer att växa med klimatsmarta, attraktiva bostäder och sociala mötesplatser i gröna miljöer.

Hur kommer det bli?

Hur området ska se ut kommer att utredas i detaljplanearbetet som påbörjades under hösten 2022. Bland annat utreds byggnadernas, gatornas och grönytornas placering och utformning.

Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till kringliggande befintlig bebyggelse och lokala kultur- och naturvärden, samtidigt som den ska komplettera Borgeby med ett varierat bostadsbestånd.

Närheten till nya tågstationen i Flädie, som öppnar för persontrafik 2026, ger bra förutsättningar för att resa kollektivt till och från området, som redan idag trafikeras av busstrafik. Bebyggelsen ska knyta an till det gröna gång- och cykelstråk som löper genom Borgeby för att skapa goda cykelförbindelser med skolor och förskolor, Borgeby idrottsplats, de centrala funktionerna i den norra kommundelen samt cykelvägen mot stationen i Flädie.

Tidplan

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Tidplanen kommer att bli mer specifik och kan komma att ändras.

  • Under tiden 25 maj – 23 juni 2024 pågick samråd.
  • Den 4 juni kl. 17.30-19.00 var det samrådsmöte i Bjärehovskolans matsal.
  • 2025 – detaljplanen vinner laga kraft
Planområde

Vanliga frågor och svar

Vi bygger Borgeby ängar för att kommunen och kommundelen har ett behov av nya bostäder och ökat underlag för service och kollektivtrafik. Vi bygger också för att göra Bjärred mer robust och hållbart och för att kunna utveckla orten.  

Kommunen har studerat och vid tidigare informationsmöte inhämtat information kring befintliga kvaliteter i Bjärred och Borgeby i form av grönska, bymiljö, lummighet, småskalighet, utblickar och landsbygd och har inte för avsikt att förändra den övergripande karaktären av orterna, utan framför allt skapa fler kvaliteter för invånarna och erbjuda de bostäder som saknas för bostadsförsörjningen.  

Hur många personer det blir beror på vilken typ av bostäder man bygger. Generellt skapar radhus möjlighet för fler boende per bostad än exempelvis lägenheter. I snitt bor det idag 2,7 personer per bostad i kommunen. Om vi skulle bygga ut området med en snittstruktur skulle 250 bostäder ge ett invånarantal på ca 675 invånare. Siffran kommer att bli högre om man bygger större andel radhus. Kommunen följer upp detta årligen i befolkningsprognosen allt eftersom man har mer kunskap om projektet och fördelningen av bostadstyper.

I Borgeby ängar äger Lomma kommun knappt 25% av markarealen och bostadsutvecklaren JM ca 75%. En liten del av området ägs till 50 % av kommunen och privatperson. På JM´s mark planeras framför allt småhus att byggas. På kommunens mark är det i samrådsskedet ännu inte bestämt vilken typ av bostäder och vilken struktur som ska byggas. En politisk process för att bestämma vilken typ av bebyggelse som ska inrymmas pågår. När inriktningen är fastställd kommer en markanvisning att genomföras och i den processen tas en struktur för området fram. Detaljplanen kan efter det komma att anpassas efter förslaget innan detaljplanen ställs ut för granskning.

Vad gäller upplåtelseformer kan en kommun reglera denna på nyproducerade bostäder om kommunen äger marken. När det är en privat aktör som äger marken har kommunen inte rådighet i frågan. Normalt har dock kommunen och markägaren och kommunen en nära dialog i frågorna med fokus på en bra helhet.

Kommunen har antagit riktlinjer för mark- och bostadsförsörjningen där kommunens ambitioner vad avser bostadstyper och upplåtelseformer kommer till uttryck.

Vi kommer att utreda om något behov finns och om det är lämpligt att förlägga det i området.

Borgeby ängar är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av vår kommun, där vi står inför utmaningar med en förändrad demografi. Den demografiska trenden visar att människor blir allt äldre vilket bidrar till att andelen äldre ökar i relation till resten av befolkningen. Utvecklingsprojekt likt detta skapar möjlighet för nya invånare att flytta till kommunen, både genom inflyttning och omflyttning.

Detta ger oss bättre förutsättningar inom den kommunala servicen att få ihop ekonomi i förskola och skola då vi idag ser ett vikande elevunderlag. Samhället blir också mer ekonomiskt robust om vi får en lägre försörjningskvot, det vill säga en bra balans mellan den arbetande delen av befolkningen och den som inte är i arbete. Vi är måna om att utveckla kommunen till det bättre och göra det i en bra och stabil takt.

En bullerutredning kommer att tas fram i detaljplanearbetet för att säkerställa att bullernivåerna hålls inom gällande riktvärden.

Höjder regleras i detaljplanen och frågan utreds under detaljplaneprocessen.

Naturvärdesinventering, fladdermusinventering, trädinventering och konsekvensanalys- och landskapsanalys är framtagna i arbetet med detaljplanen och utgör en del av underlaget för hur området utformas.

När vi exploaterar tar vi mark i anspråk och användningsområdet för marken ändras. I detaljplaneprocessen tar vi fram utredningar för att identifiera naturvärden som ligger till grund för hur strukturplan arbetas fram för att i möjligaste mån ta tillvara på de naturvärden som finns.

Kommunen gör årligen en framåtblickande befolkningsprognos. I denna räknas planerade bostadsområden in. De barn som flyttar in finns det utrymme för inom befintligt bestånd.

Utifrån den struktur som vi jobbar med tillåts flertalet enbostadshus men också möjlighet till några flerbostadshus i norra delen, för att komplettera det befintliga bostadsbeståndet. Borgeby ängar föreslås bli ett blandat område som attraherar både barnfamiljer och de som flyttar vidare från villan.

Vi behöver hushålla bättre med marken, bygga lite tätare och mer funktionsblandat för att kunna göra mer än bara bo och komplettera med bostadstyper vi saknar för att kunna erbjuda boendeformer för livets alla skeden. Vi behöver också bygga ett samhälle som utgår från människors behov och skala, som får människor att mötas och inbjuder till att resa kollektivt, cykla och gå.

VA Syd är med i detaljplaneprocessen och håller på med en översyn av vatten-, avlopp- och dagvattensystem för att klara dessa behov för utbyggnaden.

Preliminärt börjar området byggas 2026, och byggs sedan ut etappvis med cirka 40 bostäder om året. Första inflytt beräknas idag att ske i början av 2027.

Utbyggnadstakten beror dock även på marknad, konjunktur och vad för boendeformer som byggs där exempelvis lägenheter och enfamiljshus kan komplettera varandra väl och kan möjliggöra en högre utbyggnadstakt. Om det byggs cirka 40 bostäder per år så är hela området inflyttat cirka 2032.

På projektsidan Borgeby ängar på lomma.se hittar du den senaste informationen om projektet. Kommunen har bjudit in till samrådsmöte där du som invånare är välkommen.

Utöver detta kan du alltid kontakta detaljplanhandläggare Grace Wetterlund på grace.wetterlund@lomma.se eller projektledare Eva Dahlgren som du når via eva.dahlgren@lomma.se eller via kommunens växel 040- 641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: