Vad är miljötillsyn - allt du behöver veta

Miljötillsyn

Miljöbalken (1998:808) är en lag som har som främsta syfte att främja en hållbar utveckling och värna om människors hälsa och miljön (1 kap 1 § miljöbalken).

Det finns olika typer av verksamheter och verksamhetsutövare såsom husägare, båtägare, livsmedelsaffärer, frisörer, restauranger, industrier, hästägare, fastigheter med enskilda avlopp med mera. Verksamheterna kan i olika grad ge upphov till miljö- eller hälsofarliga situationer.

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken har man som verksamhetsutövare ett ansvar att skaffa kunskap för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön. Man ska dessutom vidta nödvändig försiktighet för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller miljön enligt 2 kap 2-3 §§ miljöbalken.

Miljöenheten i Lomma kommun genomför tillsyn med utgångspunkt från miljöbalken på olika verksamheter för att göra bedömning om lagen efterlevs och att människors hälsa och miljön inte skadas. Enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheten, i det här fallet Miljöenheten, skyldig att genomföra miljötillsyn. Det är alltså inget frivilligt för verksamhetsutövaren. Tillsynen medför att människors hälsa och miljön värnas om och att onödig miljöpåverkning kan undvikas.

Mer om miljöbalken

Miljöbalken började gälla 1 januari 1999. Tidigare fanns det miljölagar inom 16 olika lagar. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och värna om människors hälsa och miljön. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska värnas och den biologiska mångfalden ska bevaras. Man ska hushålla med naturtillgångar och främja återvinning och kretsloppstänk. Miljöbalken rör såväl små som stora åtgärder med allt ifrån en persons dagliga göromål till händelser inom tunga industrier.

Till miljöbalken, som består av sju avdelningar och 33 kapitel med sammanlagt ungefär 500 paragrafer, hör en mängd förordningar och föreskrifter. Regeringen beslutar om förordningar medan myndigheter som Naturvårdsverket, Jordbruksverket med flera ansvarar för föreskrifterna. Många andra lagar såsom väglagen, skogsvårdslagen och luftfartslagen är kopplade till miljöbalken. EU-direktiv integreras också i miljöbalken.

När sker tillsyn?

Beroende på vad för typ av verksamhet det rör sig om gör Miljöenheten besök med olika intervaller. Tanken är att de verksamheter som bedöms ha störst risker ska besökas oftare än de verksamheter som utgör mindre risk.

Man kan få ytterligare eller oanmälda inspektioner om Miljöenheten behöver följa upp större avvikelser från första besöket eller om det inkommer klagomål gällande verksamheten. Klagomålen kan till exempel röra buller, matos med mera.

Exempel på verksamheter där miljöenheten utövar tillsyn och vad som kan undersökas:

Restaurang, café, konditori eller liknande

 • hantering av livsmedel
 • temperaturer
 • rengöring och hygien
 • redlighet (att konsumenten inte luras)
 • verksamhetens egenkontroll

Offentliga lokaler såsom förskolor, skolor, äldreboenden och HVB-hem

 • städning
 • ventilation
 • rutiner för smitta
 • verksamhetens egenkontroll

Hygienlokaler såsom frisörsalonger, solarium, fot- och nagelvårdare samt massageverksamhet

 • kemikaliehantering
 • städning
 • avfallshantering
 • ventilation
 • rutiner för smitta
 • verksamhetens egenkontroll

Lantbruk eller djurhållning

 • gödselhantering
 • kemikaliehantering
 • bekämpningsmedel
 • avfallshantering
 • förvaring av cisterner och petroleumprodukter

Miljöfarliga verksamheter såsom industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar och bryggerier

 • kemikaliehantering
 • avfallshantering
 • utsläpp
 • energianvändning
 • köldmedier
 • buller
 • verksamhetens egenkontroll

Klagomål

 • en tomt eller plats upplevs nedskräpad
 • en fläkt eller pump upplevs låta för mycket
 • en verksamhet som upplevs lukta (exempelvis matos)

Hur går en inspektion till?

Vid en inspektion brukar miljöinspektören utgå ifrån en checklista med rutinfrågor. Efter att allmänna frågor behandlats brukar inspektören och verksamhetsutövaren tillsammans göra en rundvandring i lokalen eller området som inspektionen gäller.

Ibland genomförs tillsyn utan att besöka verksamheten. Detta kan till exempel ske när dispens eller tillstånd söks, när olika ansökningar eller anmälningar inkommer, när informationsmaterial tas fram eller vid inventering av register, genom att årliga rapporter inkommer till Miljöenheten eller att handlingar begärs in som måste granskas.

Med utgångspunkt från miljöbalken, förordningar och föreskrifter görs en bedömning av hur verksamheten sköts. Inspektionsrapport skickas ut till verksamhetsutövaren efter inspektionen. I vissa fall anses åtgärder för att efterfölja lagen nödvändiga. I de fallen kommuniceras ett förslag till beslut om föreläggande till verksamhetsutövaren. Därefter har verksamhetsutövaren alltid möjlighet att komma in med synpunkter eller frågor till Miljöenheten innan själva beslutet fattas.

Avgift

För tillsyn och handläggning inom miljöbalkens områden kan miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 27 kap § 1 miljöbalken, debitera verksamhetsutövaren en timavgift enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige i Lomma kommun. Timavgiften ligger för närvarande (2023) på 1248 kronor.

I Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lomma kommun, meddelade av kommunfullmäktige, går att läsa:

14 § Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den vid varje tidpunkt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Beroende på typ av verksamhet kan årsavgifter eller timavgifter tas ut. Verksamheter som betalar årsavgift kan också debiteras med timavgift vid speciella tillfällen, till exempel vid klagomål eller om tillsynen resulterar i åtgärder utöver det som ingår i den fasta årsavgiften. Vid klagomålsärenden tas endast en avgift ut om klagomålet är befogat.

Ansvar

Miljöenheten har ett ansvar att följa miljöbalken genom att genomföra tillsyn över verksamheter och följa upp miljöskyddsfrågor.

Som verksamhetsutövare är man skyldig att ha kunskap och använda de bästa möjliga alternativen för att förhindra fara för människors hälsa och miljön (2 kap 2-3 §§ miljöbalken). Vid en miljöfarlig verksamhet är det verksamhetsutövaren som har ansvar för att följa regler och lagar. Därför är det viktigt att arbeta med egenkontroll för att minska riskerna att påverka miljön negativt. Genom ett förebyggande arbete med olika rutiner och planer kan risk för påverkan människor och miljö minskas. Dessutom kan Miljöenhetens inspektioner gå smidigare vilket leder till färre förelägganden och i slutändan mindre avgifter för verksamhetsutövaren.

Det är verksamhetsutövaren eller den som tänker bedriva en verksamhet eller åtgärd som har ansvaret att visa att de allmänna hänsynsreglerna följs enligt så kallad omvänd bevisbörda. Om man som verksamhetsutövare medfört en skada på miljön eller medfört olägenhet för människors hälsa är man skyldig att vidta åtgärder för att återställa skadan eller olägenheten i den mån det anses skäligt.

Nytta för verksamheten och miljön

Efter en inspektion upplever många verksamhetsutövare att de får bättre insyn i hur verksamheten i fråga påverkar miljön. Genom att vidta åtgärder kan man minska negativ påverkan på miljön. Det kan till exempel bidra till färre utsläpp till grundvattnet, en bättre miljö för växter och djur, minskade luftföroreningar med mera. Samtidigt kan åtgärderna bidra till kostnadsbesparingar. Sköter man sin verksamhet utifrån miljöbalkens bestämmelser kan man undvika olika kostnader, såsom miljösanktionsavgifter, saneringskostnader och vite.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: