Från mitten av november till
mitten av mars har Lomma kommun
bevakning av vädret dygnet runt.

Det är för att snabbt kunna ta
beslut om att börja skotta bort
snö och bekämpa halka.

Snöröjning och halkbekämpning

Snögubbe och vinter.

För gatu- och parkenheten på Lomma kommun börjar vintern i mitten av november och håller på till mitten av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut om att sätta in halkbekämpning och snöröjning.

Vinterväghållning utförs om det kommit mer än tre centimeter snö eller om det är halka. Lomma kommun, fastighetsägare och Trafikverket har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom kommunen. Trafikverket ansvarar bland annat för Malmövägen i Lomma och Fjelievägen från korsningen Lundavägen mot Lund.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser, såsom kommunens körbanor, cykelbanor, torg och vissa gångbanor. Snöröjningen styrs av prioriteringsordningen nedan. Under självservice och relaterat längre ner på sidan kan du även se kartbilder för prioritet 1-områden i kommunens tätorter.

  • Prioritet 1: Huvudvägnätet för gator, cykel- och gångbanor samt vägar som används av kollektivtrafiken, inklusive busshållplatser.
  • Prioritet 2: Matargator, genomfartsgator och industriområden.
  • Prioritet 3: Områdesvis övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator och parkeringsplatser.

Först snöröjs och halkbekämpas vägar samt gång- och cykelbanor med prioritet 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med prioritet 2. Om det snöar mycket måste man dock köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar genomföra insatser i prioritet 2. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor, det vill säga prioritet 3. Vid behov innebär när en plats är svårframkomlig på grund av snödjup eller extrem halka.

Fastighetsägarens ansvar

På trottoar i anslutning till fastighetsgränsen måste fastighetsägaren snarast avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Detta gäller dock inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Vid torg, gågator och liknande omfattar fastighetsägarens ansvar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara gångbanan. Detta gäller även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet. Trappor eller annat som fyller gångbanans uppgift innefattas också av reglerna.

Fastighetsägare bör inte lägga ut snö från sin garageuppfart på gatan utan placera den på sin tomt, eftersom de redan smala gatorna vid röjning blir ännu smalare på grund av upplogade snövallar.

För att avfallshanteringen ska kunna genomföras även vid snöväder har fastighetsägaren ansvar för att soptunnorna vid hämtningstillfället är fria från snö, och att transportväg för hämtningsfordon samt hämtningsväg hålls lätt framkomliga genom att de snöröjs och hålls halkfria.

Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Ja tyvärr, för plogbilen finns det inget annat rimligt alternativ. Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera enskilda utfarter och brevlådor, men inte ens med en avsevärd ökning av resurser skulle vi ha möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

Att köra bort snön är tidskrävande och väldigt kostsamt. Vi kör bort snö enbart på de ställen där vi bedömer att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras.

Våra resurser är dimensionerade för en "normalvinter", utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Ur kostnadssynpunkt är det inte rimligt att avsätta resurser så att omedelbar snöröjning kan utföras samtidigt i hela kommunen. Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar enligt en fast prioriteringsordning. När det inträffar en vinter med väsentligt mer snöfall än normalt tar det längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar. Dock försöker vi under vintertid hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

Nej, saltet vi använder är inte farligt. Den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Skillnaden är att kornen vi använder är större och har en gulare färg. Detta på grund av att saltet är obehandlat.

För att snöröjning och halkbekämpning ska vara klart före morgontrafiken måste vi köra på natten. Det är lag på att använda lampor och backvarnare används.

Varje snöröjningstillfälle kostar drygt 250 000 kronor per dygn. Om vi börjar ploga för tidigt blir insatsen verkningslös och vi måste göra om plogningen, vilket gör att kostnaden blir dubbelt så hög. Om vi plogar under pågående snöfall, är det om snöfallet väntas bli riktigt långvarigt och vi bedömer att det kan bli problem med framkomligheten.

I Lomma kommun finns en fast prioriteringsordning för snöröjning av gator och gång- och cykelvägar. Vid en lite mindre insats är det enbart prioritet 1, och eventuellt prioritet 2 som plogas. Det vill säga gator samt gång- och cykelvägar, samt matargator, genomfartsgator och industriområden. Villaområdena ingår i prioritet 3 och halkbekämpas bara undantagsvis. Vid stor insats plogas allt.

På villagator är det fastighetsägarens ansvar att trottoaren i anslutning till fastighetsgränsen snarast avlägsnas på snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Detta gäller dock inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Samma sak gäller för fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet.

Snöplogarna har fjädrande skär dels för att förhindra skador på gator och maskiner men också av hänsyn till maskinförarens arbetsmiljö. Fjädringen gör att plogbladen inte alltid kommer igenom hårt packad snö och is. Snön blir oftast hårt packad eftersom vi inte rimligtvis kan ploga och salta kontinuerligt på alla gator.

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat eller om möjlighet finns på egen mark.

Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera brevlådor, men inte ens med en avsevärd ökning av resurser skulle vi ha möjlighet att befria brevlådor och infarter från snövallar. Tyvärr kan vi inte åta oss att skotta fram postlådan, och det är ditt ansvar som fastighetsägare att ombesörja detta. (Se: Måste plogbilen lägga upp vallar vid utfarterna till fastigheterna?)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: