Planprogram för Alnarpsområdet

Planprogrammet för Alnarpsområdet antogs av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.

Huvudsyftet med programmet är att redovisa grunddragen i an­vänd­ning­en av mark och vatten, samt att visa på olika utvecklings­möj­lig­heter av området. Programmet finns tillgängligt i menyn. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planarbete inom området.

Programområdet omfattar det bebyggda Alnarpsområdet med park och kringliggande jordbruksmark. Området avgränsas av Södra Västkustvägen i väster, motorvägarna i söder och öster samt Malmövägen i norr.

Arbetet med planprogrammet har pågått under många år och i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska Hus.

I planprogrammet studerades ett antal viktiga frågor, bland annat:

  • Universitetets utvecklingsbehov
  • Nya studentbostäder
  • Utökade möjligheter för verksamheter och företag
  • Bevarandefrågor - byggnader, miljöer etc.
  • Parkens framtid
  • Kollektivtrafiken till och från området
  • Järnvägens utbyggnad

Fortsatt arbete

Något beslut om att inleda detaljplanearbete för området har inte fattats. Kontinuerliga diskussioner förs dock mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska Hus om områdets fortsatta utveckling och därmed också planläggning.

Kontaktuppgifter

Lovisa Liljenberg

Stadsarkitekt

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: