Om du använder kyl-,
luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning i din
verksamhet finns det särskilda
regler att tänka på.

Om du har eller ska skaffa
kylanläggning som innehåller
14 ton koldioxidekvivalenter
eller mer ska du anmäla
det till kommunen.

Varje år ska en årsrapport
lämnas till kommunen
senast den 31 mars.

Köldmedium

Det finns särskilda regler för dig som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning i din verksamhet. I utrustningen finns det olika typer av köldmedier som har till uppgift att transportera energi från en plats till en annan. Många gånger utgörs dessa ämnen av fluorerade växthusgaser som kan ha en skadlig påverkan på det skyddande atmosfärsozonet och på klimatet.

Lagstiftning

Viktig lagstiftning att känna till inom köldmedia finns här:

Anmälan

Om du är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla detta till miljöenheten innan installationen eller konverteringen sker. Miljöenheten ska även informeras när en anmälningspliktig eller rapporteringsskyldig anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare.

Årlig rapportering

Den som anses vara operatör av stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska senast den 31 mars varje efterföljande år lämna in en årsrapport till miljöenheten.

Läckagekontroll

Intervallen för den obligatoriska läckagesökningen kan ha förändrats  då gränserna numera beräknas i koldioxidekvivalenter istället för kilogram köldmedia. All utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst fem ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

  • 5-50 ton koldioxidekvivalenter: kontroll för läckage minst var tolfte månad
  • 50-500 ton koldioxidekvivalenter: kontroll för läckage minst var sjätte månad
  • >500 ton koldioxidekvivalenter: kontroll för läckage minst en gång var tredje månad

Miljösanktionsavgift

Vid överträdelser är miljöenheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

  • Ingen anmälan av köldmedia (se ovan), 5 000 kr
  • Kraven på register har inte uppfyllts, 2 000 kr
  • Kontroller har inte utförts inom rätt intervall, 5 000 kr
  • Rapporten lämnas in för sent, 1 000 kr
  • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service med mera på en anläggning, 10 000 kr

Påfyllningsstopp och begränsningar

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC (klorerade fluorkolväten). Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg. Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör snarast skrotas eller konverteras till ett tillåtet köldmedium.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: