Översiktsplan för Lomma kommun

Översiktsplan 2020

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling. Det är en långsiktig plan för kommunens kommande utveckling. Översiktsplanen är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut.

Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden, natur- och miljöfrågor till infrastruktur och kustzonsplanering.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

En ny översiktsplan för kommunens långsiktiga utveckling har tagits fram. Målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett hållbart samhälle, till glädje för kommande generationer. Planen sträcker sig till år 2030, med utblick mot 2040.

Läs en kort version av översiktsplanen, med interaktiva kartor.

Här hittar du alla handlingar till Översiktsplan 2020.

Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion för kommunens fortsatta utveckling. Det är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden till infrastruktur och kustzonsplanering.

Ungefär vart tionde år har en ny översiktsplan tagits fram i Lomma kommun och just nu arbetar kommunen med “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”.

Lär dig mer om processen fram till en färdig översiktsplan.

Den nya kommuntäckande översiktsplanen tar avstamp i de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling. Det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

När en ny översiktsplan tas fram, upphör de tidigare översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner att gälla. Läs de äldre översiktsplanerna här Öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Senast uppdaterad: