Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Tillfällig vistelse

Du som är i behov av hemtjänstinsatser och som planerar att tillfälligt vistas i Lomma kommun, till exempel vid vistelse i sommarstuga, ska ta kontakt med din biståndshandläggare i din bosättningskommun. Din biståndshandläggare kommer sedan kontakta Lomma kommun som verkställer beslutet.

Enligt Socialtjänstlagen ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp enligt Socialtjänstlagen som den enskilde behöver även om hen tillfälligt vistas i en annan kommun, oavsett vistelsens längd. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan verkställighet enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Inför vistelsen i Lomma kommun ska bosättningskommunen ta kontakt med oss i god tid och inkomma med beställningen senast 4 veckor innan planerad vistelse. Vi påbörjar insatserna tidigast fyra veckor efter att vi mottagit komplett beställning som innehåller alla uppgifter vi begärt.

Bosättningskommunen ska inkomma med underlag för att möjliggöra verkställighet, underlaget ska i korta drag innehålla:

 • Utredning, bedömning och beslut
 • Kostnader
 • Beräkning av avgift som den enskilde betalar till bosättningskommunen

För mer detaljerad beskrivning av vad din bosättningskommun behöver ha med i underlaget, se nedan rubrik Anvisningar för bosättningskommunen.

Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. Både närmiljön och bostadsförhållande kan påverka behovet av stöd- och hjälpinsatser. Biståndshandläggare från Lomma kommun meddelar bosättningskommunen om det under vistelsen uppkommer förändrade behov/insatser jämfört med beställningen.

Det är viktigt att tänka på att verkställigheterna/utförandet kan se olika ut för olika kommuner.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, ska legitimerad personal parallellt kontakta kommunens enhet för hemsjukvård via Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.

Bosättningskommunen ska inkomma med underlag för att möjliggöra verkställighet. Inför vistelsen i Lomma kommun ska bosättningskommunen inkomma med beställningen i god tid, senast 4 veckor innan vistelsen.

Beställningen ska innehålla följande:
Gällande brukaren

 • Personnummer
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Den tillfälliga vistelseadressen
 • Adress i bosättningskommunen
 • Närmast anhörig, relation och telefonnummer
 • Bosättningskommun/stadsdel
 • Organisationsnummer
 • Kommun/stad
 • Fakturaadress, postnummer och postort
 • Referensnummer/ ansvar
 • Vistelsedatum

Gällande beställande bosättningskommun

 • Namn, befattning och förvaltning/enhet
 • Telefon, e-post
 • Har personen insatser enligt SoL Ja/Nej
 • Har personen insatser enlig LSS Ja/Nej
 • Bosättningskommunens timpris
 • Bosättningskommunens beviljade timmar

Bosättningskommunen ska via fax, 040-41 16 93, eller post inkomma med kopia på aktuell utredning, senaste genomförandeplan samt egenvårdsintyg och läkarbedömning om insatsen egenvård är beviljad enligt lag (2022:1250) om egenvård.

Kontaktuppgifter

Lomma kommun
Socialförvaltningen, Enheten för myndighetsutövning HVO
234 81 Lomma Tel: 040-641 10 00
Organisationsnummer: 212 000-1066

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman

Senast uppdaterad: