För att minska översvämningsriken
ska en vall att byggas mellan havet
och tre- och fyrkantsdammarna.

Tre- och Fyrkantsdammen

Erosionsskydd vid Kustdammarna.

För att säkerställa vattennivåerna och förhindra överspolning från havet vid Kustdammarna, även kallade Tre- och Fyrkantsdammarna, förbättrar Lomma kommun det befintliga erosionsskydd som finns längs kuststråket.

Nytt erosionsskydd klart

Den 600 meter långa erosionsvallen är nu klar. På grund av gynnsamt väder under projektets gång och ett bra samarbete med entreprenören har byggtiden förkortats med en månad. Det nya erosionsskyddet ska säkerställa vattennivån i dammarna samt förhindra överspolning. Erosionsvallen består av hårda strukturer i form av stora natursten och krossmaterial. Dessa bildar en vall upp mot land, som blir sandfodrad med tiden och skyddar promenadstråket och dammarna mot erosion och överspolning från havet.

Nu återstår det endast en del mindre arbeten med vägar och gångvägar i området som kommer att utföras i höst. Under utformningen av det nya erosionsskyddet har vi även tagit hänsyn att bevara så mycket vegetation som är möjligt. Dessutom kommer det återställas och planteras in både gamla och nya växter för att få ett fint rekreationsområde och höga naturvärden. Här kommer vi se arter av bland annat sandrör, strandtrift, liten blåklocka, gulmåra och strandråg.

Det nya erosionsskyddet vid Kustdammarna är nu klart.

Det nya erosionsskyddet vid Kustdammarna är nu klart.

Promenadstråk öppet igen

Promenadstråket vid Kustdammarna är öppet igen och du kan åter igen promenera längs med havet vid Tre- och Fyrkantsdammarna. Nytt är att du nu även kan gå uppe på den nya vallen. Tack för visad hänsyn under byggtiden.

Det gamla erosionsskyddet

Det gamla erosionsskydd som fanns innan var inte tillräckligt för att hålla tillbaka den vågkraft som stranden har utsatts för under den sista tiden. Lomma kommun har nu skapat en lösning som håller över längre tid och är dimensionerade efter stigande havsnivåer och rådande högsta högvattenstånd.

Badvägen är täckt av sand och tång.

Tre- och Fyrkantsdammarna är äldre lertäkter som har vattenfyllts efter att tegelbruksverksamheten har upphört. Dammarna har stor betydelse som skyddad rastplats längs med havet för övervintrande fåglar samt ett högt naturvärde. Dammarna har också stor betydelse för de rekreativa värdena såsom fiske och skridskoåkning mm. Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning.

Längs med dammarna går även delar av det populära Kuststråket, som är en promenadsträcka längs med Lommakusten på 21 km. Sträckan löper på insidan av Badvägen och ansluter till Södra Västkustvägen och Campingvägen samt en parkeringsplats för besökande.

Utmed kusten vid Fyrkantsdammen fanns en strandbrink av lera, finsand och silt, där backsvalor har häckat. Strandbrinken har utsatts för hård erosion från havets vågor och i samband med att vi gör ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med kustdammarna har backsvalboet flyttats.

Flytten av boet skedde vecka 17 för att vara klart innan backsvalornas häckningsperiod börjar. Backsvalboet flyttades cirka 300 meter norrut och hamnar istället bakom det kommande erosionsskyddet.

Fakta om backsvalan:
Backsvalan är vår minsta svala och de svalor vi ser i Lomma kommun kan ha flugit ända från södra Afrika för att häcka här i Skåne. Naturligt häckar backsvalorna bland annat i rasbranter som skapats av vattenerosion vid kusten och stora vattendrag. Arten trivs även bra i flera människoskapade miljöer som exempelvis sand- och grustag, jordhögar och schaktningskanter. De senaste årtiondena har de lämpliga boplatserna för backsvalor minskat drastiskt, främst på grund av färre grustäkter. Detta har fått till följd att arten i Sverige minskat med 20 - 40 % sedan millennieskiftet och lett till att backsvalan nu är införd i rödlistan som nära hotad art.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: