Översvämningskartering av Höje å

Lomma kommun har låtit genomföra en detaljerad översvämningskartering av Höje å med Önnerupsbäcken, kusten, samt delar av Kävlingeåns dalgång.

Syftet har varit att få bättre kunskap om vilka områden i kommunen som sannolikt kommer att drabbas av stigande havsnivåer och ökande flöden, i framförallt Höje ås avrinningsområde, inom kommunen.

Även en kombination av ökat flöde och höjd havsnivå har modellerats. Till detta har även modellerats vilka områden som översvämmas vid vissa nivåer och flöden, och där vattnet sedan inte rinner undan efter att havet drar sig tillbaka (instängda områden).

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: