Riskklassning av förorenade områden

Förorening av mark, grundvatten och sediment från industriell verksamhet har pågått under hundratals år och är ett genomgripande problem i Sverige. Utsläpp, spill eller olyckshändelser kan medföra att föroreningar såsom tungmetaller, olja eller organiska miljögifter sprids i miljön i sådana halter att de överskrider gränsen för lokal eller regional bakgrundshalt. Området kallas då för ett förorenat område. I Skåne har Länsstyrelsen identifierat drygt 6000 förorenade områden vilka kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön.

Miljöenheten ansvarar för att inventera pågående verksamheter i kommunen där förorenad mark förekommer eller kan förekomma. Länsstyrelsen har ansvar för nedlagda verksamheter där det förekommer föroreningar inom kommunen. Inventeringen genomförs i ett samarbetsprojekt mellan skånska kommuner, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Miljösamverkan Skåne. Projektet genomförs i enlighet med Naturvårdsverkets ”Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)”- Fas 1.

Miljöenheten har ansvar för inventering av nedlagda deponier enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Nedlagda deponier ska redovisas och det ska bedömas huruvida de utgör en risk för människors hälsa eller för miljön.

Metodik

MIFO Fas 1 innebär identifiering och inventering av verksamheter där föroreningar kan finnas.

Fas 1, som är en orienterande studie, bygger främst på uppgiftsinsamling. Uppgifterna sammanställs sedan för att kunna göra en bedömning och klassning enligt den så kallade MIFO-metodiken. Vid klassning tittar man på olika aspekter. Dessa är föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärde. Dessa vägs sedan ihop i en samlad riskbedömning och det undersökta området får en av följande riskklasser:

 • riskklass 1 - mycket stor risk
 • riskklass 2 - stor risk
 • riskklass 3 - måttlig risk
 • riskklass 4 - liten risk

Vad medför inventering enligt MIFO Fas 1?

 • Ökad kunskap om verksamheten som inventerats och dess historia sett ur ett miljöperspektiv
 • Viktig information om verksamheten kan fångas upp, till exempel genom intervjuer med nuvarande och tidigare anställda
 • Information kring processer, restprodukter, incidenter etcetera kan identifieras och åtgärdas
 • Kostnader för eventuella åtgärder kan bli lägre om problemen identifieras tidigt
 • Kännedom om föroreningssituationen kan underlätta inför framtida utbyggnader, grävarbeten etcetera
 • Viktig information att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten eller verksamheten

MIFO i Lomma kommun

Pågående verksamheter

En av miljömålsåtgärderna i Miljöplanen 2014-2020 säger att kommunen ska ha inventerat pågående verksamheter som är klassade i branschklass 1 eller 2 enligt Naturvårdsverkets framtagna branschklassningslista.

Nedlagda deponier

Arbetet med nedlagda deponier i Lomma kommun påbörjades år 2012. Enligt MIFO-metodiken gjordes en förstudie om vilka nedlagda deponier som fanns i kommunen. Totalt identifierades nitton områden som konstaterade nedlagda deponier och fyra områden som möjliga nedlagda deponier.

Inom planen Miljömål för Lomma kommun 2014–2020 finns två stycken miljömålsåtgärder som berör kommunens nedlagda deponier. I enlighet med dessa miljömålsåtgärder, påbörjades våren 2015 arbetet med att göra en grundläggande kategorisering av de utpekade nedlagda deponierna. Efter att den grundläggande kategoriseringen gjorts kommer ägaransvar att utredas. En prioriteringsordning inklusive tidsplan för vidare arbete med de nedlagda deponierna kommer att fastställas och därefter ska eventuella åtgärder påbörjas. Därtill kommer de fyra områden som är möjliga nedlagda deponier att utredas vidare.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: