Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Olovlig anläggning på kommunal mark

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar kan göra att marken upplevs skräpig eller privat, vilket minskar tillgängligheten. Dessutom försvårar ofta dessa anläggningar skötseln av området då de står i vägen för maskiner och personal.

Olovlig anläggning

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har tillstånd att ha, från den som äger marken. Det kan vara komposter, vedupplag, studsmattor, uppställning av båtar, släp, husvagnar, bilar, värmepumpar med mera.

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Att placera en anläggning på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd för allmän platsmark ges i detaljplan. Till exempel är planlagd parkmark allmän platsmark som reserverats för allmänhetens behov av grön- och parkområde.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet, och i så fall genom ett tillståndsbevis. Den allmäna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om behov finns av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Så här gör kommunen

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark, till exempel via anmälan, sker följande:

  • Ett brev skickas ut till möjlig ägare med information om gällande lagstiftning. Ägaren uppmanas att åtgärda inom en viss tid och får även information om konsekvenser av utebliven åtgärd.
  • Om åtgärd uteblir eller vägras kan det bli aktuellt med polisanmälan.
  • Vid olovlig placering av fordon, släp, båtar med mera kan bötning ske direkt på plats. Fordon kan även komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon om ägaren inte själv vidtar åtgärd.
  • Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen anslås information på den aktuella platsen. Efter en viss tid infomeras Polisen och den olovliga anläggningen tas bort. Anläggningen tas i förvar och äganderätten övergår till kommunen efter 3 månader.

Som markägare har kommunen rätt att spärra av vägar ut i naturmark för att förhindra transport av till exempel ved.

Så här ska du som fastighetsägare göra

  • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
  • Ta bort anläggningen snarast möjligt.
  • Om du behöver använda kommunal mark tillfälligt kan du söka ett tillstånd. Se Upplåtelse av allmän platsmark.
  • Ett skötselavtal kan eventuellt tecknas med kommunen, vilket kan ge dig möjlighet att sköta marken utanför den egna tomten på ett annat sätt än den skötsel som kommunen erbjuder. Skötselavtal ger dock inga möjligheter till anläggningar utanför den egna tomten.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2017-04-25