Strandhusens revlar (marint reservat)

Myrspov, fåglar vid strandkanten

I södra Lommabukten sydväst om Lomma tätort, finner vi det marina naturreservatet ”Strandhusens revlar”, som bland annat huserar ett område med blottade sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.

Strandhusens revlar är ett marint naturreservat och innefattar ingen landyta. Området gränsar i öst mot Strandhusen och det kommunala naturreservatet Öresundsparken och i sydost gränsar området mot det statliga naturreservatet Södra Lommabukten, tillika Natura 2000-område med stöd av EU:s fågeldirektiv och art-/habitatdirektiv.

Södra Lommabukten är särskilt viktigt för kust- och sjöfågellivet, och ett prioriterat bevarandevärde för Strandhusens revlar är dess blottade sandrevlarna och de stora mängder kust- och sjöfåglar som rastar bland dem. Områdets ålgräsängar utgör värdefulla marina biotoper som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Många sjöfåglar födosöker bland ålgräsängarna. Även marina däggdjur såsom den hotade tumlaren förekommer i området.

För att reservatsområdets bevarandevärden ska kunna upprätthållas och utvecklas är det viktigt att området i så stor utsträckning som möjligt skyddas från olika former av störningar. Fysiska störningar samt buller och visuella störningar kan påverka områdets bevarandevärden negativt. Verksamheter som medför dessa typer av störningar utgör ett hot mot områdets rika biologiska mångfald.

 • gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,
 • bedriva jakt,
 • medvetet störa växt-/djurliv,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,
 • framföra vattenfarkost i högre än 5 knop,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • framföra drake, segelskärm eller motsvarande,
 • framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,
 • plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: