Strandskydd

Vattendrag i grönskande område

Syftet med strandskydd är att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara livsvillkor för djur och växter, både i vatten och på land. På grund av detta finns det restriktioner bland annat gällande uppförande av byggnader och anläggningar samt trädfällning inom strandskyddat område. Det är också förbjudet att hindra allmänheten från att komma till strandområdet.

Inom Lomma kommun råder det strandskydd utmed kusten och kring flera vattendrag och dammar. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och gäller även undervattensmiljön. Strandskyddet kan utökas till 300 meter från strandlinjen genom beslut av Länsstyrelsen. Kontakta Miljöenheten för information om aktuella strandskyddsgränser i Lomma kommun.

I vissa fall kan Länsstyrelsen också upphäva strandskyddet inom ett visst område. Där det finns en detaljplan kan strandskyddet vara upphävt.

Dispens från strandskyddet

För att eventuellt få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga undantag från förbudet. Det behövs exempelvis dispens för att bygga en brygga, ett hus eller ett förråd. I vissa fall räcker samråd. Det finns en skyldighet att samråda med Miljöenheten när det gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområden utanför tomtplats i Lomma kommun.

För att få dispens krävs alltid ett särskilt skäl. De skälen anges i miljöbalken och är följande:

  • området är ianspråktaget och används eller är bebyggt på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
  • området är avskilt från stranden av väg, järnväg eller bebyggelse
  • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
  • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
  • området behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse. Angeläget intresse tolkas strikt och möjligheten att nyttja detta skäl är litet

Vid dispensgivning får inte strandskyddets syften, att skydda växt- och djurlivet eller att säkra allmänhetens tillgång till stranden, äventyras.

Dispens ges i normalfallet av Miljö- och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen ska godkänna kommunens beslut inom tre veckor. På Självservice Länk till annan webbplats. finns blanketter för att ansöka om dispens från strandskyddet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: