De flesta beslut kan överklagas,
så att säga be om nytt beslut.
Ofta överklagar man till Länsstyrelsen.
Men om beslutet handlar om miljösanktionsavgift
överklagar man till mark- och miljödomstolen.

Om beslutet går emot dig
får du information
om hur du kan överklaga.
Du får beslutet via post.
Ibland ska du skriva under beslutet.
Om du vill överklaga
måste du göra det inom tre veckor.
Om överklagan kommer för sent
tas den inte upp för prövning.
Du skickar överklagan till Miljö-och byggnadsnämnden.
De skickar den till Länsstyrelsen.

Överklaga som granne
Om det någon vill bygga
inte stämmer med detaljplanen
får grannar berätta vad de tycker.
Om beslutet
går emot grannens åsikter
får grannen information
om hur hon kan överklaga.
Om det någon vill bygga
stämmer med detaljplanen
frågar man inte grannar
om vad de tycker
innan beslutet fattas,
men grannarna får information
om beslutet i efterhand.

Om de vill överklaga
måste de göra det inom fyra veckor.

Information om hur Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas

De flesta beslut som fattas med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller med stöd av miljöbalken (MB) kan överklagas. Första överprövande instans är för det mesta Länsstyrelsen men för till exempel beslut om miljösanktionsavgift är första överprövande instans mark- och miljödomstolen.

Om du får ett beslut som är riktat till dig eller ditt företag och som går dig emot bifogas information om hur du kan överklaga. Dessutom ska beslutet delges dig vilket görs antingen med rekommenderat brev eller genom att vi skickar med ett så kallat delgivningskvitto som du ska skriva under och skicka tillbaka till Miljö- och byggnadsnämnden. Ett överklagande måste komma in till Miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar Miljö- och byggnadsnämnden överklagandet till Länsstyrelsen. Har skrivelsen kommit in för sent får ni istället ett beslut om att överklagandet inte tas upp för prövning enligt 45 § i förvaltningslagen (2017:900).

Om du som granne vill överklaga ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov

Om en byggåtgärd som man söker lov för strider mot detaljplanen så hörs grannar innan det fattas beslut i ärendet. Om du som granne då kommer in med synpunkter som man i beslutet inte tar hänsyn till ska du delges beslutet och då får du precis som ovan beslutet skickat till dig med information om hur man kan överklaga och tiderna för när ett överklagande ska ha inkommit är samma som ovan.

Om en byggåtgärd som man sökt lov för inte strider mot detaljplanen så hörs inte grannar innan beslut fattas men när beslutet skickas ut till sökanden kungörs det i post- och inrikes tidningar och ett meddelande om detta skickas till dig som granne. I det meddelande står det hur du kan kontakta miljö- och byggnadsnämnden för att få ta del av beslutet samt få information om hur du kan överklaga. I dessa fall delges grannarna med kungörelsen och då gäller att man anses vara delgiven en vecka efter det att kungörelsen har publicerats, vilket innebär att ett eventuellt överklagande måste inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publicering.

Överklagandet ska innehålla följande information

  • Vilket beslut ni överklagar(diarienummer och beslutsdatum)
  • Hur ni vill att beslutet ska ändras
  • Ert namn och er adress

Överklagandet ska skickas till

Lomma kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
234 81 Lomma
eller miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: