Låt det grönska, men
inte utanför din tomt!

Det är du som fastighetsägare
som har ansvar för att det inte
sticker ut växtlighet utanför din
tomt.

Träd och häckar vid tomtgräns

Låt det grönska, men inte utanför din tomt! En säker trafik kräver fri sikt i korsningar och som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att det inte sticker ut växtlighet utanför din tomt som skymmer sikt, belysning eller skyltar.

Växtlighet som sticker ut kan skapa problem för andra. Trafiksäkerheten försämras i korsningar och längs med gång- och cykelbanor om sikten skymms. Dessutom kan det ställa till problem vid snöröjning, gatusopning eller annat underhåll som kommunen gör intill fastighetsgränsen. Tänk även på att rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan eller buskar som tränger ut på trottoaren.

Klipp häcken i korrekt vid en korsning.

Du som har hörntomt

Om du har hörntomt intill en korsning ska du se till att dina växter inte skymmer sikten i korsningen.

Vi rekommenderar att växterna i korsningen är max 80 centimeter höga och håller den höjden minst 10 meter åt vardera håll för att skapa en sikttriangel. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Vid utfarten ska du se till att häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata

Fria höjder på vegetation intill gata.

Vid utfart rekommenderar vi att växterna inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.


Du som har tomt intill gataHäck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Du måste även se till att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Om vägmärken och skyltar inte kan läsas kan det leda till trafikolyckor.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m,
  • över cykelväg: minst 3,2 m,
  • över körbana: minst 4,6 m.

Placering av häck

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från tomtgränsen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 meter höga minst 60 centimeter från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen.

Lämpliga häckväxter och skötselråd

På plantskolor kan du få tips om arter som passar just din trädgård avseende klimat och funktion, liksom skötselråd. Häckplantor planteras normalt tre stycken per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund

Senast uppdaterad: