Gräva och schakta - tillstånd

För att få förlägga ledningar på allmän platsmark i Lomma kommun krävs ledningsrättsavtal. Detta tecknas med kommunen. För grävarbeten på allmän platsmark erfordras tillstånd från Lomma kommun. Vid arbete eller markupplåtelse som påverkar trafiken ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Grävtillstånd ska sökas av ledningsägaren. Till ansökan ska tydliga kartor av arbetets omfattning bifogas. För utsättning och visning av ledningar se Ledningskollens webbplats Länk till annan webbplats.. För utsättning och visning av kommunala VA-ledningar, se Ledningskollens webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta VA SYD på tel 040-635 10 00 eller skicka e-post kund@vasyd.se.

Trafikanordningsplan (TA-plan) ska sökas vid arbete som påverkar trafiken. Ansökan ska innehålla ifylld blankett (se länk nedan) samt tydlig skiss som anger utmärkningar och skyddsanordningar som ska användas.

Upplåtelse av allmän platsmark för exempelvis byggbodar, containrar eller materialupplag utanför arbetsområdet kräver tillstånd från polismyndigheten. Se Upplåtelse av allmän platsmark.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda tio arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden är tio arbetsdagar från och med komplett ansökan inkommit.

Nedan hittar du bestämmelser som gäller för grävning på allmän platsmark, ansökningsblankett för grävning, ansökan om TA-plan samt information om kvalitetsdokumentation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: