Förslag på vidare arbete

En vuxen och ett barn som parkerar sina cyklar i ett cykelställ.

I projektet har fokus varit aktiviteter för elever och här finns möjligheter att implementera de framgångsrika aktiviteterna på övriga skolor i kommunen. Planer framåt finns på att ha utställning om Min smarta väg till skolan på kommunhuset och bibliotek i Lomma kommun.

Vidare finns tankar på att bilda en arbetsgrupp för att sprida och hålla liv i projektet framgent. En möjlig fortsättning skulle kunna vara att starta projektet på en eller två skolor under läsåret 21/22.

På sikt är önskan att Min smarta väg till skolan ska vara ett självklart inslag i undervisningen på lågstadier i Lomma kommun. Det finns en tydlig koppling till läroplanen när det gäller frågor om trafik, miljö och hälsa, såväl i läroplanens inledande kapitel som i olika ämnen.

Under ett läsår i skolan skulle det vara en möjlig plan att arbeta med trafikfrågor i samband med Europeiska trafikantveckan i september. I samband med FN-dagen i oktober skulle arbete med miljö och globala mål kunna starta upp. Hälsa och rörelse kan vara i fokus under vårterminen och Generation Peps Upp och hoppa-dag i januari skulle kunna vara en uppstart av detta område.

För att motivera elever och få dem att känna sig stolta och engagerade är det viktigt att de får till exempel en reflexryggsäck med texten Min smarta väg till skolan, Lomma kommun. Ryggsäckarna bidrar med en känsla av samhörighet och de kan väcka intresse och engagemang hos flera. Dessutom syns eleverna bättre i trafiken med reflex på ryggsäcken.

I erfarenhetsutbyte med andra kommuner och organisationer har det kommit fram att det är oerhört viktigt att det finns någon som är ansvarig för att driva frågan i kommuner om hållbart resande till skolor. Det fungerar inte att enbart skicka information och dela med sig av uppgifter och aktiviteter utan det krävs någon/några som aktivt ser till att detta görs.

Hur långt kan vi nå tillsammans?

Om samtliga lågstadier i Lomma skulle göra samma förändring som på Strandskolan skulle barnen vardagsmotionera 242 845 meter mer om året. Det motsvarar 6 varv runt jorden eller att gå och cykla utan avbrott i 3 år.

Detta skulle leda till gladare och hälsosammare barn, fler hållbara vanor, bättre trafiksäkerhet runt skolor och bättre skolresultat. Det skulle även innebära årlig minskning av Lomma kommuns koldioxidutsläpp med 46,4 ton, vilket motsvarar mer än halvvägs till månen i en genomsnittlig svensk bil.

Genom att Min smarta väg till skolan blir ett självklart och naturligt inslag i undervisningen på skolorna i Lomma kommun kan förhoppningsvis detta arbete ge ringar på vattnet och sprida sig så att fler kommuner väljer att satsa på hållbart resande. Ju fler som hoppar på tåget desto längre kan vi tillsammans nå i klimatomställningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: