Så bygger vi för framtiden i centrala Lomma

Kommunhuskvarteret

Illustration över de kommande byggnaderna i kvarteret. Detta är en tidig skiss och det är sannolikt att det kommer att innebära förändringar i förslaget avseende tex material, höjd och utformning. Illustration: Liljewall

Lommas centrala delar står inför en spännande utveckling de kommande åren. Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola, kommunhus och verksamhetslokaler skapar vi ett nytt stråk genom centrala Lomma från tågstationen ner till hamnen och som bidrar till tätortens utveckling.

Det aktuella området omfattar Ovalen, Kommunhuset och Vinstorpsskolan. Detta är en unik plats i Lomma tätort som binder samman viktiga delar av centrala Lomma - stationsområdet, centrumområdet och Lomma hamnområdet med Lomma beach. Platsen är även ett nav där tåg och buss samt de större infartsvägarna strålar samman och där vattnet möter upp centrum vid biblioteket. Här vill vi skapa en plats dit alla är välkomna med attraktiva miljöer, mötesplatser och stråk som binder samman viktiga delar av tätorten och bidrar till liv, rörelse och ökad trygghet.

I möjligaste mån ska de nya lokalerna även kunna nyttjas av fler än kommunens och gymnasieskolans verksamheter.

På uppdrag av Lomma kommun har arkitektfirman Liljewall tagit fram en förstudie kring hur ett framtida kvarter med bland annat ett nytt kommunhus och ny gymnasieskola skulle kunna se ut. Förstudien omfattar även potentiella påbyggnader av den befintliga Vinstorpsskolan som ligger ett stenkast bort från den tänkta kommunhusbyggnaden.

Gymnasieskola på hemmaplan

Idag pendlar kommunens ungdomar för sina gymnasiestudier, i stor utsträckning till Lund och Malmö. En gymnasieskola i Lomma ger kommunens ungdomar valmöjligheten att studera på hemmaplan samtidigt som skolan även kan attrahera elever från närliggande kommuner.

Ett centralt läge med bra möjligheter till kommunikationer är viktigt för etableringen av skolan. Läget ger även upphov till många människor i rörelse , vilket bidrar till tätortens utveckling. Samtidigt som en detaljplan tas fram utreds det vilken profil som gymnasieskolan ska ha och vilka program som kommer att erbjudas.

Den 17 november beslutade kommunstyrelsen att godkänna en utredning kring var den nya gymnasieskolan bör placeras.

Nytt kommunhus med ändamålsenliga lokaler

Under 2019 genomfördes en statusbesiktning av det befintliga kommunhuset och byggnaderna runt omkring ur ett kortsiktigt perspektiv. Där identifierades brister som behöver åtgärdas inom de närmsta åren. För att få en tydligare uppfattning av byggnadernas status ur ett längre perspektiv gjordes en fördjupad besiktning i september 2021. Där påtalades brister gällande inomhusklimat, ventilation och trångboddhet då verksamheten har vuxit de senaste åren. Det framkom även att bristerna i kommunhusets äldre del mot Strandvägen är i sådan omfattning att byggnadens tekniska livslängd anses vara uppnådd.

För att kunna bedriva högkvalitativ verksamhet är det av yttersta vikt att lyckas rekrytera kompetent och kvalificerad personal. I egenskap av arbetsgivare konkurrerar kommunen om personal med både offentlig och privat sektor. Lokalerna behöver vara ändamålsenliga och erbjuda en god arbetsmiljö. Ett bra kontor har dock potential att skapa fler värden än så.

Ny detaljplan över kvarteret

Innan någon byggnation av nytt kommunhus och gymnasieskola kan ske måste utvecklingen förankras i en ny detaljplan. Detaljplanen för kvarteret med gymnasieskola och nytt kommunhus planeras att ställas ut på samråd i maj 2022. Då har invånare och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter.

Hela detaljplaneprocessen väntas vara färdig i november 2023. Därefter påbörjas en byggtid med projektering, rivning och byggnation av det nya kvarteret. Gymnasieskolan planerar att starta sin verksamhet till höstterminen 2026 och inflyttning i kommunhuset planeras till kvartal ett 2027.

Budget

I kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 2023–2025 uppgår investeringsbudget för gymnasieskola till 292 miljoner kronor och för nytt kommunhus till 240 miljoner kronor.

2021

Pågående detaljplanearbete

Maj 2022

Beslut om samråd

janari 2023 - januari 2024

Upphandling, bygglov och flytt av kommunhusets verksamhet

Maj 2023

Beslut om granskning

November 2023

Beslut om antagande

Januari 2024 - 2027

Projektering, rivning och byggnation

Kvartal 3 2026

Driftstart gymnasieskolan

Kvartal 1 2027

Inflytt i kommunhuset

Området som omfattas av den kommande detaljplanen.

Området som omfattas av den kommande detaljplanen.

Projektgruppen som driver arbetet och består av medarbetare från olika avdelningar inom kommunen har den senaste tiden samlat ihop och analyserat respektive förvaltnings beskrivning av antalet medarbetare/elever som ska kunna inrymmas i de nya byggnaderna, men även behovet av exempelvis mötesrum, teknikytor, arkiv- och förråd med mera. En mängd andra ytor har också analyserats såsom antalet toaletter, storlek på matsal/kök och personalrum, kapprum med mera. Behoven har tagits fram med hjälp av nyckeltal och önskemål från förvaltningsledning. Projektgruppen kommer att arbeta vidare med programmet under våren 2022 tillsammans med olika verksamhetsföreträdare, för att förfina underlaget och därigenom säkerställa att utformningen av den nya byggnaden blir ändamålsenlig.

Det ska byggas en gymnasieskola och ett kommunhus. Byggnaden ska vara en social och öppen mötesplats. Gymnasieskolan ska stå färdig och ta emot elever höstterminen 2026 medan kommunhuset ska vara klart för inflytt under första kvartalet 2027. Projektet har nu startat och befinner sig i sin uppstartsfas. Tidslinjen för projektet finns till höger.

Vi har precis handlat upp arkitektfirman Liljewalls som ska rita upp kommande gymnasieskola/kommunhus.

Vi håller också på att ta fram ett funktions- och lokalprogram för gymnasieskola respektive kommunhus. Programmet är en komplett beskrivning av lokalbehovet där det framgår vilka typer av lokaler och vilka ytor som behövs. Programmet utgår från projektets vision, målsättning och budskap och ger uttryck för vilka funktioner och kvalitéer som byggnaden ska leva upp till. Programmet utreder respektive verksamhets faktiska behov av lokalresurser.