Så bygger vi för framtiden i centrala Lomma

Visualisering av gymnasieskolan/kommunhuset. Illustration: Liljewall

Lommas centrala delar står inför en spännande utveckling de kommande åren. Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola, kommunhus och verksamhetslokaler skapar vi ett nytt stråk genom centrala Lomma från tågstationen ner till hamnen och som bidrar till tätortens utveckling.

Vi planerar för en ny gymnasieskola och nytt kommunhus i det kvarter där kommunhuset finns idag. Genom att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus så möjliggör vi för fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapar rådighet över kvalitet och kostnader och skapar ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare. Samtidigt stärker vi befintliga stråk mellan tågstation, centrum och hamn och skapar nya platser som bidrar till ett levande centrum.

 


Vad händer nu?

  • Vi tar fram en ny detaljplan för det aktuella området. Detaljplanen var utställd på granskning under perioden 29 mars – 30 april 2023 för att invånare och andra intressenter återigen skulle få möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter. Detaljplanen var utställd på samråd under perioden 23 maj – 19 juni 2022. De synpunkter som kommit in under samrådstiden har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Nästa steg i detaljplaneprocessen är att justera förslaget utifrån inkomna synpunkter och sedan att anta detaljplanen i kommunfullmäktige. Hela detaljplaneprocessen väntas vara färdig i slutet av 2023.
  • Parallellt pågår arbete med skolans inriktning och profil samt planering och projektering av den nya bebyggelsen. Arkitektfirman Liljewall har tilldelats uppdraget efter förnyad konkurrensutsättning och arbetar nu med att ta fram förslag på utformning och ett förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenör. Upphandlingen planeras att genomföras kvartal 2 och 3 2023.
  • Från och med 2024 påbörjas en byggtid med rivning av byggnaderna på kommunhustomten och byggnation av de nya lokalerna. Både kommunhuset och gymnasieskolan planeras nu att vara klara att tas i drift under 2027.
  • Under byggtiden kommer de kommunanställda som idag arbetar i kommunhuset att arbeta i tillfälliga lokaler. Kommunens kontaktcenter planeras att inrymmas i stationshuset i Lomma. Socialförvaltningens myndigheter kommer att lokaliseras till Industrigatan i Lomma. Övriga förvaltningar kommer att inrymmas i Alnarp.

Vad gör vi?

Vi planerar för en ny byggnad som kombinerar gymnasieskola och kommunhus i centrala Lomma. Bland annat tar vi fram en ny detaljplan för fastigheten, arbetar med skolans inriktning och profil samt tar fram förslag på utformning av byggnaden.

Området som vi arbetar omfattar bland annan Ovalen, Kommunhustomten och delar av Vinstorpsskolan. Platsen är unik eftersom den binder samman viktiga delar av centrala Lomma – stationsområdet och centrumområdet med Lomma hamn och Lomma beach. Platsen är även ett nav där tåg och buss samt de större infartsvägarna strålar samman.

Kvarteret ska vara en inbjudande, kreativ och levande mötesplats som möter framtidens behov och möjligheter. Det ska bidra till ett levande centrum, främja kreativitet och innovativ samverkan och skapa mervärde för samhället. Bebyggelsen ska bidra till hälsa, trygghet och hållbarhet samt utformas kostnadseffektivt, smart och flexibelt för att kunna anpassas till framtida utveckling.

Varför gör vi det?

Gymnasieskola på hemmaplan

Idag pendlar kommunens ungdomar för sina gymnasiestudier, i stor utsträckning till Lund och Malmö. En gymnasieskola i Lomma ger kommunens ungdomar valmöjligheten att studera på hemmaplan samtidigt som skolan även kan attrahera elever från närliggande kommuner. På så sätt bibehåller vi fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, bidrar till det regionala utbudet och får större rådighet över kvalitet och kostnader.

Ett centralt läge med bra möjligheter till kommunikationer är viktigt för etableringen av skolan. Läget ger även upphov till många människor i rörelse, vilket bidrar till tätortens utveckling.

Nytt kommunhus med ändamålsenliga lokaler

Under 2019 genomfördes en statusbesiktning av det befintliga kommunhuset och byggnaderna runt omkring ur ett kortsiktigt perspektiv. Där identifierades brister som behöver åtgärdas inom de närmsta åren. För att få en tydligare uppfattning av byggnadernas status ur ett längre perspektiv gjordes en fördjupad besiktning i september 2021. Där påtalades brister gällande inomhusklimat, ventilation och trångboddhet då verksamheten har vuxit de senaste åren. Det framkom även att bristerna i kommunhusets äldre del mot Strandvägen är i sådan omfattning att byggnadens tekniska livslängd anses vara uppnådd.

För att kunna fullgöra vårt välfärdsuppdrag även i framtiden är det viktigt att kunna rekrytera kompetent och kvalificerad personal. En del av att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Det finns också ett behov av att skapa en tillgänglig och samlad mötesplats där invånare, näringsliv och besökare kan möta förtroendevalda och tjänstemän på ett modernt och välkomnande sätt. Det centrala läget är attraktivt både ur ett medborgarperspektiv och medarbetarperspektiv.

Studie ger kunskaper inför utformning av gymnasieskolan

Under 2023 tar vi reda på vad som påverkar elevers val av gymnasieskola och vad som är god kvalitet i gymnasieskolan.

Det vi lär oss kommer att påverka utformning och innehåll av den nya gymnasieskolan i Lomma kommun.

Vi kartlägger hur:

  • Lomma kommuns elever i grundskolan tänker inför valet av gymnasium
  • Gymnasielever i Lund och Malmö tänker om sin gymnasietid
  • Vad gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv gymnasieskola
  • Aktuell forskning om vad som anses ge bra kvalitet inom utbildning

Av resultatet ser vi hittills att eleverna i grundskolan tycker att en attraktiv gymnasieskola präglas av studiero, elever som är motiverade att studera och en gymnasieskola där man passar in. Valet av gymnasieskola påverkas av om lärare är uppmärksamma på hur eleverna mår och av hur uppmärksamma de är på sammanhållningen i klassen. Det är viktigt att en framtida gymnasieskola har platser där man kan plugga själv eller i grupp.

Resultatet pekar också på att den avgörande faktorn är lärarnas kompetens. Duktiga lärare löser svåra situationer i undervisningen genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

I intervjuer med gymnasielever ser vi att sociala relationer har en stor betydelse för elevers välmående och att de påverkar elevernas studietid positivt. För eleverna handlar skolan mycket om att umgås med sina vänner och att ta del av olika sociala aktiviteter.


Visualisering av kommunhuskvarteret

Nedan finns en tidig visualisering av hur kvarteret kan komma att upplevas. Visualiseringen är framtagen i ett tidigare skede och stämmer inte helt överens med liggande projektförslag.

2021

Pågående detaljplanearbete

Maj-juni 2022

Detaljplan på samråd

Aug 2022

Dialogmöte

Januari 2023 - Januari 2024

Upphandling, bygglov och flytt av kommunhusets verksamhet

April 2023

Beslut om granskning

September 2023

Beslut om antagande

Januari 2024 - 2027

Projektering, rivning och byggnation

2027

Driftstart gymnasieskolan

2027

Inflytt i kommunhuset

Området som omfattas av den kommande detaljplanen.

Området som omfattas av den kommande detaljplanen.

Vanliga frågor och svar

I detaljplanen finns fortsatt en byggrätt men kommunen planerar inte för att utnyttja byggrätten nu, utan ser ytan som en möjlig framtida expansionsyta.

Initialt planeras tomten iordningställas som grönområde med plats för cykeluppställning och plats för kommunens bilpool.

Under 2023 tar vi reda på vad som påverkar elevers val av gymnasieskola och vad som är god kvalitet i gymnasieskolan. Det vi lär oss kommer att påverka utformning och innehåll av den nya gymnasieskolan i Lomma kommun.

Vi kartlägger bland annat hur Lomma kommuns elever i grundskolan tänker inför valet av gymnasium, vad gymnasielever i Lund och Malmö tänker om sin gymnasietid, vad gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv gymnasieskola samt följer upp aktuell forskning om vad som anses ge bra kvalitet inom utbildning

Vår samlade bedömning är att den nya gymnasieskolan kan attrahera både kommunens ungdomar samt ungdomar från närliggande kommuner och fylla de skolplatser som skolan ska erbjuda.

Kommunfullmäktige beslutade 2022 om en investeringsbudget på 261 miljoner kronor för kommunhus respektive 317 miljoner för gymnasium.

Ja, i stort sett. Sedan vet vi i dagsläget inte exakt vad som kommer att ingå i projektet eftersom alla beslut och avvägningar inte är klara ännu.

Nej, vi har inte fått något direktiv från våra politiker att sluta planera för projektet.

Vi har en kontinuerlig dialog med Skånetrafiken för att påverka och öka turtätheten mellan centralorterna där vi också har dialog om projekt som är på planeringsstadiet En gymnasieskola i Lomma har potential att ändra resmönster och därmed öka relevansen för Skånetrafiken att öka turtätheten på busslinjerna.

Platsen är vald utifrån flera olika kriterier och perspektiv. Det var till exempel en förutsättning att platsen för de nya byggnaderna skulle ligga kollektivtrafiknära och att tomten skulle ägas av kommunen. För bästa utväxling vill vi även bygga skolan där det finns starka och befintliga stråk för att skapa en naturlig mötesplats.

Utformningen av lokalerna är ännu inte klara. Men vår ambition är att skapa lokaler som kan nyttjas av föreningsliv och möten.

Både rivning, schakt och byggnation kommer att generera byggtrafik i området. De mest intensiva faserna är under rivning och schaktning. Utformningen av kvarteret skapar möjlighet att få genomfart på olika vägar, och transporterna behöver inte använda samma väg in som ut.

De tillåtna höjderna regleras i detaljplanen. Vissa takpartier kommer att bli högre medan andra blir lägre. Arkitekterna har arbetat med mycket vinklar och vrår för att skapa ett dynamiskt hus som anpassar sig till den omgivande bebyggelsen.

Beslut och dokument

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: