Trafiksäkerheten vid Sjögräsgatan ska öka.
Under sommaren kommer Lomma kommun
bygga gång- och cykelbana i området.

Sjögräsgatan

Byggprojekt vid Sjögräsgatan.

Nu är arbetena igång med att skapa en säkrare trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och biltrafikanter vid Sjögräsgatan. Byggnationen beräknas pågå till november 2020 och medför att framkomligheten i området begränsas under pågående arbete.

I samband med utbyggnaden av Strandskolan har behovet av säkra gång- och cykelvägar för skolelever och oskyddade trafikanter vid Sjögräsgatan ökat. Lomma kommun vidtar nu åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö i området.

I korsningen Centrumgatan och Karstorpsvägen ska gaturummet byggas om så att körbanans bredd minskas, gång- och cykelbanor byggs på båda sidor om gatan och gatukaraktären blir mer stadsmässig. Dessutom ska en gång- och cykelöverfart anläggas för att skapa en trygg överfart över Karstorpsvägen, i höjd med gång- och cykelbanan mot Strandskolan. Utöver det ska även Sjögräsgatan smalnas av. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning i området. Åtgärderna kommer bidra till att framkomligheten, säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter ökar, med en fortsatt god framkomlighet för biltrafikanter. Dessutom knyts Lomma centrum samman med strandstråket och det regionala gång- och cykelstråket mot Malmö.

Gång- och cykelbana på östra sidan klar

Nu är gång- och cykelbanan på östra sidan av Centrumgatan och Karstorpsvägen klar. Gång och cykeltrafikanter hänvisas därmed att använda den nya gång- och cykelbanan på östra sidan, då det nu pågår arbeten med gång- och cykelbanan på den västra sidan av vägen. Vänligen följ orange skyltning och anpassa hastigheten i arbetsområdet.

Lomma kommuns första cykelöverfart är klar

Cykelöverfart vid Sjögräsgatan i Lomma.

I november blev Lommas första cykelöverfart klar. Cykelöverfarten finns vid Sjögräsgatan i Lomma och kopplar samman cykelbanor från flera delar av Lomma och skapar en säker överfart för cyklister vid Sjögräsgatan till och från Strandskolan.

Läsa mer kring vilka trafikregler som gäller vid en cykelöverfart i artikeln Lomma kommuns första cykelöverfart är klar.

Tidplan

  • Sommar 2020 - Byggstart. NCC är utförandeentreprenör.
  • November 2020 - Projektet beräknas vara slutfört.
  • December 2020 - Slutbesiktning.

Vi utvecklar infrastrukturen

Lomma kommun arbetar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafik avseende säkerhet, framkomlighet, trygghet och tillgänglighet. Detta för att främja andelen resor med hållbara färdmedel. Målet med ombyggnationen är att öka framkomlighet för oskyddade trafikanter med en fortsatt god framkomlighet för biltrafiken.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: