Styrsystem

För att kommunen ska utveckla så bra verksamheter som möjligt utifrån tillgängliga resurser krävs att vi skapar möjligheter för verksamhetsansvariga att kunna ta tillvara på kompetens och engagemang. Medborgare/brukare ska känna sig delaktiga och kunna påverka beslut. Genom vårt styrsystem ska vi skapa bra förutsättningar för detta.

Styrsystemet visar hur vi väljer att arbeta för att få en bra sammanhållen styrning och uppföljning av alla verksamheter i organisationen.

Vi arbetar med tydliga mål och en styrning som dels grundas på de resultat som har åstadkommits, dels på vilka resurser som har tagits i anspråk.

Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän där politikerna fokuserar på frågorna vad och när och tjänstemännen på hur och vem.

Kontaktuppgifter

Annica Walker

Controller

Sidansvarig: Annica Walker

Senast uppdaterad: