Heraldiskt vapen

Lomma kommuns vapen utarbetades ursprungligen till Lomma köping, år 1960, av heraldiker Jan Raneke. 

Heraldiskt vapen. I rött fält ett ankare av guld och därunder en uppskjutande, genomgående krenelerad mur av guld med röda fogar.

Kommunalfullmäktige i Lomma köping beslöt 19 maj 1960 § 42 att som symbol för sin självstyrelse och till erinran om socknens gamla minnen antaga vapnet. Kunglig Maj:t fastställde detsamma den 25 november 1960. Nybildade Lomma kommun övertog Lomma köpings heraldiska vapen. Kommunens vapen registrerades ex officio hos Patent- och registreringsverket den 1 november 1974.

Den heraldiska beskrivningen av Lomma kommuns vapen lyder enligt följande: "I rött fält ett ankare av guld och därunder en uppskjutande, genomgående krenelerad mur av guld med röda fogar."

Vapnets utformning

Vapnets utformning har motiverats på följande sätt: Den genomgående krenelerade muren är ett uttryck för den gamla stadsbildningen, Lommeby, som omnämndes så tidigt som år 1085, i Knut den Heliges donationsbrev till Lunds domkyrka. Kommunens naturtillgång leran, vilken ger ett gult tegel, exploaterades redan på 1600-talet av Henning Olsen Anckargrip, som anlade ett tegelbruk. Muren knyter således också an till detta.Ankaret i vapnet erinrar även det om Anckargrip men också om hamnen, som har varit av stor betydelse för samhällets utveckling. Färgerna, gult och rött, överensstämmer med Bara härads färger, i vilken köpingen var belägen, och dessutom med landskapet Skånes färger.

Lagen om skydd för vapen

Av lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § framgår att svenskt kommunalt vapen, vilket är registrerat, inte får användas i varumärke eller annat kännetecken för varor eller tjänster utan vederbörligt tillstånd. Det gäller också beteckning som lätt kan förväxlas med kommunens skyddade fastställda vapen.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta kan dömas till böter.

Användning

Kommunvapnet används endast vid mycket speciella tillfällen. Det ska inte förväxlas med Lomma kommuns logotyp som används vid merparten av kommunens kommunikation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: