Verksamhetsstöd till studieförbund

Studieförbund ansöker om verksamhetsstöd en gång årligen senast 1 december. Stödets storlek bestäms på uppföljningssamtal mellan representanter från kommunen och studieförbundet.

Verksamhetsstöd till studieförbunden ska:

 • Stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar.
 • Förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och kunskapsutveckling i samarbete.
 • Ge förutsättningar för mångfald och ideologisk pluralism i kunskapsutveckling och folkligt kulturarbete.

Förutsättningar för stöd

Verksamhetsstöd utgår till studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag, för deras verksamhet i kommunen. Bidrag erlägges under förutsättning att respektive studieförbunds avdelning:

 • Lämnar in verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet studieförbundet avser bedriva i kommunen det kommande verksamhetsåret
 • Utarbetar en plan för utvärdering och uppföljning
 • Upprättar verksamhetsberättelse

Redovisning och utvärdering av verksamheten

Redovisning och utvärdering av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form, dels muntligt vid träff enligt ovan som kulturnämnden bjuder in till.

Redovisningen ska bland annat omfatta följande:

 • Hur har verksamheten lyckats i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer
 • Hur många cirklar, kulturgrupper, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum
 • Antalet deltagare i de olika aktiviteterna, uppdelade på olika ämnesområden
 • De samlade resursernas användning till verksamhet respektive administration
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: