Fastighetsägare och boendemiljö

Får du problem med inomhusmiljön i din bostad, till exempel med ventilation, fukt och mögel eller temperatur och drag, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du vända dig till Miljöenheten.

Människor spenderar en stor del av sin tid inomhus och för att vi ska må bra är det viktigt att inomhusmiljön är bra. Om luften är dålig, om det finns störande buller eller om inomhustemperaturen är för låg kan det påverka hälsan negativt. Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla och sköta fastigheten så att inomhusmiljön inte orsakar besvär eller sjukdomar hos den boende.

Egenkontroll är viktigt

Som fastighetsägare har man enligt miljöbalken ett ansvar att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada hälsan eller miljön för den boende. Fastigheten ska därför kontinuerligt kontrolleras och riskbedömas. Genom en egenkontroll som omfattar tydliga rutiner kan du som fastighetsägare förebygga att problem uppstår men även upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till problem som påverkar den boendes hälsa negativt.

Miljöenhetens tillsyn

Miljöenheten bedriver tillsyn enligt miljöbalken med avseende miljö- och hälsoskydd. Hälsoskyddsarbetets syfte är att undvika att människor blir sjuka av den miljö de bor och vistas i. Detta innebär att Miljöenheten har, utöver bostäder, även tillsyn på undervisningslokaler, hygienlokaler och bassängbad.

Tillsynsarbetet bedrivs framför allt genom inspektioner, granskning av verksamhetsutövarens egenkontroll och granskning av rapporter för eventuellt utförda utredningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: