Nationella minoriteter

Information till dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Dina rättigheter som nationell minoritet

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Minoritetspolitiken i Sverige omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

De nationella minoriteternas rättigheter stärks tydligt genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och i lagen (2009:724) om natio­nella minoriteter och minoritets­språk.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till informa­tion och inflytande samt rätten att under vissa förutsättningar få använda sitt eget språk.

Om du pratar samiska, finska eller meänkieli har ditt språk ett förstärkt skydd. Du kan använda ditt språk i kontakt med kommunen om det finns språkkunnig personal.

Inom äldreomsorgen har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Men den nya lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Det gäller i hela Sverige, i alla kommuner.

Lomma kommun har en skyldighet att informera om den nya lagen och vilka rättigheter du har. Håll utkik efter informationsträffar. De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som berör den egna gruppen.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att kommunen inte lever upp till lagen då kan du som same ta kontakt med Sametinget och du som är jude, rom, sverigefinne eller tornedaling ska kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ska du medverka i en rättegång har du också rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan du kontakta skriftligen på samiska och finska.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Senast uppdaterad: