Ärenden och handlingar

Hitta på sidan

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen har länge präglat rättsordningen och brukar räknas som en av hörnstenarna i svensk förvaltning. Den har sitt ursprung i medeltida härads- och landsting och tar sig olika uttryck, som förhandlingsoffentlighet (öppna rättegångar och fullmäktigemöten), yttrandefrihet och handlingsoffentlighet.

Handlingsoffentligheten avser att garantera:

  • rättssäkerheten
  • effektiviteten i förvaltningen och
  • ett väl fungerande folkstyre.

Handlingsoffentligheten är reglerad i grundlag, i tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §, där det stadgas ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

Handlingsoffentligheten är grundläggande och utgångspunkten för den transparens som präglar den kommunala förvaltningen, men den har också sina begränsningar. Ett dokument ska ha uppnått en viss handläggningsstatus för att vara en allmän handling och denna kan sedan vara antingen offentlig eller skyddas, ofta enbart i vissa delar, av sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Diarium

Kommunens myndigheter har en skyldighet, enligt Offentlighets- och sekretesslagen, att registrera inkomna och upprättade sekretessbelagda handlingar. Även offentliga handlingar ska registreras i stor omfattning. Offentliga handlingar får emellertid istället ordnas i viss omfattning.

Om du har frågor om handlingar som inkommit till kommunens myndigheter eller upprättats där kan du vända dig till kommunens registratorer som kan hjälpa dig att få kopia på det dokument du eftersöker.

Sekretess

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift som omfattas av det sekretesskydd som lagstiftaren beslutat ska finnas för olika typer av uppgifter inom olika delar av den kommunala verksamheten.

De skyddsvärda områdena har definierats i grundlag och regleringen av vad som ryms inom sekretesskyddet regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill veta vilka uppgifter som skyddas av sekretess inom ett specifikt område kan du vända dig till den förvaltning som handhar den aktuella frågan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peder Severin
Senast uppdaterad: