Klimatanpassning

För att möta de potentiella hot som framtida klimatförändringar kan innebära har Lomma kommun vidtagit vissa proaktiva åtgärder.

Lägsta bygghöjd

För nybyggnation i kommunen gäller tre meter som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv.

Skydd

Lomma kommun ligger långt ner i avrinningsområdenas vattensystem. Problemen med översvämningar som inte beror på högt havsvattenstånd kan bero på att stora mängder vatten kommer på kort tid, men även på att marken inte kan ta emot och infiltrera vatten.

För att öka landskapets vattenhållande förmåga behövs fler ytor för vatten. Detta kan ske antingen genom att nyskapa översvämningsytor, meandringar i åarna, dammar eller öka mängden beväxta ytor.

I södra Lomma tätort förslås också ett reservat för en skyddsvall mot havet. I Borgeby reserveras mark för ett skyddsområde runt avloppsreningsverket.

Dagvattenhantering

Kommunen samarbetar i en tvärkommunal dagvattengrupp med Staffanstorps kommun och Lunds kommun (genom VA-syd) kring de frågor som rör utsläppen av dagvatten till Höje å. Såväl åtgärder som syftar till att reducera de mängder som släpps ut idag, som åtgärder för att fördröja vattnet i å-fåran, behandlas här i nära samarbete med Höje å vattenråd. För att skapa en helhetssyn på vattenfrågorna i Höje å, och för att få ett fullgott planeringsunderlag, borde avrinningsområdet omfattas av en tvärkommunal vattenplan som hanterar alla vattenfrågorna.

Kustzonsprogram - Lomma kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: