Klimatanpassning

Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänt landskap. Samtidigt finns det en lång kuststräcka och två stora vattendrag vars avrinningsområden avvattnar stora delar av Skåne. De konsekvenser av klimatförändringen som kan förväntas är därför framförallt översvämningsrelaterade vilket påverkar samhällsstrukturer i kommunen som bebyggelse, infrastruktur och kommunikation, vattenförsörjning och avloppshantering samt energiförsörjning.

Det är inte enbart vattennivåerna som kan orsaka problem vid översvämningar. Det finns också risk för markförändringar, med exempelvis större sättningsrisk för byggnader och andra konstruktioner.

På längre sikt kan också klimatförändringar hota ekosystemen eftersom den utarmning av arter och livsmiljöer som ständigt pågår också innebär att naturen har svårare att anpassa sig till förändringar.

För att möta de potentiella hot som framtida klimatförändringar kan innebära har Lomma kommun vidtagit proaktiva åtgärder.

Lägsta bygghöjd

För nybyggnation i kommunen gäller tre meter som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv.

Skydd

Lomma kommun ligger långt ner i avrinningsområdenas vattensystem. Problemen med översvämningar som inte beror på högt havsvattenstånd kan bero på att stora mängder vatten kommer på kort tid, men även på att marken inte kan ta emot och infiltrera vatten.

För att öka landskapets vattenhållande förmåga behövs fler ytor för vatten. Detta kan ske antingen genom att nyskapa översvämningsytor, meandringar i åarna, dammar eller öka mängden beväxta ytor.

I södra Lomma tätort finns ett reservat för en skyddsvall mot havet. I Borgeby reserveras mark för ett skyddsområde runt avloppsreningsverket.

Lomma kommun har tagit fram ett Kustzonsprogram för att förvalta kustzonen på ett klimatanpassat och hållbart sätt. Läs mer om vårt kustzonsprogram här.

Dagvattenhantering

Kommunen samarbetar i en flödesgrupp med Staffanstorps kommun och Lunds kommun kring de frågor som rör höga flöden i Höje å. Såväl åtgärder som syftar till att reducera de mängder som släpps ut idag, som åtgärder för att fördröja vattnet i å-fåran, behandlas genom Höje å vattenråd.

Klicka här för att komma till Höje å vattenråd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information och länkar

Hur kan och bör vi skydda samhällsviktiga funktioner i extra utsatta lägen? Läs mer om det här.

Läs mer om kommunens strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi hittar bättre sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar.

Vilka områden kan drabbas av stigande havsnivåer och ökande flöden i Höje ås avrinningsområde? Läs mer här.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: