Miljömål

Nationella miljömål

Under 1999 antog riksdagen 15 mål för miljökvaliteten inom olika områden. På hösten 2005 tillkom ytterligare ett miljömål och idag finns det alltså 16 miljökvalitetsmål. Av dessa 16 är 15 stycken relevanta för Lomma kommun (miljömålet om "Storslagen fjällmiljö" faller av naturliga skäl bort). Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är hållbara på lång sikt. Tanken är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. För att detta ska vara möjligt krävs att alla aktörer i vårt samhälle har ett engagemang och tar ansvar för miljömålens uppfyllande.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala miljömål

Sverige är ett geografiskt stort land och en del av miljömålen kommer att ta sig olika uttryck i olika delar. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram mål som är anpassade för Skåne.

Startsida - Miljömålen i Skåne (skanesmiljomal.info) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala miljömål

För att på lokal nivå medverka till att uppnå de regionala och nationella målen har Lomma kommun tagit fram och antagit lokala miljömål och åtgärder. Detta har skett med de regionala och nationella miljömålen som grund, men anpassats utifrån Lomma kommuns lokala förhållanden. De lokala miljömålen ska visa hur långt vi behöver nå för att säkerställa en långsiktigt god miljö i Lomma kommun.

Miljömålen i Lomma finns uppdelade i flera politiskt antagna dokument inom energi, naturvård, kust, avfall och ett miljömålsprogram.

Alla miljömål samlat hittar du här. Klimat, miljö och hållbarhet - Lomma kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömålsprogrammet som du hittar på denna sida som omfattar bland annat kemikalier, god bebyggd miljö, försurning med mera.

De lokala miljömålen ska fungera som underlag för de kommunala verksamheterna. Målen ska också ses som inspirationskälla för alla i kommunen, och vara vägledande för näringsliv, organisationer och invånare.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: