Delårsrapport 2021

Kommunfullmäktige har godkänt delårsrapport per augusti månad med prognos för helåret 2021. Prognosen pekar på ett resultat på 123,8 mnkr vilket är 81,9 mnkr bättre än budgeterat resultat.

I resultatet ligger en orealiserad reavinst på placerade medel om 42,4 mnkr med anledning av börsens starka uppgång under året samt en positiv budgetavvikelse med 37,8 mnkr inom finansförvaltningen. Den positiva avvikelsen inom finansförvaltningen beror till största delen på ökade skatteintäkter jämfört med de prognoser som fanns när budgeten beslutades.

Nämnderna beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr, denna hänför sig till en beslutad rivning av en byggnad som inte kunnat genomföras under året med anledning av ett överklagande. Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -11,7 mnkr vilket till största delen beror på inköp av skyddsutrustning och personalförstärkningar med anledning av Coronapandemin. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden ska kompenseras för dessa kostnader. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 12,3 mnkr, främst med anledning av färre antal barn inom för- och grundskoleverksamheten än vad befolkningsprognosen utgått ifrån. Övriga nämnder beräknas nå ett resultat i balans med budget, med mindre avvikelser.

På investeringssidan är prognosen för årets investeringar 187 mnkr, vilket är 89 mnkr läge än årets budgeterade medel. Bland större investeringar för perioden kan nämnas Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum, 16,7 mnkr, Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad, 11 mnkr, ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet, 9,4 mnkr och trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen – Carl Olssons väg, 7,0 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms samtliga fyra att uppnås vid årets slut, riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna samt nämndmål bedöms i huvudsak att uppnås vid årets slut.

I delårsrapporten finns också en sammanfattning av större händelser i kommunens verksamhet under årets första åtta månader.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Senast uppdaterad: