Har du ett funktionshinder
kan du få hjälp
att bygga om din bostad
efter dina behov.
Du kanske måste ta bort trösklar
eller få byggt en ramp.

Då kan du kanske ha rätt
att få pengar från kommunen.
Kom ihåg att söka pengar
innan du börjar bygga om din bostad.

Om du bor i lägenhet
måste den som äger huset
gå med på att du bygger om.

Så här gör du
Kontakta kommunen
på telefon 040-641 10 00.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från kommunen om du behöver göra förändringar i din permanentbostad.

Bidrag lämnas med skälig kostnad för nödvändiga åtgärder som underlättar dina grundläggande bostadsbehov att t ex kunna:

  • komma in i och ut ur bostaden
  • förflytta dig inom bostaden
  • laga mat
  • sköta din hygien
  • sova och vila

En förutsättning för att du ska få bidrag är att åtgärden avser anpassning och komplettering av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

När du byter bostad

När du flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till brister som gör att den nya bostaden är olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bostads- anpassningsbidrag

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i allmänna utrymmen i flerbostadshus - om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir då ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.

Medgivande

Om du inte är ensam ägare eller nyttjanderättshavare av bostaden så krävs att samtliga ägare och nyttjanderättshavare skriftligen går med på att anpassningen får utföras. Det behövs också en skriftlig utfästelse från den som äger bostaden att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Bidrag till reparationer

Du kan få bidrag till reparation av anordning eller inredning av tekniskt slag som du fått med bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres-, bostadsrätts- och ägarlägenhetsfastigheter för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bidrag

Ansöker om bostadsanpassningsbidrag gör du på en särskild blankett som finns under självservice och relaterat längre ner på sidan, Kontaktcenter, arbetsterapeuter eller handläggare.

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2018:12) till lagen om bostadsanpassningsbidrag ska du bifoga ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar din funktionsnedsättning och de problem som detta medför för boendet. Du ska också bifoga offerter och vid omfattande arbeten även ritningar.

Beslut

Beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden och rätten till bidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag, se Boverkets hemsida www.boverket.se.

Utbetalning

Kommunen betalar ut ett kontantbidrag när åtgärder som bidraget avser har utförts och kostnaderna har redovisats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Mette Börebäck

Senast uppdaterad: