Flädie rev (marint reservat)

Dykare på grunt vatten. Ålgräs täcker botten.

Foto: Johan Hammar/Safari Skåne

I norra Lommabukten väster om Bjärred, ligger det marina naturreservatet ”Flädierev", som bland annat innefattar det ålgräsrika långgrund på huvudsakligen 3–4 m djup som når ut mer än 2 km från land ut mot Flädierevet, det grund som namngett reservatet.

 

Flädierev är ett marint naturreservat och innefattar ingen landyta. Naturreservatet gränsar i nordväst/norr mot det befintliga statliga naturreservatet Löddeåns mynning, tillika Natura 2000-område med stöd av EU:s fågeldirektiv. Endast det nordöstra hörnet av området gränsar mot strandlinjen mellan Bjärehovs brygga och Gyllins ängar.

Norra Lommabukten ett viktigt rekryteringsområde för skrubbskädda, rödspätta, torsk och ål. Närheten till Lomma hamn betyder att dessa områden är mycket viktiga för det lokala yrkesfisket. Ålgräsängar i naturreservatet Flädierev utgör en prioriterad och särskilt skyddsvärd biotop som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Ett annat bevarandevärde är de kust- och sjöfåglar som häckar, rastar eller övervintrar i reservatsområdet. Många sjöfåglar födosöker bland ålgräsängar. Även marina däggdjur såsom den hotade tumlaren förekommer i området.

För att reservatsområdets bevarandevärden ska kunna upprätthållas och utvecklas är det viktigt att området i så stor utsträckning som möjligt skyddas från olika former av störningar. Fysiska störningar samt buller och visuella störningar kan påverka områdets bevarandevärden negativt. Verksamheter som medför dessa typer av störningar utgör ett hot mot områdets rika biologiska mångfald.

 • gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,
 • bedriva jakt,
 • medvetet störa växt-/djurliv,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,
 • framföra motordriven vattenfarkost i högre än 5 knop i zon markerad på karta,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • framföra drake, segelskärm eller liknande i zon markerad på karta,
 • framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,
 • plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: