Här kan du få svar på frågor
du har när du ska bygga om
eller bygga nytt.

Vanliga frågor inom byggområdet

Bygge

Här finns svar på de vanligaste frågorna inom byggområdet.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta Byggenheten via Kontaktcenter på 040-641 10 00 eller info@lomma.se

Ansöknings- eller anmälningsblankett, som går att hitta på "Självservice" under Bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. Det går att söka digitalt via e-tjänsten för bygglov.

Man kan också skicka ansökan via post eller lämna direkt i kommunens Kontaktcenter.

Förutom själva ansökningsblanketten kan handlingar såsom situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning, sektionsriktning och kontrollplan behövas. Vilka handlingar som krävs beror på omfattningen av ansökan eller anmälan.

Mer information om bygglovsprocessen.

Vad ett bygglov eller anmälningsärende beror bland annat på vilken typ av åtgärd som ska göras. Kostnaden beror på hur fastigheten ser ut, vad detaljplanen säger och om grannar behöver höras. Även om inget lov kan beviljas kan en avgift tas ut.

Mer om avgifter och exempel på avgifter.

Inom detaljplanelagt område kan det krävas lov för så kallad utvändig ändring. Exempel på åtgärder som kan vara bygglovspliktiga är till exempel putsning eller ny färg på fasad, sätta in eller ta bort fönster och dörrar, uppföra väggar på befintlig carport eller skärmtak med mera. Om det krävs lov eller ej är beroende på omfattningen av åtgärden.

Mer om utvändiga ändringar.

Generellt sett krävs det inte bygglov för att montera solceller på en byggnad ifall solcellerna följer byggnadens form. Det kan dock krävas bygglov ifall solcellerna ska placeras på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Mer om solceller och bygglov finns på sidan solcellspaneler. Är du intresserad av att se hur stor potential ditt tak har för solel se sidan om solceller i Solkartan.

Ett staket är alltid lovbefriat. Ett staket är högst 1,2 meter högt och minst 50 % genomsiktligt. Är det över 1,2 meter och/eller inte genomsiktligt räknas det som plank och är då lovpliktigt.

Mer om mur, plank, staket och spaljé.

En stödmur kan anläggas till exempel för att justera höjdskillnader på tomten eller skapa olika plan för grundläggning. Är stödmuren under 50 cm krävs inget bygglov. Är stödmuren över 50 cm krävs oftast bygglov eftersom murar generellt sett alltid är bygglovspliktiga.

Mer om mur, plank, staket och spaljé.

Friggebod är en bygglovsbefriad byggnad på maximalt 15,0 m² och tacknockshöjd på maximalt 3,0 meter. Om friggeboden ska placeras närmre än 4,5 meter från grannen måste grannen godkänna placeringen.

Mer om friggebodar.

Till en- och tvåbostadshus kan du bygglovsfritt bygga en komplementbyggnad på högst 30 m², tacknockshöjd på högst 4 meter och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter enligt de så kallade ”attefallsreglerna”. Observera att åtgärden ändock är anmälningspliktig!

Mer om attefallare.

Det finns också bygglovsbefriade tillbyggnader. En sådan tillbyggnad får maximalt vara 15 m², en nockhöjd som inte överstiger befintlig nockhöjd och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Observera att åtgärden dock är anmälningspliktig!

Mer om attefallstillbyggnad.

Om du sänker ner en pool helt i marken är den varken bygglov- eller anmälningspliktig. Vissa åtgärder i samband med poolbygge kan dock vara bygglovspliktiga. Exempel på detta är bland annat inhägnad av mur eller plank, höga pooltak eller höga trädäck. Marklov kan också behövas ifall schaktning eller påfyllning gör så att markens höjd västligt ändras.

Mer om regler kring pooler.

I detaljplaner är ofta en del av fastigheten markerad som prickad mark. Det innebär generellt sett att inga byggnadsverk får uppföras på den marken.

Mer om detaljplaner.

Miljöenheten rekommenderar att det anlitas en ackrediterad fackman för hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering, samt vid hantering av asbest inomhus. Om du på egen hand ska avlägsna asbest från din byggnad (exempelvis eternit) måste du anmäla detta till miljöenheten först. Blankett för anmälan om sanering Länk till annan webbplats..

Tänk på att rivning av till exempel eternittak vid byte av tak kan vara förenligt med bygglovsplikt.

Mer om asbest och eternit.

Inom vissa detaljplaner krävs det marklov att fälla träd. Utanför detaljplanelagt område krävs det aldrig marklov. Så kallade särskilt skyddsvärda träd såsom jätteträd, mycket gamla träd samt grova hålträd kräver speciell hänsyn var de än är placerade. Om en åtgärd rörande sådana träd väsentligt kan komma att förändra naturmiljön ska den anmälas för samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsens eller Generalläkaren (beroende på var trädet finns).

Mer om marklov.

I kommunens byggarkiv finns handlingar som rör fastigheter inom Lomma kommuns gränser. Du kan själv söka i kommunens digitala ritningsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter ritningar på din eller andra fastigheter. Här kan du både titta på ritningarna och vid behov spara ner dem på din dator.  

Om du behöver hjälp eller vill ta del av andra handlingar än ritningar, t.ex. bygglov, rivningslov och bygganmälan kan du kontakta kommunens Kontaktcenter på 040 641 10 00 eller info@lomma.se. Det går också bra att komma in och titta på handlingarna på plats, men beställ gärna fram dem i förväg eftersom framtagandet kan ta lite tid.

Uppge om möjligt fastighetsbeteckning, adress och vilken typ av handlingar du vill beställa, till exempel fasadritning, planritning, bygglov. Uppge även hur du vill ta del av handlingarna. Det går bra att få handlingar skickade via e-post utan kostnad. För papperskopior tar vi ut en avgift enligt taxa.

Om din begäran rör VA-ritningar kan du vända dig till VA SYD på arkiv@vasyd.se eller läsa mer på Ledningskartor och installationsritningar på VA SYD. Länk till annan webbplats.

För att underlätta för dig att ta reda på vad som gäller på din fastighet kan du använda denna karttjänst. Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: