En kommun ska kunna ta hand om många olika saker.
Men alla kan inte veta allt om allt.
Därför delar man in det man gör i
olika områden eller nämnder.

I Lomma kommun finns dessa nämnder:

 • Barn- och utbildningsnämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. tekniska nämnden)
 • Valnämnden

Varje nämnd har en förvaltning
som gör det arbete som politikerna
i nämnden bestämmer.

De som arbetar på en förvaltning
kallas tjänstemän.
Tjänstemän är inte politiker
utan anställda av kommunen.

Politikerna bestämmer vad man vill göra.
De som jobbar i kommunen
ska sedan genomföra det.

Kommunens organisation

Lomma kommuns organisation 2022.

Mandatfördelning och kommunens organisationsstruktur

Det högsta beslutande organet i kommunen, kommunfullmäktige består av 45 ledamöter, fördelade på partier utifrån valresultatet år 2022, enligt följande.

Mandatfördelning

 • Moderata samlingspartiet, 19 mandat
 • Socialdemokratiska arbetarpartiet, 8 mandat
 • Fokus Bjärred, 5 mandat
 • Sverigedemokraterna, 5 mandat
 • Liberalerna, 3 mandat
 • Centerpartiet, 2 mandat
 • Miljöpartiet de gröna, 2 mandat
 • Kristdemokraterna, 1 mandat

Förtroendevalda i Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst

 • Övergripande mål och riktlinjer
 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • Val av revisorer och revisorsersättare
 • Ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Kommunfullmäktige sammanträder ca en gång per månad. Mötena, som är offentliga, äger rum i Stora Sessionssalen i kommunhuset. Kungörelsen, som beskriver vilka ärenden som kommer att behandlas, hittar du under Kommunfullmäktige.

Du är välkommen att närvara vid sammanträdena. Du har också möjlighet att följa sammanträdena via kommunens hemsida, där de direktsänds. Äldre sändningar finns tillgängliga på samma plats. Datum för sammanträdena hittar du under "sammanträdesdatum" och via annons i dagspressen.

Om kommunfullmäktige. Här hittar du också kontaktuppgifterna till de valda politikerna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Förtroendevalda i kommunstyrelsen är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter. Den ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag.

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelsens uppgifter i övrigt i dess reglemente.

Nämnderna

Fullmäktige har beslutat att kommunen ska ha sex nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområde. Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnderna har till uppgift att självständigt besluta i frågor som rör förvaltningen, dvs den fortlöpande verksamheten och i frågor inom ansvarsområdet som anges i respektive specialförfattning. Nämnderna har vidare beredande funktioner till kommunfullmäktige och ansvarar för att av fullmäktige fattade beslut verkställes. Vilka nämnder som finns i kommunen ser du i organisationsskissen. Nämndernas respektive ansvarsområden framgår av de av fullmäktige fastställda reglementena för nämnderna.

Nämnderna. Här hittar du även kontaktuppgifter till de politiskt valda.

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.

Bland annat granskar överförmyndaren den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp.

Vid tillsynen ska överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Överförmyndare och god man.

Tjänstemannaorganisationen

För beredning, löpande förvaltning och verkställighet av de politiska organens beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att till varje nämnd hör en förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har en gemensam förvaltning benämnd förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid. Även samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har en gemensam förvaltning, som kallas samhällsbyggnadsförvaltningen. Häri ingår även verksamhet som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarnas namn och organisatoriska tillhörighet framgår av organisationsskissen.

Kommunledningsförvaltningen innefattar kansli-, ekonomi-, HR-, IT-och serviceavdelningen samt kommunikation. Kommunledningsförvaltningen utgör i första hand beredningsorgan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men servar också nämnderna och övriga förvaltningar.

Information om förvaltningarna.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark
Senast uppdaterad: