Kaminer och eldstäder

En brasa slår det mesta när det gäller mysfaktor och stämning inomhus under hösten och vintern. Men vedeldning innebär också en risk för brand och är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda rätt kan du minska utsläppen upp till 50 procent och på samma gång minska riskerna för brand.

Vid eldning i eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att eldningen sker på felaktigt sätt. Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär att eldning sker cirka två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle.

En av de vanligaste kända orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. För att förebygga risken för brand, se till att installationen av din eldstad har gjorts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att regelbunden sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad. Lär dig mer om varför det är viktigt med torr ved, hur röken ska se ut, hur du kan undvika bränder m.m. längre ner på sidan.

I denna video kan du lära dig hur du eldar rätt och bidrar till en bättre miljö:

Avfall eller behandlat trä ska inte eldas. Sopor, så som emballage av plast, kan innehålla produkter som ger mycket skadliga rökgaser. Spånplattor eller impregnerat eller målat virke får inte heller eldas, beroende på att giftiga ämnen som arsenik och olika tungmetaller kan frigöras och följa med rökgaserna ut. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården.

Veden som du eldar med ska vara torr, ren och lagrad i minst ungefär ett år (rätt fukthalt), kluven och anpassad till eldstaden. Bästa brasveden är torra lövträd, exempelvis björk, som brinner lugnt och glöder länge.

Naturvårdsverket har gjort en video om hur du bäst startar en eld (tänd i toppen). Den hittar du här:

Se till att din eldstad är sotad och besiktigad innan eldning sker. Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din skorsten.

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden. Skorstenar ska placeras utan risk för att rök förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt. Detta gäller både ditt eget hem och närliggande byggnader. Är du osäker om skorstenen uppfyller kraven? Kontakta din skorstensfejarmästare och/eller byggenheten.

Välj en modern kamin eller byt ut din gamla mot en nyare modell. Energimyndigheten har genomfört ett test som visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen med upp till 20 procent och att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent. Utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent i moderna braskaminer.

Vid installation av ny eldstad såsom exempelvis braskamin och öppen spis, eller vid installation av skorsten och rökkanal, krävs en anmälan till byggenheten. Detta gäller också om en braskassett eller spisinsats till en befintlig eldstad ska installeras. Vid byte av eldstad kan också anmälan krävas. Vid installation av skorsten kan bygglov behövas ifall det påverkas byggnadens utseende väsentligt. Kontakta gärna byggenheten ifall du är osäker på vad som gäller.

Läs mer om anmälan här.

Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär att eldning sker cirka två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle. Vid extraordinära händelser kan fler tillfällen godtas om eldning sker på rätt sätt och inte orsakar störningar för närboende eller miljön.

Du bör inte elda för mycket ved i eldstaden under längre tid, då riskerar du överhettning. Det finns ofta anvisningar från tillverkaren om hur många brasor man kan bränna efter varandra i eldstaden och hur mycket ved man maximalt kan bränna per gång. Saknar du eldningsinstruktioner till din eldstad är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved i timmen och högst i 3-4 timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du eldar igen.

Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik, omodern kamin, dåligt bränsle m.m.

En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjord för att eldas i kontinuerligt. Om man hela tiden fyller på med ved för att behålla den sprakande brasan så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt och det kan leda till överhettning. Det kan i värsta fall leda till brand. Läs på vad som gäller för din kamin i dess anvisningar.

En av de vanligaste orsakerna till tjära i rökkanalen är att veden är för fuktig. Detta kan leda till soteld som är ofta är orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en okontrollerad brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

Veden ska inte ha en fukthalt överstigande 20%. Rätt fukthalt uppnås efter att veden lagrats i minst ungefär ett år. Ju lägre fukthalt desto mer energi får du ut av veden. Du kan kontrollera fukthalten med en fuktmätare, de finns att köpa i de flesta byggaffärer. Om du inte har tillgång till en fuktmätare så bör du säkerställa att den torkats under tillräckligt lång tid.

Du kan också prova att slå två vedträn mot varandra, är veden fuktig får du ett stumt ljud. Ljudet ska vara hårt och torrt – som när du slår två torra reglar mot varandra.

Så kallad pyreldning är det sämsta ur miljösynpunkt. Pyreldning uppstår på grund av för snålt med luft vilket leder till dålig förbränning. Detta innebär att det blir mycket sot och tjära i skorstenen som ökar risken för skorstensbrand.

Den bästa förbränningen får du när det brinner friskt och röken från skorstenen är nästan osynlig, det enda du ser är en värmedallring. Svart rök från skorstenen tyder på just dålig förbränning (pyreldning) eller dåligt bränsle, exempelvis fuktig ved. Askan i eldstaden ska vara finfördelad och grå. Vid rätt temperatur i eldstaden bränns också sot bort från eldstadens väggar och glas.

Röken ska vara nästintill osynlig, det enda man bör se är en värmedallring i luften ovanför skorstenen. Den enda gången skorstenen ryker är när det är kallt ute. Röken består då av vattenånga. Gul eller grå rök är ett tecken på dålig panna eller felaktig eldning, till exempel pyreldning eller dåligt/otillåtet bränsle.

Sot och aska ska förvaras i en plåthink med tätslutande lock. Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste hinken stå på ett obrännbart material.

Utsläpp från vedeldning medför att ämnen som är miljöstörande och hälsofarliga sprids till omgivningen. Det gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i lägre grad.

Miljöenheten får ibland in klagomål på störande rök från grannar som eldar. Den som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon. Om vedeldningen medför en s.k. olägenhet för närboende kan miljöenheten besluta om restriktioner i eldningen. Om du har problem med någon annans vedeldning, rekommenderar miljöenheten att man i första hand pratar med eldaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljöenheten. I de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lomma kommun kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid eldning.

Se till att du har en modern, effektiv panna, bra ved och eldar enligt råden på denna sida. Respektera ”trivseleldning” och elda inte för mycket. Elda inte när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenheter.

Sammanfattning – vad du bör tänka på!

  • Regelbunden sotning och brandskyddskontroll
  • Trivselelda och visa hänsyn – elda inte för basuppvärmning
  • Elda aldrig avfall
  • Elda med torr ved
  • Välj en modern kamin
  • Använd rätt teknik, pyrelda inte
  • Kontrollera röken
  • Lägg sot och aska i en plåthink med tätt lock

Glöm inte brandvarnare, brandsläckare och brandfilt!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: