Så kallade attefallshus
behöver du inte söka lov för.
Däremot behövs en anmälan göras.

Ett attefallshus får vara högst 
30 kvadratmeter stort
och 4 meter högt.

Du kan också bygga en
tillbyggnad med attefallsreglerna.
En sådan tillbyggnad får vara högst 
15 kvadratmeter stor.

Även takkupor kan byggas
med reglerna om attefall.  

Ett så kallat startbesked behövs
innan du får börja bygga.

Attefallsåtgärder

Så kallade attefallshus kan uppföras utan bygglov. Namnet kommer från Sveriges bostadsminister åren 2010-2014 Stefan Attefall. Bestämmelserna omfattar fristående komplementbyggnader, komplementbostadshus och tillbyggnader samt takkupor. För dessa lovbefriade åtgärder krävs det dock en anmälan innan åtgärderna ska vidtas.

Till en- och tvåbostadshus kan du bygglovsfritt bygga en komplementbyggnad på högst 30,0 m² tacknockshöjd på högst 4 meter och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (om inte berörd granne medger det) enligt de så kallade ”attefallsreglerna”.

Det finns också bygglovsbefriade tillbyggnader. En sådan tillbyggnad får maximalt vara 15,0 m², en nockhöjd som inte överstiger befintlig nockhöjd och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (om inte berörd granne medger det).

Enligt attefallsreglerna kan man också på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Notera att man behöver söka bygglov om komplementbyggnaden ska byggas där byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur kulturmiljöhänsyn.

Kontakta gärna byggenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall!

Anmälningsplikt

För att en attefallsåtgärd ska vara möjlig så måste en huvudbyggnad finnas på fastigheten. I fråga om nybyggnad av en- eller tvåbostadshus ska startbesked utfärdas innan startbesked för en attefallsåtgärd kan hanteras.

Attefallsåtgärder, som är anmälningspliktiga, får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden gett ett startbesked. Syftet med startbeskedet är att Miljö- och byggnadsnämnden, innan byggnadsarbetena påbörjas, ska kontrollera så att kraven i plan- och bygglagen kan antas komma att uppfyllas.

Attefallsåtgärden ska kontrolleras enligt en kontrollplan som Miljö- och byggnadsnämnden fastställer i ett startbesked. Det kan i vissa fall komma att krävas en kontrollansvarig.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked om nämnden inte beslutar annat. Ett sådant beslut framgår normalt av startbeskedet men kan också meddelas separat.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: