Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Attefallsåtgärder

Från och med 2014 kan man bygga så kallade attefallshus utan bygglov. Namnet kommer från Sveriges bostadsminister åren 2010-2014 Stefan Attefall. Bestämmelserna omfattar fristående komplemenbyggnader, komplementbostadshus, tillbyggnader samt takkupor. För dessa lovbefriade åtgärder krävs det dock en anmälan innan åtgäderna ska vidtas.

Till en- och tvåbostadshus kan du bygglovsfritt bygga en komplementbyggnad på högst
25 m², tacknockshöjd på högst 4 meter och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (om inte berörd granne medger det) enligt de så kallade ”attefallsreglerna”.

Det finns också bygglovsbefriade tillbyggnader. En sådan tillbyggnad får maximalt vara
15 m², en nockhöjd som inte överstuger befintlig nockhöjd och som inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (om inte berörd granne medger det).

Enligt attefallsreglerna kan man också på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Anmälningsplikt

För att en attefallsåtgärd ska vara möjlig så måste en huvudbyggnad finnas på fastigheten. I fråga om nygbyggnad av en- eller tvåbostadshus ska startbesked utfärdas innan startbesked för en attefallsåtgärd kan hanteras.

Attefallsåtgärder, som är anmälningspliktiga, får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden gett ett startbesked. Syftet med startbeskedet är att Miljö- och byggnadsnämnden, innan byggnadsarbetena påbörjas, ska kontrollera så att kraven i plan- och bygglagen kan antas komma att uppfyllas.

Attefallsåtgärden ska kontrolleras enligt en kontrollplan som Miljö- och byggnadsnämnde fastställer i ett startbesked. Det kan i vissa fall komma att krävas en kontrollansvarig.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked om nämnden inte beslutar annat. Ett sådant beslut framgår normalt av startbeskedet men kan också meddelas separat.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-05-07