Information om gödselstukor

Om hästgödsel mellanlagras direkt i fält, en så kallad stuka, finns det försiktighetsåtgärder att tänka på.

Hög med gödsel

Hästgödsel är sammansatt av träck (spillning), urin, strömedel (halm, spån, torv, et cetera), foder och vatten. Hästarna alstrar cirka tre gånger mer träck än urin. I gödsel finns bland annat fosfor, kalium och kväve.

Cirka en fjärdedel av kvävet försvinner i olika kemiska processer. Detta kan medföra övergödning i mark och vatten. På grund av detta finns det regler och lagar kring gödselhantering. All gödselhantering måste ske så att natur och människor inte kommer till skada enligt försiktighetsprincipen 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

Hantering av gödsel

Lomma kommun, med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, kan ställa krav på gödselhantering för samtliga verksamhetsutövare där hästgödsel produceras. Kommunen har också lov att meddela lokala bestämmelser för gödselhantering med stöd av 40 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Lomma kommun förespråkar att hästgödsel lagras på gödselplatta, i container eller motsvarande anordning som förhindrar läckage till omgivande mark och vatten.

Lagring direkt på marken

Det finns tillfällen då en verksamhetsutövare vill lägga upp fast gödsel direkt i fält. Denna typ av mellanlagring kallas för att lägga gödseln i en stuka.

Då gödseln lagras direkt på marken utomhus uppstår utlakning av växtnäring, framförallt nitrat, som hamnar i marken och rinner ut till vattendrag. Lomma kommun ligger inom ett känsligt område för nitratföroreningar, vilket framgår i 5 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Många av hästgårdarna inom Lomma kommun ligger mer eller mindre nära vattendrag så som Önnerupsbäcken, Höje å och Lödde å. Dessa vattendrag hade 2016 dålig kemisk och ekologisk status. Detta tillstånd kan försämras genom att gödsel lagras direkt på marken.

Att mellanlagra fast gödsel direkt på marken utomhus brukar ske av två olika anledningar. Det kan ske som en tillfällig förvaring inför en transport eller inför spridning av gödseln på egen eller annan jordbrukares mark. Man måste som verksamhetsutövare alltid kunna redovisa var hästgödseln skall spridas ifall man vill lägga den som stuka.

Lagring av gödsel i stuka ska alltid ske så kort tid som möjligt. Vid stukalagring ska alltid de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap 2-3 §§ miljöbalken följas. Detta innebär att gödseln ska lagras på ett sådant sätt att inga föroreningar eller näringsämnen kan hamna i marken eller vattendrag samt att det inte orsakar besvär för grannar och allmänheten. Avstånd till närmsta bostad, förutom sin egen, ska vara minst 50 meter och till närmsta vattendrag minst 150 meter. Samma plats får inte användas år efter år för stukalagring utan det måste ha gått minst fem (5) år innan man kan återanvända samma plats.

Om det finns anledning att misstänka att en stuka har legat kvar under en längre tid kan kommunen ställa krav på bortförande. Finns ingen godkänd redovisning om var gödseln ska spridas räknas gödseln dessutom som avfall och är således anmälningspliktig.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: