Många som bor längs Lommabanan
är oroliga för att bullret från järnvägen
ska bli värre när persontågen
börjar gå på Lommabanan.

Trafikverket ska göra en ny utredning
kring bullerfrågan.

Bullerutredning av Lommabanan

Många som bor längs Lommabanan är oroliga för att bullret från järnvägen ska bli värre och hör av sig till kommunen och ställer frågor vad som ska hända och varför det tar tid för Trafikverket att inkomma med sina utredningar kring bullerfrågan.

På Lommabanan planeras det för 38 stycken avgångar med Pågatåg per dygn med start i december i år, från kl. 06.00 på morgonen till kl. 24.00 på natten. Utöver persontrafiken kommer 20-25 stycken godståg köra per dygn. I dagsläget passerar cirka 15 godståg Lomma per dag.

Inledningsvis kommer två nya stationer att etableras längs med sträckan, en i Lomma och en i Furulund, vilket kommer ge möjlighet till persontåg i timmestrafik. Eftersom Lommabanan är en enkelspårig järnväg kommer ett nytt mötesspår söder om Stävie att byggas för att de nya persontågen ska få plats. Lomma kommun planerar nu för att under 2026 öppna ytterligare två stationer längs sträckan, en i Flädie och en i Alnarp.

Trafikverkets planerade bullerskyddsåtgärder

Trafikverket planerar att utföra bullerskyddsåtgärder vid det nya mötesspåret enligt åtgärdsprogrammet som genomförs vid väsentlig ombyggnad. På övriga delar av banan planerar Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder enligt åtgärdsprogrammet som genomförs vid befintlig miljö.

Vilka bullerskyddande åtgärder som kommer att vidtas har att göra med om förändringen anses vara väsentlig ombyggnad eller befintlig miljö. Om ombyggnaden klassas som väsentlig ombyggnad är kraven på bullerskyddande åtgärder betydligt större. Lomma kommun är för närvarande inte överens med Trafikverket om vilken bedömning, eller planeringsfall som det heter, som ska gälla.

En ny utredning och inventering krävs

För sträckan Arlöv-Lomma-Kävlinge genomfördes en första inventering av Trafikverket 2017 för att bedöma vilka ljudnivåer som de berörda fastigheterna utsätts för. Inventeringen gav inte tillräckligt med underlag för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövde genomföras. Därför kommer det nu att genomföras en ny utredning av Trafikverket.

I bullerutredningen kommer man att beräkna vilka fastigheter som har nivåer över riktvärdena och även undersöka vilka fastigheter som kan vara aktuella för spårnära skärmar samt tekniska och ekonomiska förutsättningar för att bygga dessa skärmar.

Trafikverket ska sedan gå vidare och göra en åtgärdsinventering. Här inkluderas de fastigheter som beräknas ha nivåer över riktvärdena och ej är lämpliga för spårnära skärmar eller som behöver åtgärder utöver spårnära skärmar. De kommer att inventeras på plats för att lämpliga åtgärdsförslag ska kunna identifieras.

Det som redan är bestämt är att Trafikverket kommer att bygga bullerskydd vid det nya mötesspåret i Stävie. Bullerdämpande fönster och ventiler kommer att sättas in i hus, och Trafikverket kommer att bygga bullerplank vid uteplatser som saknar sådana plank.

Bedömning av väsentlig ombyggnad eller befintlig miljö

Karta över väsentlig ombyggnad eller befintlig miljö.

Del av karta över väsentlig ombyggnad eller befintlig miljö. Se hela kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Röd ruta - Mer än 85 dBA och/eller 65 dBA – ”Ambitionsnivån Befintlig miljö”
  • Orange ruta - Mer än 75 dBA och/eller 60 dBA – ”Ambitionsnivån Väsentlig ombyggnad”
  • Grön ruta - Under 75 dBA och/eller 60 dBA – "Ej berörd"

Trafikverket har redovisat bullerberäkningar för fastigheter inom Lomma kommun längs med Lommabanan där människors hälsa kan påverkas av buller från järnvägen. Av 1061 redovisade fastigheter är det totalt 442 fastigheter som riskerar att få ljudnivåer över riktvärdena.

Vad händer nu?

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun anser inte det är tillräckligt att skydda bullerutsatta boende längs Lommabanan enligt bedömningen befintlig miljö utan att det borde ske i enlighet med bedömningen väsentlig ombyggnad. Inga bostadshus bör ha ljudnivåer över riktvärdena för väsentlig ombyggnad.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans med andra påverkade kommuner förelagt Trafikverket att lämna in vilka specifika bullerdämpande åtgärder som behöver tas för de fastigheter som ligger längs med järnvägen. Trafikverket ska också inkomma med information om beräknad ljudnivå före och efter bullerskyddsåtgärderna. Därefter behöver nämnden ta ställning till skyddsåtgärdernas effektivitet och kostnad, för att kunna driva ärendet vidare.

Överklaganden har dragit ut på tiden

Beslutet har överklagats av Trafikverket i två instanser. I slutet av januari 2020 beslutade även Mark- och miljödomstolen, liksom länsstyrelsen dessförinnan, att gå på nämndens linje. Detta innebär att Trafikverket skulle redovisa efterfrågade uppgifter till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 20 februari 2021. Trafikverket har dock meddelat att de under rådande omständigheter inte kommer att ha möjlighet att lämna in materialet inom denna tidsram, utan först i februari 2022.

Det inkomna materialet ska ge tillräckligt underlag för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas av Trafikverket för varje specifik fastighet, så att gällande riktvärden kan efterföljas.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: