Många som bor längs Lommabanan
är oroliga för att bullret från järnvägen
ska bli värre när persontågen
börjar gå på Lommabanan.

Trafikverket ska göra en ny utredning
kring bullerfrågan.

Bullerutredning av Lommabanan

Många som bor längs Lommabanan upplever sig störda av järnvägsbuller och undrar vilka bullerskyddsåtgärder som ska vidtas och när. Sedan 2015 har miljö- och byggnadsnämnden drivit frågan om bullerskyddsåtgärder mot Trafikverket.

Hitta på sidan

Vad händer nu?

Nedan följer de steg som nämnden planerar att göra gällande bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan. Yttre faktorer som överklaganden eller bristande åtgärdsförslag kan påverka planen. Eftersom Trafikverket ansvarar för järnvägarna är de också ansvariga för att utredningar genomförs och att bullerskyddsåtgärder kommer på plats. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, dvs. den myndighet som övervakar och ser till att reglerna i miljöbalken och beslut från myndigheter och domstolar följs i den utsträckning som behövs.

I mars 2023 skickade miljö- och byggnadsnämnden ett beslut till Trafikverket om att de ska redovisa en tydlig åtgärds- och tidsplan avseende de bullerskyddsåtgärder som planeras att göras längs med Lommabanan. Trafikverket har i slutet av februari 2024 presenterat ett förslag på framtida åtgärder. Åtgärdsförslaget som Trafikverket redovisat är indelat i två delar, fastighetsnära åtgärder och spårnära skärmar.

Nämnden arbetar just nu med att:

 • granska det inkomna förslaget och bedöma om de redovisade åtgärderna är tillräckliga för att minska bullret från järnvägen.
 • granska tidsramen som Trafikverket presenterat för att vidta fastighetsnära åtgärder samt spårnära skärmar.
 • utreda hur Trafikverket kan arbeta med de fastigheter som inte har åtgärdsinventerats av olika anledningar.

Inga ljudnivåer över riktvärdena för väsentlig ombyggnad
Nämnden anser att det inte är tillräckligt att skydda bullerutsatta boende längs Lommabanan enligt bedömningen befintlig miljö. Nämndens ställningstagande är därför att inga bostadshus bör ha ljudnivåer över riktvärdena för väsentlig ombyggnad. Dessa riktvärden har Trafikverket också utgått från när de lämnat in sina redovisningar.

Historik

Med anledning av utbyggnaden av Lommabanan och Söderåsbanan har Lomma, Kävlinge, Burlöv och Åstorps kommun samt Söderåsens miljöförbund sedan 2015 haft ett samarbete bland annat för vad gäller frågor kring buller- och vibrationsstörningar. Under 2015 förelades Trafikverket att inkomma med åtgärdsförslag och kostnader för dessa. Uppgifterna som Trafikverket inkom med först 2017 bedömdes vara för generella för att kunna handlägga ärendet vidare.

Trafikverket förelades därför under 2018 om att inkomma med mer detaljerade redovisningar baserat på trafikmängden år 2020. Detta för att kunna överväga vilka åtgärder som behövs och som är skäliga att genomföra. Kortfattat innehöll föreläggandet nedanstående punkter:

 1. Redovisa vilka bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas för de fastigheter som beräknas få ljudnivåer över riktvärden enligt väsentlig ombyggnad.
 1. Redovisa beräknad ljudnivå före och efter de bullerskyddsåtgärder som avses i punkt 1.
 1. Ljudnivån ska beräknas inomhus och utomhus, inklusive uteplatser.

Kommunerna är överens om att aktuella riktvärden för väsentlig ombyggnad ska tillämpas för hela den spårsträckning som fått förändrad bullersituation.

Beslutet överklagades av Trafikverket i två instanser. I slutet av januari 2020 beslutade även mark- och miljödomstolen, liksom länsstyrelsen dessförinnan, att gå på nämndens linje. Det innebär att Trafikverket skulle redovisa efterfrågade uppgifter till miljö- och byggnadsnämnden senast den 20 februari 2021. Trafikverket meddelade dock att de under rådande omständigheter inte hade möjlighet att lämna in materialet inom denna tidsram, utan först i februari 2022.

Trafikverket lämnade in en bullerutredning i februari 2021 med aktuell bullersituation, där de tittat närmare på de fastigheter som har nivåer över riktvärdena samt undersökt potentiella bullerskyddsskärmar. Trafikverket gjorde därefter en åtgärdsinventering från mars 2021 till februari 2022. De besökte samtliga fastigheter som beräknas ha nivåer över riktvärdena och inte är lämpliga för spårnära skärmar eller som behöver åtgärder utöver spårnära skärmar.

Den 14 september 2022 skickade miljöenheten ett förslag till beslut om att lämna in slutredovisning gällande bullerskyddsåtgärder. Den 6 oktober 2022 inkom en redovisning från Trafikverket.

I slutet av 2022 redovisade Trafikverket resultatet från åtgärdsinventeringen. För Lomma kommun ligger kostnaden för fasadåtgärder på fastigheter med spårnära skärm på 16 615 tkr. Kostnaderna för uteplatser ska kompletteras. Åtta långa skärmar i kommunen har undersökts. Kostnaderna totalt för bullerskyddsåtgärder längs hela sträckan (Lommabanan/Söderåsbanan) uppges ligga mellan 194 mkr - 348 mkr. Trafikverkets ambition är att genomföra åtgärder under minst en fem-årsperiod samt att ta fram en plan för detta under våren 2023. Trafikverket meddelar att åtgärder som kommer att genomföras kan skilja sig från det som redovisats under mötet. Uppskattningsvis är byggstart tidigast 2024.

Eftersom Trafikverket har uppgett att de potentiella bullerskyddsåtgärder som sedan tidigare är redovisade kan skilja sig från de faktiska åtgärder som kommer att vidtas ansåg miljö- och byggnadsnämnden att det behövs en tydlig åtgärds- och tidsplan. I mars 2023 skickades därför ett beslut gällande bland annat åtgärds- och tidsplan till Trafikverket. Miljö- och byggnadsnämnden vill också ha in mer information om bland annat uteplatser, fastigheter med kulturhistoriskt värde samt fastigheter som av olika anledningar inte åtgärdsinventerats.

Trafikverket överklagade nämndens beslut och i december 2023 upphävde Länsstyrelsen delar av beslutet. Den del i beslutet som innebär att Trafikverket ska inkomma med en skriftlig åtgärdsplan och tidsplan kvarstår men datumet för inlämnandet justerades till 31 mars 2024.

I slutet av februari 2024 presenterade Trafikverket ett förslag på framtida åtgärder. Nämnden behöver nu ta ställning till Trafikverkets tidsplan, de presenterade åtgärderna samt dess effektivitet och kostnad. Därefter får nämnden ta ställning till om det är nödvändigt att ta beslut om att Trafikverket ska komplettera, inkomma med nya uppgifter eller vidta åtgärder.

Potentiella åtgärder

Trafikverket har ännu inte beställt eller bestämt de faktiska åtgärder som ska vidtas. Enligt den senaste redovisningen är de potentiella åtgärderna indelade i två delar där fastighetsnära åtgärder kan påbörjas och sen kompletteras med spårnära skärmar i ett senare skede. Åtgärderna är baserade på att ombyggnaden är klassad som väsentlig ombyggnad. Då är kraven på bullerskyddande åtgärder betydligt mer långtgående och följande riktvärden gäller:

 • 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
 • 45 dBA, maximal ljudnivå inomhus, sovrum
 • 55 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus, uteplats
 • 60 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus, frifält
 • 70 dBA, maximal ljudnivå, uteplats

Åtgärderna som vidtas ska också vara skäliga med hänsyn till nyttan och kostnader. De ska också vara tillräckliga för att skydda människors hälsa och motverka olägenhet enligt miljöbalken. Bullernivåer som ligger över ovanstående riktvärden kan enligt nämndens mening innebära en olägenhet för människors hälsa.

Lommabanans framtid

Lommabanan öppnades för persontåg i december 2020. Trafikverket fortsätter att bygga ut banan med tätare tågtrafik och nya stationer. Lommabanan ska möjliggöra persontrafik och underlätta pendling, samt bidra till ett mer klimatanpassat transportsystem. I Lomma kommun planeras två nya stationer stå klara 2027 i Flädie Länk till annan webbplats. och Alnarp. Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: