Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen utreder ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, samordnar övergripande och strategiska frågor i kommunen och genomför projekt och uppdrag.

Kommunledningsförvaltningen innefattar ekonomi, IT- och service-, kansli- och HR-avdelningen samt kommunikation och utveckling.

Ansvarig för kommunledningsförvaltningen är förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomistyrningsfrågor, budget, uppföljning, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. I avdelningens uppgifter ingår också ekonomstöd till förvaltningar/nämnder samt upphandlingssamordning.

Ekonomiavdelningen ansvarar också för strategiska frågor såsom policy, handböcker, anvisningar och riktlinjer inom området.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen ansvarar för service och stöd i juridiska frågor till såväl den politiska organisationen som förvaltningarna och ledningsgruppen. Avdelningen svarar för sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder, dess arbetsutskott, andra permanenta samt tillfälliga beredningar och revisionen.

Vidare har avdelningen ansvar för ärende- och dokumentadministration, arkiv, säkerhets-, kris- och beredskapsfrågor samt handläggning åt överförmyndaren. Kansliavdelningen administrerar också valnämndens arbete vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor, personalutveckling, personalrörlighet, rehabiliteringsfrågor och förhandlingsverksamhet samt löne-, pensions- och försäkringsfrågor. Avdelningen ansvarar också för strategiska frågor såsom policy, anvisningar, riktlinjer och handböcker inom området.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens IT-verksamhet, kommunens kontaktcenter samt förvaltningsnära tjänster.

Kommunikation och utveckling

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att genom tydlig omvärldsbevakning bidra till att identifiera viktiga strategiska utvecklingsområden i kommunen.

Avdelningen arbetar med såväl interna som externa frågor. Frågorna spänner över ett brett arbetsfält från interna kvalitetsfrågor och kommunikation till hur näringslivet i kommunen kan utvecklas på ett kraftfullt sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: