God man får den som inte kan sköta sin egen ekonomi och egna angelägenheter.

Det är helt frivilligt att ansöka om god man.

För dig som behöver god man/förvaltare

Familj sitter tillsammans och samtalar och skrattar.

Det kan finnas behov av god man när en individ inte klarar av att sköta sina angelägenheter eller om det finns risk för att individen blir utnyttjad. Det kan gälla till exempel vid demenssjukdomar, psykisk sjukdom eller funktionsvariationer. Ett godmanskap förutsätter i de flesta fall samtycke.

Det är tingsrätten som utreder och fattar beslut om det finns förutsättningar för godmanskap och förvaltarskap samt uppdragets omfattning. Ansökan kan göras av den som behöver god man eller förvaltare, en nära anhörig eller överförmyndaren. Här nedan finns beskrivet hur du ansöker om en god man/förvaltare.

Vem kan få en god man?

Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att godmanskap inte kan anordnas om det inte finns ett samtycke från den det avser (om inte hälsotillståndet hindrar ett sådant samtycke). Den person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Den vardagliga hushållningen får dock den gode mannen sköta utan huvudmannens uttryckliga samtycke.

Föräldrabalken 11:4 säger: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne." (Med rätten avses här tingsrätten.) Den person som får en god man kallas huvudman.

Vem kan få en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan användas när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och när godmanskap inte är tillräckligt. Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens, när vräkningshot föreligger eller det finns risk för att bli bedragen av personer i sin omgivning. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning ingå rättshandlingar, för sin huvudmans räkning, utan dennes samtycke.

Vem kan ansöka?

Du som behöver hjälp eller en nära anhörig till dig kan ansöka om god man eller förvaltare och ansökan sänds till tingsrätten. Det är tingsrätten som avgör om du har ett sådant kvalificerat hjälpbehov att du har rätt till god man eller förvaltare.

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs samt ett läkarintyg som styrker behovet. Om någon blir föreslagen som god man ska denne bekräfta sitt åtagande (att man vill bli god man). Om den som behöver god man (huvudmannen) inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap och över vem som ska bli god man. Överförmyndarenheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarenheten kan också föreslå god man.

Det går inte att säga hur lång tid det tar innan det finns ett beslut i ärendet. Omständigheter som ärendets omfattning, tillgång på ställföreträdare (gode män/förvaltare), handläggningstid hos överförmyndarenheten och hos tingsrätten påverkar.

Istället för god man

Anhörigbehörighet

Anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Anhörigbehörigheten gäller utan att särskild fullmakt upprättas men omfattar bara ordinära åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde.

Vad som ingår i behörigheten kan variera för olika individer och får bestämmas med utgångspunkt i den enskildes livssituation och behov.

Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag. Anhörigbehörigheten gäller inte frågor som redan sköts av god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.

Svenska bankföreningen har skapat ett faktablad gällande anhörigbehörighet.

Ansökan om god man eller förvaltare

Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten ansökan om god man Öppnas i nytt fönster..

I ansökan ska du bland annat svara på vad du eller den person du söker för behöver hjälp med och hur situationen ser ut idag. Ta gärna kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i blanketten Det är också en stor fördel om någon inom socialtjänsten eller sjukvården kan bekräfta att godmanskap eller förvaltarskap bör anordnas.

Till ansökan ska bifogas läkarintyg där det är viktigt att det framgår om personen som ansökan avser förstår vad saken gäller eller inte.

Detta bör även ansökan innehålla

  • Läkarintyg och social utredning eller motsvarande som styrker behovet av god man eller förvaltare.
  • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare. Den föreslagna gode mannen/förvaltaren ska underteckna en åtagandehandling som även den som ansökan avser ska underteckna (om hälsotillståndet tillåter). För ansökningar som ska prövas av Malmö tingsrätt ska även bifogas ett intyg där den föreslagna gode mannen/förvaltarens lämplighet intygas.

Ansökan skickas till tingsrätten

När ansökan är komplett skickas den till tingsrätten. Om den som behöver hjälp är folkbokförd i Lomma, Kävlinge eller Staffanstorps kommun, ska ansökan skickas till Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund. Om den som behöver hjälp är folkbokförd i Burlöv ska skicka ansökan till Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö.

Hur går prövningen till?

Det är tingsrätten som avgör om det finns ett sådant kvalificerat hjälpbehov som ger rätt till god man eller förvaltare. Ärenden som gäller godmanskap avgörs i regel genom skriftlig handläggning. Gäller det förvaltarskap avgörs det i regel efter en muntlig förhandling. Då utser tingsrätten ett juridiskt biträde som hjälper till att framföra huvudmannens synpunkter. Tingsrätten tar in yttranden från huvudmannen, nära anhörig och även överförmyndaren. Ibland ska även socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen yttra sig.

Kostar det något? Det kostar ingenting att ansöka om att få en god man eller förvaltare. När god man eller förvaltare förordnats har den personen rätt att få ett skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stor ersättningen blir bestäms av överförmyndaren en gång om året.

Överförmyndaren bestämmer om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala arvodet. Beslutet baseras på huvudmannens storlek på inkomst och eventuella tillgångar.

Mer information:

Rollkoll - för huvudmän - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: