Strandhusens revlar (marint reservat)

Myrspov, fåglar vid strandkanten

I södra Lommabukten, sydväst om Lomma tätort, ligger det marina naturreservatet ”Strandhusens revlar” som bland annat består av ett område med blottade sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.

Södra Lommabukten är särskilt viktigt för kust- och sjöfågellivet, och ett prioriterat bevarandevärde för Strandhusens revlar är dess blottade sandrevlar och de stora mängder kust- och sjöfåglar som rastar bland dem. Områdets ålgräsängar utgör värdefulla marina biotoper som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Många sjöfåglar födosöker bland ålgräsängarna. Även marina däggdjur såsom den hotade tumlaren förekommer i området.

Strandhusens revlar är ett marint naturreservat och innefattar ingen landyta. Området gränsar i öst till det kommunala naturreservatet Öresundsparken och i sydost till det statliga naturreservatet Södra Lommabukten, tillika Natura 2000-område med stöd av EU:s fågeldirektiv och art-/habitatdirektiv.

För att reservatsområdets bevarandevärden ska kunna upprätthållas och utvecklas är det viktigt att området i så stor utsträckning som möjligt skyddas från olika former av störningar. Fysiska störningar samt buller och visuella störningar kan påverka områdets bevarandevärden och den biologiska mångfalden negativt.

 • gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet,
 • bedriva jakt,
 • medvetet störa växt-/djurliv,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,
 • framföra vattenfarkost i högre än 5 knop,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • framföra drake, segelskärm eller motsvarande,
 • framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över havet,
 • plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • sätta upp skyltar/bojar eller dylikt,
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: